งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม CONTERT AUTHORING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม CONTERT AUTHORING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม CONTERT AUTHORING

2 เป็นที่ยอมรับว่า ครู ต้องพัฒนารูปแบบการจัดทำ สื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ให้มีรูปแบบที่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สารสนเทศ มากขึ้น จากเดิมที่สื่อการเรียนรู้อาจ มีรูปแบบเป็นเอกสาร เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น สื่อในรูปแบบ ของเอกสารจึงพัฒนารูปแบบให้เป็นสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ ในบทความนี้ ผู้เขียนขอเสนอ วิธีสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Content Authoring ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ที่มี ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป สามารถ ใช้เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้โดยไม่ยาก

3 ก่อนที่ท่านจะลงมือสร้างสื่อด้วย โปรแกรม Content Authoring ให้ท่าน ตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนคือ 1. ท่านมีเนื้อหาที่เป็นเป็นข้อความ ซึ่งอาจพิมพ์ไว้ ด้วยโปแกรม word แล้วหรือยัง 2. ท่านมีภาพ (Image) ประกอบบทเรียนหรือยัง ภาพนั้นได้รับการตกแต่งให้เหมาะกับการจัดทำสื่อ หรือยัง ( อ่านเพิ่มเติมได้จาก http://nites.esanpt1.org) 3. ท่านมีเพลง (Sound) ประกอบบทเรียนหรือไม่ ต้องมีหรือไม่ 4. บทเรียนของท่านต้องมีภาพเคลื่อนไหว (Video) หรือไม่ ถ้ามีต้องไปถ่ายเองหรือหาจากไหน 5. เตรียมสตริปของสื่อเราหรือยัง เช่น เราจะมีสื่อ สัก 10 หน้า อาจเขียนสตริปง่ายๆ ดังนี้

4 หน้า 1 เป็นปก ต้องมีชื่อเรื่อง มีภาพประกอบปก มี ข้อความบอกว่าเป็นสื่อของสาระการเรียนรู้ อะไร ช่วงชั้นหรือชั้นไหน ใครเป็นคนจัดทำ เป็น ต้น หน้า 2 เป็นคำนำ หน้า 3 เป็นสารบัญ หน้า 4 เป็นเนื้อหาตอนที่ 1 หน้า 5 เป็นเนื้อหาตอนที่ 2 หน้า 6 เป็นเนื้อหาตอนที่ 3 หน้า 7 เป็นเนื้อหาตอนที่ 4 หน้า 8 เป็นเนื้อหาตอนที่ 5 หน้า 9 เป็นแบบทดสอบหลังเรียน หน้า 10 เป็นส่วนการอ้างอิงและรายชื่อคณะ ผู้จัดทำ เมื่อท่านตอบคำถาม 5 ข้อและเตรียม วัตถุดิบ (Stock) ครบแล้ว เราก็มาดูเรื่องการติดตั้ง โปรแกรมซึ่งไม่ยากเลย โปรแกรมนี้เมื่อติดตั้งเสร็จ แล้ว จะไปปรากฏอยู่ที่ All Programs เมื่อโปรแกรม ติดตั้งเสร็จแล้ว ก็เริ่มลงมือจัดทำสื่อตามขั้นตอน ต่อไปนี้ได้

5 ขั้นตอนการสร้างเนื้อหา 1. ไปที่ Start All Programs Content Authoring Content Authoring Creation

6 . 2 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเชื่อมโยงระหว่างโปแกรมนี้กับโปรแกรมอื่นๆ ให้เราคลิก OK

7 3. โปรแกรมจะเปิดหน้างานให้เราทำงาน ดังภาพ โดยจะเริ่มที่ slide 1

8 4. ไปที่ File New Content

9 5. เมื่อเราคลิกที่ Content จะพบหน้าต่างให้เราบันทึก ดังภาพ

10 6. ให้เราเลือกที่เก็บงานไว้ที่ Desktop สร้าง โฟลเดอร์ใหม่ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น Ayudhaya ( เป็นชื่ออะไรขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราจะ สร้าง ในกรณียกตัวอย่างนี้ ผู้เขียนจะยกตัวอย่าง การสร้างสื่อเรื่อง อยุธยา... มรดกโลกของไทย 7. เมื่อตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อย ให้ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ Ayudhaya ชื่อ Ayudhaya จะเข้าไปอยู่ ในช่อง Save in ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ในช่อง File name จะมีชื่อไฟล์ว่า Content อยู่แล้ว ให้ คลิก Save ได้เลย โปรแกรมจะเปิดกลับไปที่ หน้างาน Slide 1 เหมือนเดิม

11 8. คลิกที่เมนูี่คำสั่ง Insert ท่านจะพบเมนูย่อยหลายเมนู ในขั้นตอนนี้ให้ท่าน เลือก Text box ดังภาพ

12 9. เมื่อคลิกเลือก Text box จะปรากฏกล่อง ข้อความให้ท่านพิมพ์ข้อความลงไปในกล่อง ดังกล่าว และสามารถปรับเปลี่ยนสี ขนาด ลักษณะ ได้เหมือนไฟล์ประเภท Word นอกจาก จะพิมพ์ข้อความได้แล้วท่านยังสามารถไป คัดลอกข้อความจากไฟล์ Word มาวางในกล่อง ข้อความได้เช่นกัน

13 10. ใน Slide 1 ตามสตริปที่กำหนดให้เป็นปก จึงอาจมีข้อความดังตัวอย่าง

14 11. การเปลี่ยนแปลงพื้นหลัง การแทรกภาพ ของ Slide สามารถทำได้ ดัง คำอธิบายในภาพต่อไปนี้

15 11.1 การแทรกภาพ

16 11.2 การเปลี่ยนสีพื้นหลัง

17 12. หากท่านต้องการสร้าง Slide เพิ่ม ให้ท่านไปที่เมนูบาร์ บรรทัดที่ 2 คลิก ตรง Icon ที่เป็นรูปเอกสาร จะสร้าง Slide2,3,4... ได้มากเท่าที่ต้องการ

18 จัดทำโดย นาย วรพล ช้างลอย โปรแกรมดนตรีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม CONTERT AUTHORING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google