งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภู เขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลขที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภู เขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลขที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภู เขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลขที่ 2

2 ปัญหาต่างๆในการนำไปสู่การติดสาร เสพติด 1. ปัจจัยที่เกิดจากตนเอง คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ การแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผิดวิธี การมี ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการขาดความเข้มแข็งของพลังจิต 2. ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สังคม ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน การสื่อสารต่าง ๆ

3 แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ๑. การขจัดแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุมและแหล่ง จำหน่ายยาเสพติดในชุมชน ๒. การสร้างกิจกรรมเสริมสร้างสำหรับเยาวชนใน ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การกีฬา นันทนาการ เป็นต้น ๓. การจัดที่ปรึกษาและแนะแนว เพื่อช่วยให้ คำแนะนำและช่วยเหลือ เมื่อเยาวชนมีปัญหา ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ ของแต่ละบุคคล ลดความยากจนและความกดดันทาง เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การฝึกอาชีพ การหางานการหา รายได้พิเศษ การประหยัดค่าใช้จ่าย สหกรณ์ผู้ซื้อ เป็นต้น ๕. การพัฒนาสังคมในชุมชน เพื่อให้มีระบบ สังคมที่ดี มีเป้าหมาย ความหวังและอนาคต

4 ประเภทของสารเสพติด ๑. ประเภทกด ประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอน หลับ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอน หลับ ๒. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า ยา อี กระท่อม โคเคน ยาบ้า ยา อี กระท่อม โคเคน ๓. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอ สดี และ เห็ดขี้ควาย เป็นต้น แอลเอ สดี เห็ดขี้ควาย ๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้ง กระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกัน

5 แบ่งตามแหล่งที่มา แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา เป็น ต้น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา ๒. ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วย กรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตา มีน ยาอี เอ็คตาซี เป็นต้นฮโรอีน แอมเฟตา มีน ยาอี เอ็คตาซี

6 ที่มา http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/Ki ndDrug1.html http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/Ki ndDrug1.html


ดาวน์โหลด ppt เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภู เขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลขที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google