งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Spinal anesthesia Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Spinal anesthesia Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Spinal anesthesia Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology
Faculty of Medicine , Srinakharinwirot university

2 Spinal anesthesia or – subarachnoid block
- intrathecal anesthesia - spinal analgesia Definition is a form of regional anesthesia involving injection of a local anesthetic into subarachnoid space ( August Bier 1898)

3 Anatomy Total 33 Vertebrae (spine) Cervical - 7 Thoracic - 12
Lumbar Sacral (เชื่อมติดกัน) Coccygeal (เชื่อมติดกัน) Total

4

5

6 Structures

7 Meninges แบ่งเป็น 1. Dura mater - หนาสุด, นอกสุด, สิ้นสุด ~ S2 (adult)
- collagen, elastin longitudinal arrangement - เหนือ epidural space (Batson’s plexus, segmental artery, fat, lymphatics, spinal nerve root) - ใต้ subdural space

8 ซึ่งมี CSF 2. Arachnoid mater - ใต้ subarachnoid space
3. Pia mater - บางมาก, แนบชิดกับ spinal cord

9 Spinal cord ~ 60% สิ้นสุดที่ขอบล่าง L1 (30% ที่ T12, 10% ที่ L3)
terminal branch cauda equina นิยมทำ SA or LP ต่ำกว่า L1

10 Spinal nerves ออกทาง intervertebral foramen เพื่อไป supply ตาม
dermatomes มีทั้งหมด 31 คู่ - C1-8 - T1-12 - L1-5 - S1-5 - coccyx 1 คู่

11

12

13 Blood supply ด้านหน้า - ant. spinal artery (single) Adamkiewicz
T8-L2 - เสี่ยงต่อ ant. cord ischemia no collateral flow ด้านหลัง post. spinal artery (pair) collateral flow มาก

14

15 CSF สร้างจาก choroid plexus
ปริมาณ ml ( ½ in brain, ½ in subarachnoid space) specific gravity at 37º C =

16 Indication “Neuraxial block is indicated when surgical procedure can be accomplished with a sensory level of anesthesia that does not produce adverse patient outcome” นิยม - Lower extremity, hip : femur, tibia, foot - Lower abdomen : hernia, C/S - Perineum : anus, rectum, TUR-P

17 Contraindication Absolute – Pt.refusal Other - hypovolemia
(relative) increased intracranial pressure - coagulopathy - infection - septicemia - valvular heart stenosis - preexisting neurological deficits - uncooperative Pt. - severe spinal deformity - Prior back surgery

18 Differential Nerve block
เส้นประสาทแต่ละชนิดถูกยับยั้งโดยยาชาเฉพาะที่ได้ยากง่ายแตกต่างกัน, fiber แต่ละชนิด sensitive ต่อยาชาไม่เหมือนกัน โดยขึ้นกับ – size - myelinated or unmyelinated โดยเส้นประสาทที่มีขนาดเล็กและเป็นชนิด myelinated จะถูกยับยั้ง กระแสประสาทได้ง่ายที่สุด B fiber C fiber Aδ Aß A alpha

19 Spinal needle ลด incidence PDPH
Equipment Spinal needle ลด incidence PDPH

20 Resuscitating drugs and devices

21 Drug - ออกฤทธิ์สกัดกั้นการนำกระแสประสาทโดยจับกับ receptor ของ
Local anesthetics - ออกฤทธิ์สกัดกั้นการนำกระแสประสาทโดยจับกับ receptor ของ Na channel - ส่วนของยาที่มีประจุบวกจับกับ membrane receptor ที่มีประจุ ไฟฟ้าตรงข้ามที่ผนังด้านในของ Na channel Na channel ปิด Na ไหลผ่าน axoplasm ไม่ได้ ไม่เกิด deporalizaton “Surface charge , specific receptor theory”

22 Devided into 3 groups 1. Ester group - cocaine (1st), procaine, chloroprocaine, tetracaine - side effect มาก 2. Amide group - lidocaine, mepivacaine, prilocaine, bupivacaine, etidocaine, ropivacaine และ dibucaine 3. Saxitoxin, tetrodotoxin - สกัดจากปลาปักเป้า - ออกฤทธิ์นานหลายวัน - ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นทดลอง

23 Bupivacaine(marcaine)
hypobaric แบ่งเป็น 3 ชนิด ตาม baricity isobaric hyperbaric นิยมใช้ 1. 0.5% Isobaric bupivacaine ออกฤทธิ์นาน hr, ไม่สามารถปรับระดับการชาได้ 2. 0.5% hyperbaric bupivacaine ออกฤทธิ์นาน hr, ควบคุมระดับการชาได้ดีกว่า

24 Opioid (Intrathecal morphine)
- postop.analgesia - duration 6-24 hr - dose mg

25 Position Lateral decubitus

26 Sitting position - obesity - perineum, uro.

27 Prone position - Jackknife (rectal, perineal) - Hypobaric+aspirate CSF

28 Approach

29 Physiologic effect 1.CVS - Venodilation venous pooling venous return
CO BP - Arterial dilatation SVR BP - T block cardiac accerelator bradycardia

30 - block midthoracic level มีผลน้อยต่อ pulmonary Fn ใน
2. Respiratory system - block midthoracic level มีผลน้อยต่อ pulmonary Fn ใน ผู้ป่วยที่ไม่มี preexisting lung disease - high block abdominal+intercostal m. paralysis ระวังใน Pt.severe pulmonary disease (ควรต่ำกว่า T7) 3. GI system - parasym. เด่น sphincter relaxation , peristalsis

31 - block sacral parasym.outflow (S2-4) bladder atony
4. GU system - block sacral parasym.outflow (S2-4) bladder atony - block sym. activity bladder sphinter tone Urinary retention 5. Metabolic & endocrine - ลด stress response

32 Factors influencing block height
Major - dose - site of injection - baricity - posture Other - age - height - CSF - anatomy of spine - intraabdominal pressure - technique of injection

33 Complication Acute onset - hypotension - high-total spinal block
- cardiac arrest - systemic toxicity - anaphylaxis - nausea & vomiting - paresthesia

34 - backache Late onset - urinary retention
- PDPH (age, gender, needle size, bevel, pregnancy, No. of dural puncture) - spinal, epidural hematoma - meningitis, arachnoiditis - cauda equina syndrome

35 Thank you

36

37


ดาวน์โหลด ppt Spinal anesthesia Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google