งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินสุขภาพจาก วิการที่โรงฆ่าสัตว์ สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินสุขภาพจาก วิการที่โรงฆ่าสัตว์ สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินสุขภาพจาก วิการที่โรงฆ่าสัตว์ สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

2 วิการ pneumonia acute confluent with normal lung or swollen rounded edges to lobes soft, meaty texture moist exudate in airways swollen lobules edema chronic shrinkage of affected portion sharp edges to lobes firm texture dry catarrhal exudate scarring

3 Straw, B., Backstrom, L. Leman, A. 1986. Evaluation of swine at slaughter, Part 1 - The mechanics of examination and epidemiologic considerations. Compendium of Continuing Education for Practicing Veterinarians. 8: 541-548

4 Burch, D. 1984. Tiamulin feed premix in the improvement of growth performance of pigs in herds severely affected with enzootic pneumonia. Veterinary Record. 112: 209-211

5 Scalding water aspiration-lung From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

6 Agonal aspiration of blood-lung From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

7 Acute oedema- lung From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

8 Enzootic pneumonia-lung From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

9 วิการ pleurisy เกรด 1 : การติดกันระหว่าง lobe ของปอด เกรด 2 : การติดกันระหว่าง lobe และซี่โครง การติดกันจาก pleuropneumonia : ไม่บันทึกเป็น pleurisy แต่จัดเป็น คะแนนปอด

10 การบันทึก pleurisy ร่วมกับ pneumonia N1 = ติดกันระหว่าง lobe, ปอด ปกติ N2 = ติดกันระหว่าง lobe กับ ซี่โครง, ปอดปกติ P1 = ติดกันระหว่าง lobe, ปอด pneumonia P2 = ติดกันระหว่าง lobe กับซี่โครง, ปอด pneumonia

11

12

13

14 Pericarditis และ peritonitis บันทึกเป็น มี หรือ ไม่มี

15

16

17

18 Pleuropneumonia วิการเนื้อตาย เลือดออก ผิวนูน ฝี ส่วนท้ายของ lobe

19

20 Abscessation / arthritis กล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลือง ช่องอก ช่อง ท้อง ไขสันหลัง ตำแหน่งที่ฉีดยา

21 From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

22

23 Ascariasis เกรด 1 : วิการ milkspot < 10 เกรด 2 : วิการ milkspot >= 1 หรืออาจบันทึกว่า : มี หรือ ไม่มี

24 From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

25

26

27 Sarcoptic mange เกรด 1 : กลุ่ม papule อยู่เฉพาะที่ กลุ่ม papule มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2- 5 มม. บริเวณหลังหู หรือ ท้องและ ต้นขา : specificity 78% เกรด 2 : วิการกระจายไปทั่ว : specificity >98% เกรด 3 : วิการกระจายไปทั่วและ หนาแน่น : specificity >98%

28 วิการ sarcoptic mange เกรด 1 Pointon, A., Dial, G. 1990. Swine Slaughter-check Procedures Manual. Developed through collaboration of the National Animal Health Monitoring System and University of Minnesota Swine Group.

29 วิการ sarcoptic mange เกรด 2 Pointon, A., Dial, G. 1990. Swine Slaughter-check Procedures Manual. Developed through collaboration of the National Animal Health Monitoring System and University of Minnesota Swine Group.

30 วิการ sarcoptic mange เกรด 3 Pointon, A., Dial, G. 1990. Swine Slaughter-check Procedures Manual. Developed through collaboration of the National Animal Health Monitoring System and University of Minnesota Swine Group.

31

32 Ileitis ส่วนปลาย ileum proliferative enteropathy (PE) หรือ proliferative intestinal adenomatosis (PIA)

33

34

35 Atrophic rhinitis เกรด 0 : ปกติ turbinate เต็มช่องจมูก septum สมมาตรและตั้งตรง เกรด 1 : กายวิภาคเบี่ยงไปจากปกติ เล็กน้อย ไม่พบ atrophy เกรด 2 : การเกิด atrophy เล็กน้อยจน รุนแรง มีช่องว่างเกิดขึ้น 6 มม. ในเฉพาะ ช่วงล่าง เกิด degeneration ใน scroll มีกี่เบี่ยงของ septum เล็กน้อย

36 เกรด 3 : การเปลี่ยนแปลงปานกลาง septum มีการเบี่ยงไปในระดับปาน กลาง มีช่องว่าง 7 มม. เกิด degeneration ที่ ventral scroll ระดับ ปานกลาง เกรด 4 : การเปลี่ยนแปลงระดับปาน กลางถึงรุนแรง มีการเบี่ยงของ septum ระหว่างปานกลาง มีช่องว่าง >8 มม. ventral scroll หายไปข้าง หนึ่ง เกิด degeneration ระดับปาน กลางจนรุนแรง มี fibrous แทรก ventral scroll เกรด 5 : การเปลี่ยนแปลงรุนแรง มี การสูญเสีย ventral turbinate ทั้ง 2 ข้าง มีการ degenerate ของ dorsal turbinate septum เบี่ยงรุนแรงหรือ อาจยังตรงอยู่

37 Atrophic rhinitis Pointon, A., Dial, G. 1990. Swine Slaughter-check Procedures Manual. Developed through collaboration of the National Animal Health Monitoring System and University of Minnesota Swine Group.

38 Nephritis เกรด 1 : จุดสีขาวเทา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 มม. ที่ผิว cortex ไม่พบ scar และ / หรือ hypertrophy เกรด 2 : วิการที่ขยายมากขึ้น พบ ปื้นสีออกเทาที่ cortex มี hypertrophy และอาจเกิดลักษณะ capsule ติดกับ cortex ลอกออก ยาก

39 Subacute interstitial nephritis- kidney From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

40 Chronic interstitial nephritis-kidney From A Colour Atlas of Meat Inspection. J. Infante Gil, J. Costa Durao Wolfe Publishing Ltd 1990

41 Esophogastric ulcer เกรด 0 : ผิวเลื่อมปกติตลอด esophagus เกรด 1 : hyperkeratinisation ของ squamous area มักเป็นลูกคลื่น และติดสีเหลือง เกรด 2 : มีการลอกหลุดของ epithelium โดยเฉพาะที่ squamous-glandular junction เกรด 3 : มีแผลหลุมที่ active และ cicatrisation ของ esophogastric orifice

42 ระยะเวลาที่สุกรติดเชื้อก่อนเข้า โรงฆ่าสัตว์และยังเห็นวิการ 4-6 สัปดาห์ Ileitis: proliferative enteropathy 10-12 สัปดาห์ Pleuropneumonia 4-5 เดือน Atrophic rhinitis 6-12 สัปดาห์ Moderate/severe-reinfestation 3 สัปดาห์ Mild-first exposure Ascarid liver lesions: 8-12 สัปดาห์ Pleurisy 8-16 สัปดาห์ Enzootic pneumonia ระยะเวลาที่ติดเชื้อก่อน เข้าโรงฆ่า Condition

43 สภาวะ gold stand ard (Prev.) ความ จำเพ าะ ความ ไว Predictive value positi ve nega tive Pneu monia 69%73%85%88%69% Pleuri sy 33%97%81%93%91% Perica rditis 33%94% % 63% % 83%84% Pleuro pneu monia 14%100 % 86%100 % 98% ascari asis 41%86%70%78%81%

44 ความถี่ในการตรวจ ปีละ 3-4 ครั้ง จัดตามขนาดฝูง

45 ขนาดตัวอย่าง เพื่อในการค้นหาโรค ( ตาราง ) เพื่อในการหาความชุกของโรค ( ตาราง )

46 Allowable error 5%7.5%10%12.5%15% 90% agreement 95% CL 13861352215 90% CL 9743241611 60% agreement 95% CL 369164925941 90% CL 260115654229

47 Pointon, A., Dial, G. 1990. Swine Slaughter- check Procedures Manual. Developed through collaboration of the National Animal Health Monitoring System and University of Minnesota Swine Group.

48

49

50 ตัวอย่างแบบฟอร์ม swine slaughter surveillance program

51


ดาวน์โหลด ppt การประเมินสุขภาพจาก วิการที่โรงฆ่าสัตว์ สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google