งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 321491 Seminar in IT A. Suwanna Rasmequan. 2 Course objective To be able to independently and constructively search and collect related Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 321491 Seminar in IT A. Suwanna Rasmequan. 2 Course objective To be able to independently and constructively search and collect related Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Seminar in IT A. Suwanna Rasmequan

2 2 Course objective To be able to independently and constructively search and collect related Information Technology data, Information and knowledge of their choice To be able to prepare a short technical writing and to give an oral presentation professionally

3 3 Course Activities Course orientation session Guest speaker talks session Student own talk session

4 4 Course Evaluation Criteria Note Taking during guest speakers talk 10 % Individual student organized talk and written report 60% ( อาจารย์ที่ปรึกษา 40%, อาจารย์ประจำวิชา 20%) Class Participation: Attendant (not less than 80%), Talk organizer, Session leader, Q&A 30%

5 5 Course Requirements A Short IT Related Papers An Oral Presentations With the following guidelines

6 6 แหลงขอมูลวิทยาการ บทความวิชาการหรืองานวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ Magazine, Journal เช่น IEEE, ACM Proceedings ซึ่งไดจากการประชุม วิชาการ สามารถหาไดทั้งที่เปนสิ่งพิมพ หรือทาง Internet แหลงขอมูลอื่นๆ จาก Search engine ต่างๆ

7 7 ขอมูลอยางไรเรียกวาเป นวิทยาการ มีเนื้อหาอยูใน “ ศาสตร ” ของ วิทยาการที่เราสนใจ เปนการกลาวถึง “ ศาสตร ” ในเรื่อง ของความเปนจริง มากกวาการให ขอวิพากย วิจารณ มักจะอยูในรูปแบบที่เปนทางการ เชน บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ ไมใชการโฆษณา

8 8 วิทยาการใดเหมาะสมที่จะ นําเสนอ ต้องเปน “ ศาสตร ” ใหมๆ หรือ ทันสมัย ควรเปนเรื่องที่นิสิตสนใจและอาจจะ ขยายเรื่องดังกล่าวเป็นโครงงาน (Senior Project)

9 9 การเขียนภาคนิพนธ์ สวนของปกหนาประกอบดวย หัวเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุลของนิสิต และรหัส ประจําตัว ชื่อ - ชื่อสกุลของอาจารยที่ปรึกษา ชื่อวิชา ภาค และปการศึกษา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ นิสิตสังกัดอยู่

10 10 การเขียนภาคนิพนธ์ [2] สวนของเนื้อหาประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย (Abstract) บทนํา (Introduction) อาจรวมถึงความ เปนมาของเรื่องที่ นําเสนอ (Literature Review) ถามี รายละเอียดของเนื้อเรื่อง บทสรุป ขอเสนอแนะของผูเขียน บทความ บรรณนานุกรม (References)

11 11 การนําเสนอ (Presentation) แนะนําตัวและหัวเรื่องที่จะนําเสนอ บทนํา (Introduction) เกี่ยวกับเรื่อง ที่จะนําเสนอ วัตถุประสงคหรือประเด็นหลัก (Main idea) ของเรื่องที่จะนําเสนอ รายละเอียดของเรื่องที่จะนําเสนอ สรุป คําวิจารณ ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความที่ไดนําเสนอ

12 12 ตัวอย่างวิธีการในการดำเนินการสัมมนา Example of how to perform in a seminar 1.How to give a great research talk By Simon Peyton Jones Microsoft Research 2. How to present an oral argument By Vanessa Sisti, Best Oralist, Spring 2004 Cara Muroff, Fall Intramural Chair University of Florida Levin College of Law

13 13 Giving a good talk This presentation is about how to give a good research talk What your talk is for What to put in it (and what not to) How to present it

14 14 Why you should listen to this talk Because many research talks are poor......and quite simple things can make yourtalks much better Because everyone benefits from good talks Your audience is happier You get promoted Because a research talk gives you access to the world’s most priceless commodity: the time and attention of other people. Don’t waste it!

15 15 What your talk is for Your paper = The beef Your talk = The beef advertisment Do not confuse the two

16 16 The purpose of your talk… The purpose of your talk is not: To impress your audience with your brainpower To tell them all you know about your topic To present all the technical details

17 17 The purpose of your talk… The purpose of your talk is: To give your audience an intuitive feel for your idea To make them foam at the mouth with eagerness to read your paper To engage, excite, provoke them To make them glad they came

18 18 Your main weapon: Examples are your main weapon To motivate the work To convey the basic intuition To illustrate The Idea in action To show extreme cases To highlight shortcomings When time is short, omit the general case, not the example

19 19 What to leave out Outline of my talk Background The FLUGOL system Shortcomings of FLUGOL Overview of synthetic epimorphisms π-reducible decidability of the pseudocurried fragment under the Snezkovwski invariant in FLUGOL Benchmark results Related work Conclusions and further work

20 20 No outline! “Outline of my talk”: conveys near zero information at the start of your talk But may be put up an outline for orientation after your motivation…and signposts at pause points during the talk

21 21 Omit technical details Even though every line is drenched in your blood and sweat, dense clouds of notation will send your audience to sleep Present specific aspects only; refer to the paper for the details By all means have backup slides to use in response to questions

22 22 Your audience… The audience you would like Have read all your earlier papers Thoroughly understand all the relevant theory of cartesian closed endomorphic bifunctors Are all agog to hear about the latest developments in your work Are fresh, alert, and ready for action

23 23 Your actual audience… The audience you get Have never heard of you Have heard of bifunctors, but wish they hadn’t Have just had lunch and are ready for a doze Your mission is to WAKE THEM UP And make them glad they did

24 24 What to put in 1. Motivation (20%) 2. Your key idea (80%) 3. There is no 3

25 25 You have 2 minutes to engage your audience before they start to doze Why should I tune into this talk? What is the problem? Why is it an interesting problem? Example: Java class files are large (brief figures), and get sent over the network. Can we use language awarecompression to shrink them? Example: synchronisation errors in concurrent programs are a nightmare to find. I’m going to show you a type system that finds many such errors at compile time. Motivation

26 26 Your key idea If the audience remembers only one thing from your talk, what should it be? You must identify a key idea. “What I did this summer” is No Good. Be specific. Don’t leave your audience to figure it out for themselves. Be absolutely specific. Say “If you remember nothing else, remember this.” Organise your talk around this specific goal. Ruthlessly prune material that isirrelevant to this goal.

27 27 Presenting your talk How to present your talk Your most potent weapon, by far, is your enthusiasm

28 28 Some tips in presenting a talk DO keep your hands on the podium. DO vary your tone. DO watch your speed. DO make eye contact with ALL of the audience, not just the one. Scan the bench. DO stand up straight and project your voice. DON’T sway, rock, or dance.

29 29 Some tips …[2] DO NOT READ OR MEMORIZE YOUR ENTIRE TALK. Be prepared to be flexible and move around, depending on what the audience may interrupt. Remember that this is a “conversation.” DO End Strong! Prepare different conclusions for different time spans. (30 seconds, 10 seconds, etc.) Have these memorized.

30 30 Enthusiasm If you do not seem excited by your idea, why should the audience be ? It wakes ‘em up Enthusiasm makes people dramatically more receptive It gets you loosened up, breathing, moving around

31 31 Write your slides the night before …or at least, polish it then Your talk absolutely must be fresh in your mind Ideas will occur to you during the conference, as you obsess on your talk during other people’s presentations

32 32 Do not apologise “I didn’t have time to prepare this talk properly” “My computer broke down, so I don’t have the results I expected” “I don’t have time to tell you about this” “I don’t feel qualified to address this audience”

33 33 If you are anything like me, you will experience apparently-severe pre-talk symptoms Inability to breathe Inability to stand up (legs give way) Inability to operate brain The jelly effect

34 34 What to do about it Deep breathing during previous talk Script your first few sentences precisely (=> no brain required) Move around a lot, use large gestures, wave your arms, stand on chairs Go to the loo first You are not a wimp. Everyone feels this way.

35 35 Being seen, being heard Point at the screen, not at the overhead projector Speak to someone at the back of the room, even if you have a microphone on Make eye contact; identify a nodder, and speak to him or her (better still, more than one) Watch audience for questions…

36 36 Questions Questions are not a problem Specifically encourage questions during your talk: pause briefly now and then, ask for questions Be prepared to truncate your talk if you run out of time. Better to connect, and not to present all your material

37 37 Presenting your slides A very annoying technique is to reveal your points one by one by one, unless…there is a punch line

38 38 Presenting your slides Use animation effects very very very very very very very sparingly

39 39 Finishing Absolutely without fail, finish on time Audiences get restive and essentially stop listening when your time is up. Continuing is very counter productive Simply truncate and conclude Do not say “would you like me to go on?” (it’s hard to say “no thanks”)

40 40 Conclusion: there is hope The general standard is often low. You don’t have to be outstanding to stand out You will attend 50x as many talks as you give. Watch other people’s talks intelligently, and pick up ideas for what to do and what to avoid.


ดาวน์โหลด ppt 1 321491 Seminar in IT A. Suwanna Rasmequan. 2 Course objective To be able to independently and constructively search and collect related Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google