งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานกลาง สารสนเทศบริการสุขภาพ ( สกส ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( สวรส )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานกลาง สารสนเทศบริการสุขภาพ ( สกส ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( สวรส )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานกลาง สารสนเทศบริการสุขภาพ ( สกส ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( สวรส )

2

3

4

5

6 Grouping DR G Patient ’ s Data : PDx, SDx, Proc, Age, Sex, Weight, D/C Type ข้อมูลที่ใช้ในการหา DRG

7 InpatientcareIn-patient SummaryCoding(ICD-10,ICD-9-CM)Standard data set DRG’s DRG GROUPER

8 PDx (Principal Diagnosis) - โรคหลัก ที่ได้รับ การรักษา - สรุปเมื่อ discharge - แพทย์ผู้รักษา เป็นผู้สรุป - ใช้รหัส ICD-10 - มี 1 diagnosis เท่านั้น

9 RW DRG Non OR Procedure Procedure Secondary diagnosis Principal diagnosis Other Head injury, no CC -- Head injury (S099) Summary Other Head injury, no CC -- Cerebral concussion (S060) Summary Intracranial injury, no CC -- Cerebral contusion (S062) Summary Skull fractures, no CC -- Closed Skull fracture (S028) Summary 4

10 - โรคอื่นๆ ( ที่ active) เช่น โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน - ใช้รหัส ICD-10 - อาจมี 0 diagnosis หรือมากกว่า SDx (Secondary Diagnosis)

11 Complication and Comorbidity (CC) ภาวะแทรกซอน หรือโรคอื่น ที่เป็นรวมดวย ทําใหมีความ ยุงยากในการรักษามากขึ้น มีการใชทรัพยากรในการ รักษามากขึ้น SDx => CC

12 Stress incontinence (N393) -- HIV disease (B24) GU with hemorrhage (K254) Summary 5 RW DRG SDx3 SDx2 SDx1 Principal diagnosis GI hemorrhage, age<65 no CC Summary GI hemorrhage, age<65 With mild CC -- Summary Stress incontinence (N393) GU with hemorrhage (K254) Summary 3 Wound infection (T814) GU with hemorrhage (K254) Summary 4 -- Stress incontinence (N393) SDx4 Stress incontinence (N393) HIV disease (B24) Wound infection (T814) HIV disease (B24) GI hemorrhage, age<65 With moderate CC06523 GI hemorrhage, age<65 With severe CC06524 GI hemorrhage, age<65 With catastrophic CC Hypokalemia (E876) -- GU with hemorrhage (K254) GU with hemorrhage (K254)

13 การผ่าตัด / หัตถการ ที่ทำ ในการรักษาครั้งนั้น ใช้รหัส ICD-9-CM อาจมี 0 procedure หรือ มากกว่า - Operating Room Procedures - Non-operating Room Procedures Proc (Procedures)

14 Procedure or No ไม่สรุปการผ่าตัดสรุปการผ่าตัด Principal diagnosis Gastric ulcer with hemorrhage (K254) Secondary diagnosis -- Procedure -Partial gastrectomy with gastrojejunostomy (43.7) DRG G.I. Hemorrhage age < 65 no CC Stomach, Esophageal & Duodenal Proc no CC RW

15 RW DRG Non OR Procedure Procedure Secondary diagnosis Principal diagnosis Cholecystectomy, no CC -- - Cholecystectomy (5122) CBD Stone with cholecystitis (K805) Summary Cholecystectomy w CDE, no CC -- - Cholecystectomy (5122) - CBD exploration for removal of stone (5141) CBD Stone with cholecystitis (K805) Summary 2

16 Other Patient ’ s Data Age Sex 1 = male, 2 = female Weight needed in neonate Discharge Type 1 = with approval 4 = transfer 2 = against advice 5 = other 3 = escape 9 = dead

17 Tracheostomy for other condition, with severe CC Tracheostomy (31.1) Removal of subdural hematoma (01.31) Pneumonia (J189) Acute subdural hematoma, (S065) Summary 5 RW DRG Non OR Procedure Procedure Secondary diagnosis Principal diagnosis Other Head injury, no CC -- Head injury (S099) Summary Intracranial injury, no CC -- Intracranial injury (S069) Summary Craniotomy for trauma, no CC -- Removal of subdural hematoma (01.31) Acute subdural hematoma, (S065) Summary Craniotomy for trauma, with severe CC -- Removal of subdural hematoma (01.31) Pneumonia (J189) Acute subdural hematoma, (S065) Summary 4

18 DRG Parameters RWRelative weight LOSLength of Stay OTOutlier Trim Point Adjusted Relative Weight

19 คือ ค่าเฉลี่ยของการใช้ทรัพยากรในการรักษา ผู้ป่วย DRG นั้น เทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของการ รักษาผู้ป่วยทั้งหมด Relative Weight ( น้ำหนักสัมพัทธ์ ) = Mean Charge Per DRG Aggregate Mean Charge

20 DRGRW WT LOSOT Description Craniotomy for trauma, no CC Craniotomy for trauma, w mild CC Craniotomy for trauma, w moderate CC Craniotomy for trauma, w severe CC Craniotomy for trauma, w catastrophic CC List of DRG and Relative Weight

21 DRGRW WT LOSOT Description Bone Marrow Transplant, w or wo CC Heart Transplant, w or wo CC Kidney Transplant, no CC Kidney Transplant, w mild to sev CC Kidney Transplant, w catastrophic CC Appendectomy, no CC Appendectomy, w catastrophic CC DRG Relative Weight : Transplant

22

23 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3 1. เปลี่ยนโครงสร้างและการ กำหนดเลข DRG 2. มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ จะหา DRG 3. การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 14 และ ใช้ระบบการกำหนดความ รุนแรงตามโรคแทรก และโรคร่วม (CC) ใหม่ 5. New Adjusted RW

24 - Pre MDC 00 MDC UN26 STRUCTURE DRG PDC AX DC MDC MDC : With Proc MDC : No Proc eg : 0101, 0102, 0103 … 0150, 0151, 0152,... DC + 0 – 4 / 9 eg : 01010,..., NUMBERING CC Thai DRG Version 3

25 การกำหนดเลข DRG ใช้ตัวเลข 5 ตัว : MMDDC MM = เลข MDC (00 – 26) DD= เลข DC (01- 49, 50-99) C= CC (0 – 4, 9)

26 DRGRW WT LOSOT Description Craniotomy for trauma, no CC Craniotomy for trauma, w mild CC Craniotomy for trauma, w moderate CC Craniotomy for trauma, w severe CC Craniotomy for trauma, w catastrophic CC List of DRG and Relative Weight DRG 01 MDC 1 Diseases & disorders of the nervous system 01 0 PCCL = 0 DC 0101 Craniotomy for trauma

27 DRG Examples Bone marrow transplant w or wo CC Craniotomy for trauma, no CC Craniotomy for trauma, w mild CC Craniotomy for trauma, w mod CC Craniotomy for trauma, w sev CC Craniotomy for trauma, w catas CC Craniotomy except for trauma, no CC Spinal disorders and injuries, no CC Appendectomy, no CC

28 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3 การตรวจสอบข้อมูลก่อน หา DRG - โรคหลักเหมาะสมกับ การเป็นผู้ป่วยใน - รหัสโรคสอดคล้องกับ เพศและอายุ - รหัสหัตถการสอดคล้อง กับเพศและอายุ - ฯลฯ

29 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3 การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ใน MDC 14 - PDx, SDx ต้องใช้ตาม หลักของ ICD PDx O800, SDx O140  PDx O140, SDx O800  - ใช้ระบบ CC เฉพาะ สำหรับ MDC 14

30 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3 การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ใน MDC 15 - ใช้อายุในการกำหนด เป็น MDC 15 - ใช้น้ำหนักตัวในการ กำหนด DRG - ใช้ระบบ CC เฉพาะ สำหรับ MDC 15

31 DRGRW WT LOSOT Description Newb adm wt <1000 gm wo CC Newb adm wt <1000 gm w other CC Newb adm wt <1000 gm w major CC Newb adm wt <1000 gm w mul CC Newb adm wt gm wo CC Newb adm wt gm wo CC Newb adm wt >2499 gm wo CC Appendectomy, no CC DRG Relative Weight : Newborn

32 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3 การกำหนดความรุนแรงตามโรค แทรกและโรคร่วม (CC) - ระดับการมีโรคแทรก / โรค ร่วม มี 0 – 4 0 ไม่มี 1 – 4 มี น้อย, ปาน กลาง, มาก, ร้ายแรง - SDx แต่ละรหัสมีน้ำหนัก ต่างกัน และขึ้นกับกลุ่มโรค ด้วย

33 New AdjRW แยก Medical กับ Surgical DRGs Low outliers มีสูตรไม่เท่ากันในแต่ละ วัน High outliers มีสูตรต่างกันเป็น ช่วงเวลาที่ยาวขึ้น

34 การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ LOS RW AdjRW WTLOS/3 WTLOS OT

35 Medical Low Outliers CALLOS = 0:ADJRW = 0.45*RW CALLOS = 1:ADJRW = 0.70*RW CALLOS = 2:ADJRW = 0.77*RW CALLOS = 3:ADJRW = 0.85*RW CALLOS = 4:ADJRW = 0.92*RW CALLOS = 5:ADJRW = 0.98*RW

36 CALLOS = 0:ADJRW = 0.38*RW CALLOS = 1:ADJRW = 0.65*RW CALLOS = 2:ADJRW = 0.72*RW CALLOS = 3:ADJRW = 0.75*RW CALLOS = 4:ADJRW = 0.79*RW CALLOS = 5:ADJRW = 0.82*RW CALLOS = 6:ADJRW = 0.84*RW CALLOS = 7:ADJRW = 0.90*RW CALLOS = 8:ADJRW = 0.96*RW CALLOS = 9:ADJRW = 0.98*RW CALLOS =10:ADJRW = 0.99*RW Surgical low Outliers

37 Medical High Outliers CALLOSADJRW >OT but <2OT RW (RW/WTLOS)*(CALLOS-OT) >2OT but <3OT RW (RW/WTLOS)*OT *0.65(RW/WTLOS)*(CALLOS-OT*2) >3OT RW *RW/WTLOS*OT *0.65*RW/WTLOS*OT *0.65*RW/WTLOS*(CALLOS-OT*3))

38 Surgical High Outliers CALLOSADJRW >OT but <2OT RW (RW/WTLOS)*(CALLOS-OT) >2OT but <3OT RW + 0.5(RW/WTLOS)*OT *0.5(RW/WTLOS)*(CALLOS-OT*2) >3OT RW (RW/WTLOS)*OT *0.5(RW/WTLOS)*OT *0.5(RW/WTLOS)*(CALLOS-OT*3))

39 Thai DRGs versio n 4 Reclassification – เพิ่มกลุ่ม จากกลุ่ม Other … เดิม –Bilateral, Multiple procedures –Special care ICD-10-TM Unbundling Thai DRGs version 3.5 Thai DRGs version 3.5

40


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานกลาง สารสนเทศบริการสุขภาพ ( สกส ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( สวรส )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google