งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

2 DRGs เปลี่ยนไป

3

4

5

6 ข้อมูลที่ใช้ในการหา DRG
Patient’s Data : PDx, SDx, Proc, Age, Sex, Weight, D/C Type DRG Grouping

7 DRG GROUPER DRG’s Inpatient care In-patient Summary Coding Standard
(ICD-10, ICD-9-CM) Standard data set DRG GROUPER DRG’s

8 PDx (Principal Diagnosis)
- โรคหลัก ที่ได้รับการรักษา - สรุปเมื่อ discharge - แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้สรุป - ใช้รหัส ICD-10 - มี 1 diagnosis เท่านั้น

9 0.4918 0.4918 0.8657 0.6240 Principal diagnosis Secondary diagnosis
01670 Other Head injury, no CC -- Head injury (S099) Summary 1 0.4918 01670 Other Head injury, no CC -- Cerebral concussion (S060) Summary 2 0.8657 01650 Intracranial injury, no CC -- Cerebral contusion (S062) Summary 3 0.6240 01660 Skull fractures, no CC -- Closed Skull fracture (S028) Summary 4 RW DRG Non OR Procedure Procedure Secondary diagnosis Principal diagnosis

10 SDx (Secondary Diagnosis)
- โรคอื่นๆ (ที่ active) เช่น โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน - ใช้รหัส ICD-10 - อาจมี 0 diagnosis หรือมากกว่า

11 Complication and Comorbidity (CC)
ภาวะแทรกซอน หรือโรคอื่นที่เป็นรวมดวย ทําใหมีความยุงยากในการรักษามากขึ้น มีการใชทรัพยากรในการรักษามากขึ้น SDx => CC

12 Summary 1 Summary 2 Summary 3 Summary 4 Summary 5 Principal diagnosis GU with hemorrhage (K254) GU with hemorrhage (K254) GU with hemorrhage (K254) GU with hemorrhage (K254) GU with hemorrhage (K254) SDx1 -- Stress incontinence (N393) Stress incontinence (N393) Stress incontinence (N393) Stress incontinence (N393) SDx2 -- -- HIV disease (B24) HIV disease (B24) HIV disease (B24) SDx3 -- -- -- Wound infection (T814) Wound infection (T814) SDx4 -- -- -- -- Hypokalemia (E876) DRG 06520 GI hemorrhage, age<65 no CC 06521 GI hemorrhage, age<65 With mild CC 06522 GI hemorrhage, age<65 With moderate CC 06523 GI hemorrhage, age<65 With severe CC 06524 GI hemorrhage, age<65 With catastrophic CC RW 0.6183 0.8873 1.0063 1.4345 2.1098

13 - Operating Room Procedures - Non-operating Room Procedures
Proc (Procedures) การผ่าตัด/หัตถการ ที่ทำในการรักษาครั้งนั้น ใช้รหัส ICD-9-CM อาจมี 0 procedure หรือมากกว่า - Operating Room Procedures - Non-operating Room Procedures

14 Procedure or No ไม่สรุปการผ่าตัด สรุปการผ่าตัด Principal diagnosis
Gastric ulcer with hemorrhage (K254) Secondary diagnosis - Procedure Partial gastrectomy with gastrojejunostomy (43.7) DRG 06520 G.I. Hemorrhage age < 65 no CC Stomach, Esophageal & Duodenal Proc no CC RW 0.6183 2.2101

15 CBD Stone with cholecystitis
RW DRG Non OR Procedure Procedure Secondary diagnosis Principal diagnosis 1.9463 07050 Cholecystectomy, no CC -- - Cholecystectomy (5122) CBD Stone with cholecystitis (K805) Summary 1 2.3035 07040 Cholecystectomy w CDE, no CC Cholecystectomy (5122) CBD exploration for removal of stone (5141) Summary 2

16 Other Patient’s Data Age 0 - 124 Sex 1 = male, 2 = female
Weight needed in neonate Discharge Type 1 = with approval 4 = transfer 2 = against advice 5 = other 3 = escape 9 = dead

17 0.4918 01670 Other Head injury, no CC -- Head injury (S099) Summary 1 0.8657 01650 Intracranial injury, no CC -- Intracranial injury (S069) Summary 2 2.0512 01010 Craniotomy for trauma, no CC -- Removal of subdural hematoma (01.31) Acute subdural hematoma, (S065) Summary 3 5.2147 01013 Craniotomy for trauma, with severe CC -- Removal of subdural hematoma (01.31) Pneumonia (J189) Acute subdural hematoma, (S065) Summary 4 00083 Tracheostomy for other condition, with severe CC Tracheostomy (31.1) Removal of subdural hematoma (01.31) Pneumonia (J189) Acute subdural hematoma, (S065) Summary 5 RW DRG Non OR Procedure Procedure Secondary diagnosis Principal diagnosis

18 DRG Parameters RW Relative weight LOS Length of Stay OT Outlier Trim Point Adjusted Relative Weight

19 Relative Weight (น้ำหนักสัมพัทธ์)
คือ ค่าเฉลี่ยของการใช้ทรัพยากรในการรักษา ผู้ป่วย DRG นั้น เทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของการ รักษาผู้ป่วยทั้งหมด Mean Charge Per DRG = Aggregate Mean Charge

20 List of DRG and Relative Weight
RW WTLOS OT Description 01010 2.0512 5.75 10 Craniotomy for trauma, no CC 01011 3.0131 8.14 38 Craniotomy for trauma, w mild CC 01012 4.2041 8.30 33 Craniotomy for trauma, w moderate CC 01013 5.2147 14.82 83 Craniotomy for trauma, w severe CC 01014 8.1946 22.25 105 Craniotomy for trauma, w catastrophic CC

21 DRG Relative Weight : Transplant
RW WTLOS OT Description 00049 20.000 25.50 47 Bone Marrow Transplant, w or wo CC 00059 24.000 14.67 61 Heart Transplant, w or wo CC 11010 11.497 21.45 41 Kidney Transplant, no CC 11013 14.555 30.35 66 Kidney Transplant, w mild to sev CC 11014 20.779 45.67 83 Kidney Transplant, w catastrophic CC 06070 1.0033 4.03 11 Appendectomy, no CC 06074 2.9688 12.11 40 Appendectomy, w catastrophic CC

22

23 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3
3. การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 14 และ 15 4. ใช้ระบบการกำหนดความรุนแรงตามโรคแทรก และโรคร่วม(CC) ใหม่ 5. New Adjusted RW

24 Thai DRG Version 3 STRUCTURE MDC PDC AX DC CC DRG NUMBERING
- Pre MDC 00 MDC UN 26 PDC AX DC MDC : With Proc MDC : No Proc eg : 0101, 0102, 0103… 0150, 0151, 0152,... CC DRG DC + 0 – 4 / 9 eg : 01010, ..., 01014

25 การกำหนดเลข DRG ใช้ตัวเลข 5 ตัว : MMDDC MM = เลข MDC (00 – 26)
DD = เลข DC (01-49, 50-99) C = CC (0 – 4, 9)

26 DRG 01 01 PCCL List of DRG and Relative Weight MDC 1
DRG RW WTLOS OT Description 01010 2.0512 5.75 10 Craniotomy for trauma, no CC 01011 3.0131 8.14 38 Craniotomy for trauma, w mild CC 01012 4.2041 8.30 33 Craniotomy for trauma, w moderate CC 01013 5.2147 14.82 83 Craniotomy for trauma, w severe CC 01014 8.1946 22.25 105 Craniotomy for trauma, w catastrophic CC MDC 1 Diseases & disorders of the nervous system DC 0101 Craniotomy for trauma PCCL = 0

27 DRG Examples 00049 Bone marrow transplant w or wo CC
Craniotomy for trauma, no CC Craniotomy for trauma, w mild CC Craniotomy for trauma, w mod CC Craniotomy for trauma, w sev CC Craniotomy for trauma, w catas CC Craniotomy except for trauma, no CC Spinal disorders and injuries, no CC Appendectomy, no CC

28 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3
โรคหลักเหมาะสมกับการเป็นผู้ป่วยใน รหัสโรคสอดคล้องกับเพศและอายุ รหัสหัตถการสอดคล้องกับเพศและอายุ ฯลฯ

29 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3
การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 14 - PDx, SDx ต้องใช้ตามหลักของ ICD PDx O800, SDx O140  PDx O140, SDx O800  - ใช้ระบบ CC เฉพาะสำหรับ MDC 14

30 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3
การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน MDC 15 ใช้อายุในการกำหนดเป็น MDC 15 ใช้น้ำหนักตัวในการกำหนด DRG ใช้ระบบ CC เฉพาะสำหรับ MDC 15

31 DRG Relative Weight : Newborn
RW WTLOS OT Description 15510 8.2773 50 100 Newb adm wt <1000 gm wo CC 15511 9.1055 60 108 Newb adm wt <1000 gm w other CC 15512 9.7204 75.11 117 Newb adm wt <1000 gm w major CC 15513 13.469 78 130 Newb adm wt <1000 gm w mul CC 15520 1.0041 31.19 82 Newb adm wt gm wo CC 15530 0.6938 3.39 15 Newb adm wt gm wo CC 15540 0.2790 2.72 5 Newb adm wt >2499 gm wo CC 06070 1.0033 4.03 11 Appendectomy, no CC

32 การเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG version 3
การกำหนดความรุนแรงตามโรคแทรกและโรคร่วม(CC) ระดับการมีโรคแทรก/โรคร่วม มี 0 – 4 0 ไม่มี 1 – 4 มี น้อย, ปานกลาง, มาก, ร้ายแรง - SDx แต่ละรหัสมีน้ำหนักต่างกัน และขึ้นกับกลุ่มโรคด้วย

33 New AdjRW แยก Medical กับ Surgical DRGs
Low outliers มีสูตรไม่เท่ากันในแต่ละวัน High outliers มีสูตรต่างกันเป็นช่วงเวลาที่ยาวขึ้น

34 การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์
RW WTLOS/3 WTLOS OT AdjRW = AdjRW LOS

35 Medical Low Outliers CALLOS = 0 : ADJRW = 0.45*RW

36 Surgical low Outliers CALLOS = 0 : ADJRW = 0.38*RW

37 Medical High Outliers CALLOS ADJRW >OT but <2OT
RW (RW/WTLOS)*(CALLOS-OT) >2OT but <3OT RW (RW/WTLOS)*OT *0.65(RW/WTLOS)*(CALLOS-OT*2) >3OT RW *RW/WTLOS*OT + 0.67*0.65*RW/WTLOS*OT + 0.33*0.65*RW/WTLOS*(CALLOS-OT*3))

38 Surgical High Outliers
CALLOS ADJRW >OT but <2OT RW (RW/WTLOS)*(CALLOS-OT) >2OT but <3OT RW + 0.5(RW/WTLOS)*OT *0.5(RW/WTLOS)*(CALLOS-OT*2) >3OT RW (RW/WTLOS)*OT + 0.67*0.5(RW/WTLOS)*OT + 0.33*0.5(RW/WTLOS)*(CALLOS-OT*3))

39 Thai DRGs version 4 Reclassification ICD-10-TM Unbundling Thai DRGs
เพิ่มกลุ่ม จากกลุ่ม Other…เดิม Bilateral , Multiple procedures Special care ICD-10-TM Unbundling

40


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google