งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRGs ( Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ. พรณรงค์ โชติวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRGs ( Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ. พรณรงค์ โชติวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 DRGs ( Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ. พรณรงค์ โชติวรรณ

3

4 หลักการของการจ่ายค่าบริการ ทางการแพทย์ การจ่ายเงินตามยอดสมาชิกที่มีการขึ้นทะเบียน (Reimbursement per capita ) การจ่ายย้อนหลังตามต้นทุนทั้งหมด ( Reimbursement at full cost )= Fee for service (Retrospective payment system) การจ่ายเงินตามการเจ็บป่วยจริงโดยมีการตกลง ราคาค่าบริการล่วงหน้า (Prospective payment system based on DRGs)

5

6 รหัสหัวข้อ PUNCTURE OF VESSEL Total pancreatectomy รหัสหัวข้อ APPENDECTOMY รหัสหัวข้อ UNILAT SALPINGO-OOPHOREC รหัสหัวข้อ MICRO EXAM-BLOOD รหัสหัวข้อ BILAT SALPINGO-OOPHORECT รหัสหัวข้อ INCIDENTAL APPENDECTOMY รหัสหัวข้อ MANUALLY ASSISTED DELIV ?!? รหัสหัวข้อ ARTIFICIAL RUPT MEMBRANE

7 เป็นระบบการจัดกลุ่ม ผู้ป่วย แบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีการใช้ ทรัพยากร ในการรักษาใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ข้อมูลที่ใช้ในการจัดกลุ่ม คือ การวินิจฉัย การรักษา ผลการรักษาและ ข้อมูลบุคคลของผป. DRG

8 Grouping DR G Patient ’ s Data : PDx, SDx, Proc, Age, Sex, Weight, D/C Type ข้อมูลที่ใช้ในการหา DRG

9 ปัจจุบันประเทศไทยใช้ ICD-10TM 2007 ของไทยให้ รหัสโรค ICD-9-CM 2007 ของอเมริกา ในการให้รหัสการผ่าตัดและ หัตถการต่าง ๆ 1 ตค. 53 อาจประกาศใช้ DRG Ver 5.0 ใช้ ICD-10TM 2010, ICD- 9CM 2010

10 ระบบ DRG ใช้วิธีแบ่งผู้ป่วยออกเป็น กลุ่มย่อย ตามกายวิภาค (Anatomical system ) โดยแบ่งเป็น 25 Major Diagnostic Category (MDC) DRG Ver5.0 เพิ่ม MDC 28 (LOS <6 hr.)

11

12

13

14

15 ตัวแปรและคำสำคัญที่ต้อง ทราบ Principal Diagnosis โรคหลัก Comorbidity โรคร่วม Complication โรคแทรก Procedure หัตถการและการผ่าตัด Relative Weight(RW) น้ำหนักสัมพัทธ์ Age อายุ Length of Stay (LOS) จำนวนวันนอน รพ. Discharge status สถานภาพการจำหน่าย ผู้ป่วย Discharge type ชนิดการจำหน่ายผู้ป่วย

16

17

18

19 Length of stay :Impact to reimbursement Inliers Trimming point Low outliers High outliers Outlier payment method

20 PDx (Principal Diagnosis) - โรคหลัก ที่ได้รับ การรักษา - สรุปเมื่อ discharge - แพทย์ผู้รักษา เป็นสรุป - ใช้รหัส ICD-10 - มี 1 diagnosis เท่านั้น

21 Complication and Comorbidity (CC) ภาวะแทรกซ้อน หรือโรคอื่น ที่เป็นร่วมด้วย ทําให้มีความ ยุ่งยากในการรักษามากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรในการ รักษามากขึ้น SDx => CC

22 - โรคอื่นๆ ( ที่ active) เช่น โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน - ใช้รหัส ICD-10 - อาจมี 0 diagnosis หรือมากกว่า SDx (Secondary Diagnosis)

23 การผ่าตัด / หัตถการ ที่ทำ ในการรักษาครั้งนั้น ใช้รหัส ICD-9-CM อาจมี 0 procedure หรือ มากกว่า - Operating Room Procedures - Non-operating Room Procedures Proc (Procedures)

24 Other Patient ’ s Data Age Sex 1 = male, 2 = female Weight needed in neonate Discharge Type 1 = with approval 4 = transfer 2 = against advice 5 = other 3 = escape 9 = dead

25 Patient ’ s Data DRG Grouping MDC DRG

26 MDC Determination (Thai DRG v 4) All Patients Demographic & Clinical Edit PreMDC Special MDC (24,25,15) MDC Proc PDx, SDx, Wt. PDx

27 Typical DRG Determination MDC OR Proc Yes No PDx related unrelated DC1 DC2 DC.. Unrelated OR Proc DC50 DC51 DC.. DRG CC DRG CC PCCL

28 Allocation of DRG General principle Major Diagnostic Category Proce dures DRG Princi pal Diagn osis ICD10 ICD9CM Comorbidity & Complica tions ( SDx) Age, Weight, Discharge type

29 การกำหนดเลข DRG ใช้ตัวเลข 5 ตัว : MMDDC MM = เลข MDC (00 – 26) DD= เลข DC (01- 49, 50-99) C= CC (0 – 4, 9)

30 DRG Examples Bone marrow transplant w or wo CC Craniotomy for trauma, no CC Craniotomy for trauma, w mild CC Craniotomy for trauma, w mod CC Craniotomy for trauma, w sev CC Craniotomy for trauma, w catas CC Craniotomy except for trauma, no CC Spinal disorders and injuries, no CC Appendectomy, no CC

31 DRG Parameters RWRelative weight LOSLength of Stay OTOutlier Trim Point Adjusted Relative Weight

32 คือ ค่าเฉลี่ยของการใช้ทรัพยากรในการรักษา ผู้ป่วย DRG นั้น เทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของการ รักษาผู้ป่วยทั้งหมด Relative Weight ( น้ำหนักสัมพัทธ์ ) = Mean Charge Per DRG Aggregate Mean Charge

33 DRGRW WT LOSOT Description Craniotomy for trauma, no CC Craniotomy for trauma, w mild CC Craniotomy for trauma, w moderate CC Craniotomy for trauma, w severe CC Craniotomy for trauma, w catastrophic CC List of DRG and Relative Weight

34 DRGRW WT LOSOT Description Bone Marrow Transplant, w or wo CC Heart Transplant, w or wo CC Kidney Transplant, no CC Kidney Transplant, w mild to sev CC Kidney Transplant, w catastrophic CC Appendectomy, no CC Appendectomy, w catastrophic CC DRG Relative Weight : Transplant

35 - Pre MDC 00 MDC UN26 STRUCTURE DRG PDC AX DC MDC MDC : With Proc MDC : No Proc eg : 0101, 0102, 0103 … 0150, 0151, 0152,... DC + 0 – 4 / 9 eg : 01010,..., NUMBERING CC Thai DRG Version 4

36 Thai DRG version 4 การตรวจสอบข้อมูลก่อน หา DRG - โรคหลักเหมาะสมกับ การเป็นผู้ป่วยใน - รหัสโรคสอดคล้องกับ เพศและอายุ - รหัสหัตถการสอดคล้อง กับเพศ - ฯลฯ

37 Thai DRG version 4 การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ใน MDC 14 - PDx, SDx ต้องใช้ตาม หลักของ ICD PDx O800, SDx O140  PDx O140, SDx O800  - ใช้ระบบ CC เฉพาะ สำหรับ MDC 14

38 Thai DRG version 4 การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ใน MDC 15 - ใช้อายุในการกำหนด เป็น MDC 15 - ใช้น้ำหนักตัวในการ กำหนด DRG - ใช้ระบบ CC เฉพาะ สำหรับ MDC 15

39 DRGRW WT LOSOT Description Newb adm wt <1000 gm wo CC Newb adm wt <1000 gm w other CC Newb adm wt <1000 gm w major CC Newb adm wt <1000 gm w mul CC Newb adm wt gm wo CC Newb adm wt gm wo CC Newb adm wt >2499 gm wo CC Appendectomy, no CC DRG Relative Weight : Newborn

40 Thai DRG version 4 การกำหนดความรุนแรงตามโรค แทรกและโรคร่วม (CC) - ระดับการมีโรคแทรกโรค ร่วม มี 0 – 4 0 ไม่มี 1 – 4 มี น้อย, ปานกลาง, มาก, ร้ายแรง - SDx แต่ละรหัสมีน้ำหนัก ต่างกัน และขึ้นกับกลุ่มโรค ด้วย

41 MDC เป็นเลข 2 หลัก 00 = Pre MDC 01-25= MDC 1 – MDC 25 26= กลุ่ม UN DC (Disease Cluster) เป็นเลข 4 หลัก 2 หลักแรกตาม MDC คือ อีก 2 หลักหลังแบ่งเป็น 2 ช่วง ถ้ามีการผ่าตัดหรือ Procedure ถ้าไม่มีการผ่าตัดหรือ Procedure

42 DRG เป็นตัวเลข 5 หลัก รูปแบบ MMDDX – MM= เลข MDC (00-26) – DD= เลข DC ( Proc 01-49, NonProc 50-99) – X=PCCL (Patient Clinical Complexity Level) 0-4 0=w/o CC 1=mild CC 2=moderate CC 3=severe CC 4=catastrophic CC 9=w or w/o CC หรือไม่ใช้ CC

43 DRG สำหรับกลุ่ม UN Extensive OR Proc unrelated to PDx Prostatic OR Proc unrelated to PDx Non-extensive OR Proc unrelated to PDx Ungroupable (invalid code, Age-Sex conflict)Ungroupable Unaccepable PDx (Appendix A2)Unaccepable Unacceptable Obstetric Diagnosis Combination (PDx O80-O84 แต่มีรหัส O อื่น ๆ เป็น SDx) (Vag. Delv. แต่มีรหัส C/S, มี O82.- แต่ ไม่มี 74.-)

44 การตรวจสอบข้อมูล (Edits) ใน DRG v4 1.Demographic Edits –AGE 1-364/5 วัน, ปี –SEX 1 M, 2 F –Admission weigh gm. (age<1 yr) –LOS –Hours of mech. Ventilation ชั่วโมง –Mode of separation 2.Clinical Edits Acceptable Dx & Proc (ICD-10, ICD-9CM, ตัดซ้ำ ) Unacceptable PDx Menifestation as PDx Age Conflict Sex Conflict

45 ตัวอย่างความสำคัญของ CC 1.PDx I84.5 Ext pile no comp. No CC = DRG RW= #1 + A09 diarrhea= DRG RW= #2+ E87.0 HyperNa+D56.3 Th. Tr. = DRG RW=3.2297

46 ความสำคัญของ CC DRGNo CCMild CC Mod CC Sever e CC Catas CC 0101x x x x x x

47 DRG Unacceptable Obstetric Dx Combination RW = ห้ามใช้รหัส O80-O84 เป็น PDx ถ้ามีรหัส O อื่นๆ อยู่ด้วย O700,O800 (1 st degree tear + normal labour) ถูกต้อง O800, O700 ผิด

48 Tracheotomy(311) Tracheotomy with any OR proc for upper airways condition –00060No CC –00063Mild to severe CC –00064Catastrophic CC Tracheotomy only for upper airways obstruction w or w/o CC – Tracheotomy for other condition –00080 No CC –00082Mild to mod CC –00083Severe CC –00084Catastrophic CC

49 มาทำ Skin Graft กันดีกว่า !!!! Extensive 3 rd degree burns w/o skin graft no CC RW= Extensive 3 rd degree burns w skin graft w or w/o CC RW=

50 9 ICD-9-CM Extension Codes 9 Multiplicity Settings 9 9 ICD-9-CM Code 999 +

51 ตัวอย่างที่ 1 ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อ 2 ข้าง พร้อมกัน ในการผ่าตัดครั้งเดียว 1 2 ตา ในการผ่าตัด ครั้งที่ Phacoemulsification and aspiration of cataract

52 ตัวอย่างที่ 2 ผ่าตัดสมองหลายครั้ง/หลายตำแหน่ง Summary Operation setting 1: (1) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal area (2) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, left occipital area (3) Debridement of opened skull fracture, Right frontal area Operation setting 2: (1) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left temporal area (2) Reopened Craniotomy with removal of Subdural hematoma, left occipital area Operation setting 3: (1) Tracheostomy ICD-9-CM Code ICD-9-CM ext Code

53 1. ข้อมูลที่ไม่มีรหัสต่อท้าย หมายถึง การทำหัตถการครั้งเดียว และเป็นการทำหัตถการครั้งที่ 1 การใส่รหัสซ้ำกันในข้อมูลชุดเดียวกัน จะถูกนับเพียงครั้งเดียว เช่น 8622 หมายถึง ,8622หมายถึง ข้อกำหนดอื่นๆ 2. ในกรณีที่ทำหัตถการตั้งแต่ 9 ตำแหน่งขึ้นไป ใน 1 setting ให้ใช้ รหัสเป็น “9” 3. ในกรณีที่ทำหัตถการตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป ใน 1 Adm ให้ใช้ รหัสเป็น “9”

54 1.ไม่มีการบังคับในการใส่ Ext 2.ถ้าใส่ Ext ต้องใส่ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด - ต้องมีเครื่องหมาย + และตามด้วยตัวเลข 2 ตัว - ตัวเลขที่ใช้ได้คือ 1 – 9 เท่านั้น - เลขตัวแรกบ่งบอกจำนวน (แห่ง) ใน 1 ครั้ง - เลขตัวหลังบ่งบอกครั้งที่ สำหรับรหัสนั้นๆ - เลขตัวหลังสำหรับแต่ละรหัส. เริ่มด้วย 1. ต้องต่อเนื่องกัน: 1 -> 2 -> 3 -> …. ต้องไม่ซ้ำ 3.ถ้าใส่ Ext ไม่ถูกต้อง Ext จะไม่ถูกนำไปใช้ 4.รหัสใดๆ จะมีทั้ง Ext และไม่ Ext ไม่ได้ ICD-9-CM Extension Codes

55 ตั ดเ นื้ อตายและป ลู ก ผิ วห นั ง Summary Operation setting 1: (1) Excisional Debridement, both hand & abdomen Operation setting 2: (1) Excisional Debridement, right hand Operation setting 3: (1) Excisional Debridement, abdomen Operation setting 4: (1) Skin graft (full thickness), both hand (2) Skin graft (full thickness), abdomen Operation setting 5: (1) Skin graft (full thickness), Right hand (2) Excisional debridement, buttock ICD-9-CM ext Code ICD-9-CM Code

56 Ventilator Support Ventilator support, no CC Ventilator support, w mild to mod CC Ventilator support, w severe CC Ventilator support, w catas CC Trac status w vent support>96hr(96.72), w or wo CC (LOS>20)


ดาวน์โหลด ppt DRGs ( Diagnosis Related Groups) การจัดกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม ผศ. นพ. พรณรงค์ โชติวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google