งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Quality Improvement Tract สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Quality Improvement Tract สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Quality Improvement Tract สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )

2 บริบท ความเสี่ยง / ประเด็นสำคัญ เป้าหมาย ตัวชี้วัด Plan Do Study Act มาตรฐาน ออกแบบระบบ ทบทวน ประเมิน เรียนรู้ ปรับปรุง ทำความเข้าใจ เป้าหมายของมาตรฐาน ทำความเข้าใจ ปัญหา / ความเสี่ยง / ความต้องการสำคัญ หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concept) หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concept)

3 3 1. Unit Optimization2. Patient Safety 3. Clinical Population 6. Strategic Management 4. Standard Implementation 5. Self Assessment

4 6. Strategic Management ทบทวนความท้าทายขององค์กร ทบทวนแผนกลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัด เก็บข้อมูลตัวชี้วัด baseline ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับต่างๆ ทบทวน / ปรับแผนกลยุทธ์ กยตคพยธคมค 55 กพมีคเมยพคมิยกคสค 54

5 3. Clinical Population วิเคราะห์โรคสำคัญ / เป้าหมาย / ประเด็นสำคัญ (20 โรค ) ตามรอย กำหนดประเด็นพัฒนาที่ชัดเจน ดำเนินการพัฒนา สรุป Clinical Tracer Highlight กยตคสค 54 พยธคมค 55 กพมีคเมยพคมิยกค

6 2. Patient Safety ทบทวนความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวน ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทบทวน ตามรอย PSG: SIMPLE (17 ตัว ) & Improve ทบทวน / วางระบบบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง / ป้องกัน ( หน่วยงาน / ระบบงาน ) Trigger Tools RCA, Standardized Work บูรณาการข้อมูล & ระบบบริหารความเสี่ยง กยตคสค 54 พยธคมค 55 กพมีคเมยพคมิยกค

7 กยตคพยธคมค 55 กพมีคเมยพคมิยกคสค 54 1. Unit Optimization 3P ในงานประจำ ค้นหาความหมาย / ความเชื่อมโยงใน Service Profile ทบทวนการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน กำหนดแผนการพัฒนาหน่วยงานเพิ่มเติม เชื่อมโยงกับระบบงานสำคัญ CQI

8 4. Standard Deployment กำหนดโครงสร้างทีมนำระดับกลาง เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV ทีมที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางใน SPA ตามรอยเพื่อเห็นของจริง & อิงวิจัย พัฒนาระบบ เชื่อมโยงกับหน่วยงานและระบบอื่นๆ กยตคพยธคมค 55 กพมีคเมยพคมิยกคสค 54

9 5. Self Assessment Overall Scoring 2011 Hospital Profile Detailed Scoring เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV วางแผนวิจัยและทำวิจัย กำหนด KPI Alignment วิธีการเขียน SA กยตคพยธคมค 55 กพมีคเมยพคมิยกคสค 54


ดาวน์โหลด ppt 1 Quality Improvement Tract สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google