งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด ให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด ให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด ให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศ นี้มีผลใช้บังคับ หรือที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ประกาศ นี้มีผลใช้บังคับไม่เกิน 90 วันต้องจัดทำสัญญาประกันภัย ตามที่กำหนด ในประกาศนี้ให้เสร็จสิ้น ภายใน 180 วันนับ แต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยหรือ การระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 2. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการ ประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ ก๊าซธรรมชาติ ให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง สำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล และ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายไม่ น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 3. ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองตลอดเวลาที่ประกอบ กิจการควบคุมประเภทที่ 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำสัญญาประกันภัยตามที่กำหนด ในประกาศนี้ให้เสร็จสิ้น และให้จัดส่งสำเนาสัญญา ประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ให้ผู้ อนุญาตก่อนรับใบอนุญาต 5. สัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับ ใบอนุญาตมีอยู่ หากประสงค์จะนำมาใช้ให้เป็นไปตาม ประกาศนี้ ต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ ตามประกาศนี้ โดยได้รับการรับรองจากผู้รับประกันภัย เมื่อได้รับการรับรองแล้วให้ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศนี้ 6. ผู้ได้รับความเสียหายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตาม ประกาศนี้แล้วยังคงสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนอันเกิดจากผู้กระทำให้เกิดการละเมิดนั้นได้ แต่ มิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากวงเงินเอา ประกันภัยที่ได้รับประกันไว้ตามประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด ให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google