งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียน
ชิ้นงานที่3 โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียน

2 โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยสำหรับ นักเรียนเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่ มีอยู่ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ

3 โครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริงหรือใช้เพื่อ ช่วยสร้างเสริม เพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทาง วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน การใช้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

5 โครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหารวมทั้ง การพัฒนาการสร้างผลงานจริง

6 โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษา
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีอิสระในการ เลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ ต้องใช้ความรู้กระบวนการที่ใช้ในวิศวกรรม ซอฟแวร์

7 โครงงานคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ในวัสดุอุปกรณ์ ตลอกจน ทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงาน บางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจาก ที่มีอยู่

8 โครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือ ดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดย ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้ การดูแลและให้คำปรึกษาของครู

9 โครงงานคอมพิวเตอร์ ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือต่างสาขาวิชา รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ

10 โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยม
ควรเป็นประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจใคร่รู้และ สามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ ในระดับของนักเรียน

11 โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยม
เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนา โปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคูณ ค่ายิ่ง

12 โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยม
อย่างไรก็ตามเรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดที่จะทำ โครงงานอาจมีผู้สนใจทำมาก่อนหรือเป็นเรื่องที่ นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนา มาแล้ว

13 โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยม
แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางในการวิเคราะห์ ข้อมูลการพัฒนาโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google