งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับ นักเรียน. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นที่มีอยู่ในการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับ นักเรียน. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นที่มีอยู่ในการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับ นักเรียน

2 โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลองแก้ปัญหาต่างๆ

3 เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ งานจริงหรือใช้เพื่อช่วยสร้าง เสริม เพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็น กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และ ฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

5 พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆในการ แก้ปัญหารวมทั้งการพัฒนาการ สร้างผลงานจริง

6 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ นักเรียนมีอิสระในการเลือก ศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่ง อาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ กระบวนการที่ใช้ในวิศวกรรม ซอฟแวร์

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ในวัสดุ อุปกรณ์ ตลอกจนทักษะ พื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจต้องการ วัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มี อยู่

8 ซึ่งนักเรียนจะต้องคิด ออกแบบสร้างขึ้น หรือ ดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับ ความต้องการ โดยในการ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้ คำปรึกษาของครู

9 ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือต่าง สาขาวิชา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆ

10 ควรเป็นประเด็นปัญหาที่ นักเรียนสนใจใคร่รู้และสามารถ ใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจน ประสบการณ์ในระดับของ นักเรียน

11 เพื่อคิดแนวทางในการ แก้ปัญหาและการพัฒนา โปรแกรม เพื่อให้โครงงาน คอมพิวเตอร์นั้นมีคูณค่ายิ่ง

12 อย่างไรก็ตามเรื่องที่นักเรียน สนใจและคิดที่จะทำโครงงาน อาจมีผู้สนใจทำมาก่อนหรือ เป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรม ได้เคยค้นคว้าและพัฒนา มาแล้ว

13 แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำงาน ดังกล่าวได้ เพียงแต่คิด ดัดแปลงแนวทางในการ วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับ นักเรียน. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยสำหรับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นที่มีอยู่ในการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google