งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดการสร้างแบบ ฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดการสร้างแบบ ฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ชุดการสร้างแบบ ฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางานการบัญชี โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ จำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ สร้างชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง งานและ พลังงาน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางาน การบัญชี โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ

7 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 6 ชุด สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางานการบัญชี 2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง งานและพลังงานสำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางานการบัญชี จำนวน 5 ชุด หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาในแต่ละแผนการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อน เรียนและหลังเรียน หลังจากจบเนื้อหา 1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ ของการวัด (IOC) ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) 2. การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น สูตร KR-20 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรู 3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่องงานและพลังงาน ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าร้อยละ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และการ หาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

8 ศึกษาตำรา คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างแบบฝึกทักษะ เพื่อเป็น แนวทางในการสร้างชุดแบบฝึก แผนการ จัดการเรียนรู้ สร้างชุดแบบ ฝึกทักษะ เรื่อง งานและ พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์คะแนนการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน

9 1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของ แบบทดสอบกับจุดประสงค์ของการวัด (IOC) ใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) 2. การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นสูตร KR-20 วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่องงานและ พลังงาน ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า ร้อยละ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาหาค่าร้อยละ ค่า คะแนนเฉลี่ย และการหา ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของ แบบทดสอบกับจุดประสงค์ของการวัด (IOC) ใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) 2. การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นสูตร KR-20 วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่องงานและ พลังงาน ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า ร้อยละ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาหาค่าร้อยละ ค่า คะแนนเฉลี่ย และการหา ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

10 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 6 ชุด สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางานการ บัญชี 2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง งานและพลังงานสำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางานการบัญชี จำนวน 5 ชุด หลังจากที่ได้ ศึกษาเนื้อหาในแต่ละแผนการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ ทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง เรียน หลังจากจบเนื้อหา 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 6 ชุด สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางานการ บัญชี 2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง งานและพลังงานสำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขางานการบัญชี จำนวน 5 ชุด หลังจากที่ได้ ศึกษาเนื้อหาในแต่ละแผนการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ ทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง เรียน หลังจากจบเนื้อหา

11

12 2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่อง งานและพลังงาน พบว่าจากการทดสอบก่อนเรียนนักศึกษา มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.35 คิดเป็นร้อยละ 34.50 และจากการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.55 คิดเป็นร้อยละ 81.83 เมื่อนำคะแนนมา เปรียบเทียบร้อยละความแตกต่างของคะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียน สรุปได้ว่าภายหลังการ ใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องงานและพลังงาน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า ก่อนเรียน

13 3. ด้านประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง งาน และพลังงานโดยใช้แบบฝึกหัด 5 ชุด ได้กำหนดให้ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ในแต่ละแบบฝึกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า คะแนนการทำ แบบฝึกหัดในแต่ละแบบฝึกนักเรียนสามารถทำคะแนน เฉลี่ยได้มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ประสิทธิ์ภาพของชุดแบบฝึกทักษะเรื่องงานและ พลังงาน ในแต่ละแบบฝึกหัด มีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ละแบบฝึกหัดเฉลี่ยและค่าเฉลี่ย ร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ ( ร้อยละ ) โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 8.00 - 8.70 คิดเป็นร้อยละอยู่ระหว่างร้อยละ 80 - 87 และคะแนนเฉลี่ยการทำแบบทดสอบหลัง เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.55 คิดเป็นร้อย 81.33 แสดงว่า การสร้างชุดแบบฝึกทักษะเรื่องงานและ พลังงานมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

14


ดาวน์โหลด ppt ชุดการสร้างแบบ ฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google