งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการให้นักศึกษาต้องมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีดุลยภาพ โดยใช้แนวพระราชดำริในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยรู้จักบูรณาการเชื่อมโยงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สิ่งสำคัญ อีกอย่างหนึ่งที่ครูจะต้องคำนึงถึงในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดได้จัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความพอเพียงให้เกิดกับนักเรียนและภาระหน้าที่ตามความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามแบบ 4 MAT ด้วย ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT ก่อนและหลังเรียน วิชาวิถีธรรมวิถีไทย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชาวิถีธรรมวิถีไทย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ คะแนนทดสอบ N X S.D. คะแนนทดสอบ ก่อนเรียน 30 15.48 2.00 คะแนนทดสอบ หลังเรียน 25.18 2.95

5 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรม
สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 เท่ากับ แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.80 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google