งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถี ไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถี ไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถี ไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการให้นักศึกษาต้องมีความเข้าใจและ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงอยู่อย่างมี ดุลยภาพ โดยใช้แนวพระราชดำริในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยรู้จักบูรณาการ เชื่อมโยงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ สิ่งสำคัญ อีกอย่างหนึ่งที่ครูจะต้องคำนึงถึงในกิจกรรมการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน สูงสุดได้จัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ของความพอเพียงให้เกิดกับนักเรียนและภาระหน้าที่ตาม ความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียนตามแบบ 4 MAT ด้วย ซึ่งผลการวิจัยใน ครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัด การศึกษาต่อไปในอนาคต

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบ 4 MAT ก่อนและหลังเรียน วิชาวิถีธรรมวิถีไทย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชาวิถี ธรรมวิถีไทย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ คะแนนทดสอบ N X S.D. คะแนนทดสอบ ก่อนเรียน 30 15.48 2.00 คะแนนทดสอบ หลังเรียน 30 25.18 2.95

5 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาของ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 เท่ากับ 0.6680 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.80 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน การสอนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิถีธรรมวิถี ไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google