งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาการสารสนเทศทาง สุขภาพ ( สศชส 404) Health Information Sciences รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์ โร จนวิภาต “ วิชา เรียนให้เกิดความซาบซึ้งสามารถเอาไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาการสารสนเทศทาง สุขภาพ ( สศชส 404) Health Information Sciences รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์ โร จนวิภาต “ วิชา เรียนให้เกิดความซาบซึ้งสามารถเอาไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาการสารสนเทศทาง สุขภาพ ( สศชส 404) Health Information Sciences รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์ โร จนวิภาต “ วิชา เรียนให้เกิดความซาบซึ้งสามารถเอาไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง ” ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 วิทยาการสารสนเทศทาง สุขภาพ ( สศชส 404) Health Information Sciences Health : สุขภาวะ Health : สุขภาวะ Information : สารสนเทศ Information : สารสนเทศ Health Information : สารสนเทศ สุขภาพ Health Information : สารสนเทศ สุขภาพ Science : วิทยาการ, วิทยาศาสตร์ Science : วิทยาการ, วิทยาศาสตร์ : องค์ความรู้ที่เป็นสากล : องค์ความรู้ที่เป็นสากล Technology – มีบทบาททางสร้างดุลย ภาพใหม่ของวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น Technology – มีบทบาททางสร้างดุลย ภาพใหม่ของวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น

3 HEALTH (WHO 1999) สุขภาวะ Health is a state of complete physical, mental, social (Spiritual) will being not merely the absence of disease or infirmity. ประเทศไทย Spiritual ไว้ในคำนิยามของ health ด้วย

4 Spiritual well - being ความรู้สึกของบุคคล พฤติกรรม ของบุคคล ที่แสดงออกบนพื้นฐาน คุณค่าแห่งชีวิต เป็นความรู้สึกถึง สิ่งดีๆ ความเคารพต่อธรรมชาติ สันโดษ เรียบง่าย

5 Health is a fundamental human right without distinction of race, religion political belief, economic or social condition.

6 I.H.S ENVIRONMENT (31%) Genetics 16% Behaviour -risk Health Service System (coverage of service) Behaviour & H.S.S  53% Individual Health Status

7 ภาวะสุขภาพของแต่ละคน (I.H.S) ดูจาก โภชนาการ โภชนาการ ความสามารถในการควบคุม ความเครียด ความสามารถในการควบคุม ความเครียด สมรรถภาพทางกายดี สมรรถภาพทางกายดี รักสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ สุขภาพตนเองดี รักสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ สุขภาพตนเองดี

8 Health (Dr.Dorn) 1. Free from any defect or disease 2. Having known congenital defects or disease which cause no current disability 3. Latent or incipient disease usually unknown to person affected ex. early T.B 4. Sick or ill

9 Spectrum of health Positive health Positive health Better health Better health Freedom from sickness Freedom from sickness Unrecognized sickness Unrecognized sickness Mild sickness Mild sickness Severe sickness Severe sickness death death

10 Health disease spectrum Healthy --- latent - appear - taken ill Chronic ill disable recover healthy death : - cause of death - age at death cause of death  mass of population Morbidity  severity  duration

11 Healthy person Unit in population - family - society - comnunity - world + ve sign- neg sign (healthy) (ill) (healthy) (ill) 90% 10% 90% 10%

12 Determination of health 1. nutrition survey – questionnaire - anthropometric measure - anthropometric measure (ht – wt index) (ht – wt index) - skin fold thickness - skin fold thickness 2. Environmental & Occupational Hazard มาจาก technology ทำให้เกิด pollution air, water, soil, sea and land

13 Life style - consuming extream things - excess calcories - no exercise การได้มาซึ่ง life style - สื่อ - เพื่อน - สังคมยอมรับ

14 3. Population sizestructure 4. Scientific approach endemic strategies endemic strategies inovation inovation

15 Data and Information  Data (datum Lat.) = something that is given  Information = relative to the level of knowledge experience and skill.  Data ใช้กับ source and material  Information ใช้กับ understanable และ usable material. บางกรณี data เป็น information ได้ เลยโดยไม่ต้องผ่านขบวนการใดๆ เลยก็ได้

16 Information Data that has been processed into a form meaning to recipients. Science = knowledge Information Science or Informatics. - Science of information - มักรวมอยู่ใน Computer science และ computer technology ที่เกี่ยวข้องกับ database, software engineering

17 Information Science เกี่ยวข้องกับ Structure, creation management Storage, retrieval, dissemination and fromfer of information. Application of information in organization.

18 System A set of resources organized for a common purpose. Data base - เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก - ขยายฐานได้ โดยไม่กระทบกระเทือน program - ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ลดความซ้ำซ้อน

19 Information technology หมายถึง Technology ด้าน computer Technology ด้าน computer ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบประยุกต์สารสนเทศต่างๆ ระบบประยุกต์สารสนเทศต่างๆ การสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยยวข้องกับกระบวนการเก็บรวบรวม ข้อมูล การสร้างสารสนเทศ การนำ สารสนเทศไปใช้ การสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยยวข้องกับกระบวนการเก็บรวบรวม ข้อมูล การสร้างสารสนเทศ การนำ สารสนเทศไปใช้

20 ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เพื่อการจัดการ เพื่อการปฏิบัติการ เช่น ระบบ บัญชี พัสดุ งานบุคคล เพื่อการจัดการ เพื่อการปฏิบัติการ เช่น ระบบ บัญชี พัสดุ งานบุคคล  ต้องการข้อมูลภายนอกประกอบการตัดสินใจ  ต้องนำวิชาสถิติเข้าไปผนวกเป็นเครื่องมือ  สารสนเทศ : เป็นข้อความที่ประมวลได้จากข้อมูลที่ เกี่ยวข้องออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์กับ ผู้ใช้นั้นๆ สารสนเทศ มีลักษณะอ้างอิงกับผู้ใช้

21 การทำงานทุกอย่างต้อง ต่อเนื่อง มีระบบ ต้องมี good information support ต้องมี good information support ต้องพิจารณา potential users และ information ที่ได้ประโยชน์ ต้องพิจารณา potential users และ information ที่ได้ประโยชน์ คุณภาพของ ข้อมูล ขึ้นกับ sources คุณภาพของ ข้อมูล ขึ้นกับ sources instrument instrument processing + analysis  information

22 Information is vital Information system is built for the purpose of organizing the systematically capture of basic data and their appropriate processing gave something meaningful.

23  Feed back of information PolicyUsefulness Prevention precaution  Improvement of methodology  Evaluation of programme.

24 การตัดสินใจ สถิติข้อมูล  ความรู้ประสบการณ์ใน อดีต สถิติข้อมูล  ความรู้ประสบการณ์ใน อดีตลักษณะอุปนิสัยใจคอ ค่านิยม, ทัศนคติ ศูนย์ควบคุมสั่งงานวิเคราะห์ ปัญหา จัดลำดับความสำคัญทางเลือกที่ดีที่สุด

25 Study : Population growth Population structure Population dynamic Economic situation Social – political situation Healthy city

26 นโยบาย healthy public นโยบาย healthy public - สูบบุหรี่ - สูบบุหรี่ - alcohol drinks - alcohol drinks - สวนสาธารณะ - สวนสาธารณะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนความสามารถ เฉพาะทาง เฉพาะตัว สร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนความสามารถ เฉพาะทาง เฉพาะตัว การกระจายของการบริการสุขภาพ การกระจายของการบริการสุขภาพ Policy

27 1. นโยบายต้องกระทำเพื่อพื้นฐานของ การมีสุขภาพดี 2. ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเท่าเทียมกัน 3. ต้องมีความต่อเนื่อง ไม่มีผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อม ลักษณะ

28 ดัชนีสุขภาพเชิงบวก (Positive health index) กาย : พลานามัย สมรรถนะทางกาย พฤติกรรมสร้างสุขภาพ จิตใจ : I.Q, E.Q สังคม : Healthy city ชุมชนเข้มแข็ง นโยบายเอื้อต่อสุขภาพ จิตวิญญาณ : ความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความเพียงพอในความต้องการ ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ความสมานฉันท์ในสังคม ความเคารพในสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมต่างๆ

29 ดัชนีสุขภาพเชิงลบ กาย : อัตราป่วย ตาย พิการ พฤติกรรมทำลายสุขภาพ จิตใจ : อัตราโรคจิต ปัญญาอ่อน การฆ่าตัวตาย สังคม : ความรุนแรง อาชญากรรม การสูญเสียจากสิ่งแวดล้อม อาชีพ จิตวิญญาณ : ความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ ( โรคอันเนื่องมาจากกิเลสต่างๆ ) ความขัดแย้งในสังคม ความไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt วิทยาการสารสนเทศทาง สุขภาพ ( สศชส 404) Health Information Sciences รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์ โร จนวิภาต “ วิชา เรียนให้เกิดความซาบซึ้งสามารถเอาไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google