งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาดุลยภาพ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาดุลยภาพ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาดุลยภาพ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลไกราคา การกำหนดราคาและปริมาณ ดุลยภาพ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลไกราคา การกำหนดราคาและปริมาณ ดุลยภาพ

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กลไกตลาด ผลิตอย่างไร ผลิตอะไร ผลิตเพื่อใคร

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กลไกราคา สามารถแก้ไข ปัญหาพื้นฐานของ ระบบเศรษฐกิจ ถูกกำหนดโดย สามารถแก้ไข ปัญหาพื้นฐานของ ระบบเศรษฐกิจ ถูกกำหนดโดย อุปสงค์ ( Demand ) อุปทาน ( Supply )

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อุปสงค์ ( Demand) จำนวนของสินค้าหรือบริการ ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ จำนวนของสินค้าหรือบริการ ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ - ความต้องการซื้อ - ความสามารถที่จะจ่ายซื้อ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาลำใย ( บาท / กก. ) ราคาลำใย ( บาท / กก. ) ปริมาณการซื้อ ( กก. ) ปริมาณการซื้อ ( กก. ) 10 4 20 30 40 50 3 2 1 0

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปริมาณ ( กก.) ราคาลำใย ( บาท / กก.) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 20 30 40 50 เส้นอุปสงค์ต่อราคา (D)

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎของอุปสงค์ อุปสงค์ที่มีต่อสินค้าใด จะมี ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม กับราคาของสินค้านั้น อุปสงค์ที่มีต่อสินค้าใด จะมี ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม กับราคาของสินค้านั้น

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อุปทาน (Supply) ปริมาณความต้องการเสนอขาย สินค้าและบริการที่ผู้ผลิต ผลิต ออกมาขาย ปริมาณความต้องการเสนอขาย สินค้าและบริการที่ผู้ผลิต ผลิต ออกมาขาย

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาลำใย ( บาท / กก. ) ราคาลำใย ( บาท / กก. ) ปริมาณต้องการขาย ( กก. ) ปริมาณต้องการขาย ( กก. ) 10 0 20 30 40 50 1 2 3 4

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปริมาณ ( กก.) ราคาส้ม ( บาท / กก.) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 20 30 40 50 เส้นอุปทาน (s)

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎของอุปทาน อุปทานของสินค้าใด จะมีความ สัมพันธ์ในทางเดียวกัน กับราคา ของสินค้านั้น อุปทานของสินค้าใด จะมีความ สัมพันธ์ในทางเดียวกัน กับราคา ของสินค้านั้น

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาดุลยภาพ ระดับราคาที่ปริมาณ ความต้องการ เสนอซื้อเท่ากันพอดี กับปริมาณ ความต้องการเสนอ ขาย ระดับราคาที่ปริมาณ ความต้องการ เสนอซื้อเท่ากันพอดี กับปริมาณ ความต้องการเสนอ ขาย ปริมาณอุปสงค์ = ปริมาณอุปทาน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาลำใย ( บาท / กก.) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 20 30 40 50 เส้นอุปสงค์ ต่อราคา (D) เส้นอุปสงค์ ต่อราคา (D) ปริมาณ ( กก.) ราคาลำใย ( บาท / กก.) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 20 30 40 50 เส้น อุปทาน (s) เส้น อุปทาน (s)

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อกฎของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อ สรุป ปริมาณการเสนอ ซื้อเปลี่ยนแปลงไป ในทางตรงกันข้าม กับราคา

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎของอุปทานหรือการเสนอขายกฎของอุปทานหรือการเสนอขาย สรุป - ราคาสูงขึ้นผู้ขาย จะนำสินค้า ออกขายปริมาณ มาก - ราคาสูงขึ้นผู้ขาย จะนำสินค้า ออกขายปริมาณ มาก - ราคาลดลงผู้ขาย จะนำสินค้า ออกขายปริมาณ น้อยลง - ราคาลดลงผู้ขาย จะนำสินค้า ออกขายปริมาณ น้อยลง

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 10 4 4 20 30 40 50 3 3 2 1 1 0 0 ราคาลำใย ( บาท / กก. ) ราคาลำใย ( บาท / กก. ) ซื้อ ( กก. ) ซื้อ ( กก. ) ขาย ( กก. ) ขาย ( กก. ) ขาดหรือเกิน ( กก. ) ขาดหรือเกิน ( กก. ) 0 0 1 1 2 3 3 4 4 - 4 - 2 0 + 2 + 4 { ภาวะสินค้าขาดตลาด ปริมาณ ดุลยภาพ { ภาวะสินค้า ล้นตลาด ราคา ดุลย ภาพ

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปริมาณ ( กก.) ราคาลำใย ( บาท / กก.) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 20 30 40 50 เส้นอุปทาน (s) เส้นอุปสงค์ต่อราคา (D) ราคาดุลยภาพ ปริมาณการขาย ขาดไป 2 กก. ปริมาณการขาย ขาดไป 2 กก. ปริมาณการขาย เกินไป หรือมากไป 2 กก. ปริมาณการขาย เกินไป หรือมากไป 2 กก..

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กลไกกำหนดราคา - ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสินค้า ล้นตลาดหรือขาดตลาด - ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสินค้า ล้นตลาดหรือขาดตลาด - เศรษฐกิจระบบทุนนิยม ( เสรีนิยม ) ใช้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศ - เศรษฐกิจระบบทุนนิยม ( เสรีนิยม ) ใช้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาดุลยภาพ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google