งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การกำหนดเป็นดุลยภาพของตลาด การเปลี่ยนแปลง ภาวะดุลยภาพ และการแทรกแซงดุลยภาพของ ตลาด ความหมายของดุลยภาพของตลาด ดุลยภาพ (Equilibrium ) หมายถึง ภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์เท่ากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การกำหนดเป็นดุลยภาพของตลาด การเปลี่ยนแปลง ภาวะดุลยภาพ และการแทรกแซงดุลยภาพของ ตลาด ความหมายของดุลยภาพของตลาด ดุลยภาพ (Equilibrium ) หมายถึง ภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์เท่ากับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การกำหนดเป็นดุลยภาพของตลาด การเปลี่ยนแปลง ภาวะดุลยภาพ และการแทรกแซงดุลยภาพของ ตลาด ความหมายของดุลยภาพของตลาด ดุลยภาพ (Equilibrium ) หมายถึง ภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์เท่ากับ อุปทานโดยจุดดุลยภาพจะแสดงราคา ดุลยภาพ (Equilibrium Price) และ ปริมาณดุลยภาพ (Equilibrium Quantity)

2 การกำหนดเป็นดุลยภาพของตลาด และกลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ ราคา ( บาท ) 54321 ปริมาณเสนอซื้อ ปริมาณการเสนอขาย 1,000 5,000 2,000 4,000 3,000 4,000 2,000 5,000 1,000 5 0 ปริมาณ (Q) 1,000 3,000 5,000 3 S ราคา (P) 1 D Excess Demand Excess Supply E ตารางอุปสงค์และอุปทาน ของตลาด

3 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ เกิดขึ้นจาก 1. การเปลี่ยนแปลงของเส้น อุปสงค์ 2. การเปลี่ยนแปลงของเส้น อุปทาน 3. การเปลี่ยนแปลงของเส้น อุปสงค์และการ เปลี่ยนแปลงของเส้น อุปทาน เปลี่ยนแปลงของเส้น อุปทาน

4 การเปลี่ยนแปลงของอุป สงค์ ราคา (P) ปริมาณ (Q) S D1D1 0 E1E1 P 1 Q1Q1 D2D2 E2E2 P2P2 Q2Q2 อุปสงค์เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ราคา (P) ปริมาณ (Q) S D2D2 0 E1E1 P 1 Q1Q1 D1D1 E2E2 P2P2 Q2Q2 อุปสงค์เปลี่ยนแปลง ลดลง

5 การเปลี่ยนแปลงของ อุปทาน D ปริมาณ (Q) ราคา (P) S S1 S1 P1 P1 P2 P2 Q1 Q1 Q2 Q2 E1 E1 E2 E2 0 อุปทานเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น D ปริมาณ (Q) ราคา (P) S S1 S1 P1 P1 P2 P2 Q1 Q1 Q2 Q2 E1 E1 E2 E2 0 อุปทาน เปลี่ยนแปลงลดลง

6 การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และ การเปลี่ยนแปลง ของเส้นอุปทาน P 2 P 1 0 E1 E1 Q 1 Q 2 S1 S1 ปริมาณ (Q) ราคา ( P) S2 S2 D1 D1 D2 D2 E2 E2 เส้นอุปสงค์ เปลี่ยนแปลงมากกว่า อุปทานเปลี่ยนแปลง P 2 P1 P1 0 E1 E1 Q 1 Q 2 S1 S1 ปริมาณ (Q) ราคา (P) S 2 D1 D1 D2 D2 E2 E2 เส้นอุปทานเปลี่ยนแปลง มากกว่า อุปสงค์เปลี่ยนแปลง

7 การแทรกแซงดุลยภาพของตลาด 1. การเก็บภาษี 2. การกำหนดราคาขั้นสูง 3. การกำหนดราคาขั้นต่ำ

8 การเก็บภาษี  การเก็บภาษีตามสภาพสินค้าหรือ ภาษีต่อหน่วยสินค้า ราคา (P) ปริมาณ (Q) STST P0P0 0 S0S0 P T Q0Q0 ภาษี ETET D E0E0 ก จากผู้ขาย ราคา (P) ปริมาณ (Q) DTDT P0P0 0 QTQT PT PT Q0Q0 D D0D0 ข. จากผู้ ซื้อ

9  การเก็บราคาภาษี ตามราคา ราคา (P) ปริมาณ (Q) STST P0P0 0 S P T Q0Q0 ภาษี ก. จาก ผู้ขาย ราคา (P) ปริมาณ (Q) DTDT P0P0 0 PT PT Q0Q0 D ข. จาก ซื้อ

10 การผลักภาระภาษี 1. ผู้ขายผลักภาระภาษีให้ผู้ซื้อ ทั้งหมด 2. ผู้ขายไม่สามารถผลักภาระ ภาษีได้เลย 3. ผู้ขายสามารถผลักภาระภาษี ให้ผู้ซื้อบางส่วน

11 กรณีผู้ขายสามารถผลักภาระภาษีให้ผู้ ซื้อทั้งหมด ราคา ( P) ปริมาณ (Q) S 1010 0 STST 15 10 0 D F E T=5T=5

12 กรณีผู้ขายไม่สามารถผลักภาระภาษี ให้ผู้ซื้อได้เลย ราคา ( P) ปริมาณ (Q) S 5 0 STST 10 100 150 D E2E2 E1E1 T=5T=5

13 กรณีผู้ขายสามารถผลักภาระภาษีให้ผู้ซื้อ ได้บางส่วน B ราคา ( P) ปริมาณ (Q) S 8 0 STST 13 80 100 D E2E2 E1E1 T= 5 1010 A

14 การกำหนดราคาสินค้าขั้นสูง ราคา ( P) ปริมาณ (Q) S PGPG 0 PEPE Q 1 Q 2 Q 3 D E

15 การกำหนดราคาสินค้าขั้นต่ำ ราคา ( P) ปริมาณ (Q) S PFPF 0 PEPE Q 1 Q E Q 2 D E


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การกำหนดเป็นดุลยภาพของตลาด การเปลี่ยนแปลง ภาวะดุลยภาพ และการแทรกแซงดุลยภาพของ ตลาด ความหมายของดุลยภาพของตลาด ดุลยภาพ (Equilibrium ) หมายถึง ภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์เท่ากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google