งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ฯลฯ - สหกรณ์จังหวัด พิจิตร สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ (2 รอบ ) กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ฯลฯ - สหกรณ์จังหวัด พิจิตร สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ (2 รอบ ) กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ฯลฯ - สหกรณ์จังหวัด พิจิตร สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ (2 รอบ ) กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย และแผนฯ ( ระดับ 9) ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

2 เทคนิคการเชื่อมโยง เครือข่าย และการเรียนรู้ระหว่าง สหกรณ์ โดย นายจักรี สุจริตธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

3 ทิศทางธุรกิจสหกรณ์ ในอนาคตยิ่งจะมี การแข่งขันสูง สมาชิกมีโอกาส เลือกมากขึ้น ต้อง ลดจุดด้อย แสวงจุดเด่น

4 จุดด้อย ของธุรกิจ สหกรณ์ เป็นองค์กร ประชาธิปไตย การบริหารขาด ความคล่องตัว ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริการเสมอภาค และทั่วถึงยาก

5 จุดเด่น ของธุรกิจ สหกรณ์ มีสมาชิก ( ลูกค้า ประจำ ) สามารถเชื่อมโยงกับ ธุรกิจด้านอื่น ๆ ยิ่งโปร่งใส ยิ่งสร้าง ศรัทธา ความเป็นเจ้าของ และ การมีส่วนร่วม

6 กลยุทธ์ ธุรกิจสหกรณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายสหกรณ์ ลดต้นทุนการ บริหารจัดการ ร่วมมือกับ ภาคเอกชน ปรับรูปแบบธุรกิจ และบริการ สวัสดิการ และ อนาคตที่ดีกว่า

7 หลักสหกรณ์สากลข้อ 6 ร่วม มือ ถาว ร เฉพา ะกิจ ร่วม ใจ หลักความร่วมมือกัน ระหว่างสหกรณ์ สหก รณ์ ร่วมมือภายใน สหกรณ์เอง ร่วมมือระหว่าง สหกรณ์เอง

8 อุดมการณ์สหกรณ์ ช่วยเหลือ ตนเอง ขยั น ประห ยัด พัฒนา ตน หลีกพ้น อบายมุข

9 อุดมการณ์สหกรณ์ ช่วยเหลื อกัน ซื่อสั ตย์ กาย ร่วม แรง ร่วม ใจ ความ คิด ทุ น เสียสล ะ สามั คคี มีวินัย

10 รูปแบบเครือข่าย สหกรณ์ ถา วร ชุมนุม สหกรณ์ ห้างฯ / บริษัท ฯลฯ ชั่วคร าว Consortium Franchise ชมรม ฯลฯ

11 เครือธุรกิจ จะเกิดได้ ต่อเมื่อ 1 ผูก มิตร 2 วางใ จ 3 เพื่อน 4 ประโยชน์ ร่วมลงตัว 5 สานต่อ เป็น 6 พัฒนาสู่ ถาวร

12


ดาวน์โหลด ppt - ฯลฯ - สหกรณ์จังหวัด พิจิตร สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ (2 รอบ ) กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google