งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์. แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประโยชน์ทางตรง ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์. แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประโยชน์ทางตรง ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์

2 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประโยชน์ทางตรง ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ ใน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคำนวณ พิมพ์ งาน บันทึกข้อมูล ประมวลผล ไม่ว่าจะ เป็นหน่วยงานในแวดวงใน หากนำ คอมพิวเตอร์เข้าช่วยงาน จะ ช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและ มีประสิทธิภาพ

3 ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ทางอ้อม คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเรียนรู้ ให้ความบันเทิงความรู้ ช่วยงาน บันเทิงพัฒนางาน ด้านต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความ เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เป็นต้น

4 ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ 1. งานธุรกิจ 2. งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข 3. งานคมนาคมและสื่อสาร 4. งานวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม 5. งานราชการ 6. การศึกษา

5 ข้อดี - ข้อเสียของ คอมพิวเตอร์ ข้อดี มีดังนี้ 1) ความเร็วสูง 2) ความถูกต้องแม่นยำและ น่าเชื่อถือ 3) ความสามารถในการจำหรือ รักษา 4) การประหยัด 5) การใช้งานได้อีกหลายๆด้าน

6 ข้อดี - ข้อเสียของ คอมพิวเตอร์ ข้อเสีย มีดังนี้ การทำงานยังต้องขึ้นอยู่กับ มนุษย์ การวางระบบงาน คอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลานาน การรบกวนระบบงานปกติ

7 ลักษณะเด่นของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้มีจุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทน ข้อจำกัดของมนุษย์ เรียกว่า 4 S special ดังนี้ 1. หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บ ข้อมูลจำนวนมากและเป็นเวลานาน นับเป็นจุดเด่นทางโครงสร้าง และเป็น หัวใจของการทำงานแบบอัตโนมัติของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเป็นตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องด้วย

8 2. หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการ ประมวลผลข้อมูล (Processing Speed) โดยใช้เวลาน้อย เป็นจุดเด่น ทาง โครงสร้างที่ผู้ใช้ทั่วไปมีส่วน เกี่ยวข้องน้อยที่สุด เป็นตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สำคัญส่วนหนึ่ง เช่นกัน

9 3. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการ ประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่าง อัตโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้อง เฉพาะในขั้นตอนการกำหนด โปรแกรมคำสั่งและข้อมูลก่อนการ ประมวลผลเท่านั้น

10 4. ความน่าเชื่อถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการ ประมวลผลให้เกิด ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสำคัญ ที่สุดในการทำงาน ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ความสามารถนี้ เกี่ยวข้อง กับโปรแกรมคำสั่งและ ข้อมูล ที่มนุษย์กำหนด ให้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

11 แบบฝึกหัด 1) ยกตัวอย่างประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ มา 5 ข้อ 2) คอมพิวเตอร์มีข้อดีและข้อเสีย อย่างไร 3) คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่น อย่างไร 4) นักเรียนคิดว่าจะได้รับประโยชน์ อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์. แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประโยชน์ทางตรง ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google