งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประโยชน์ทางตรง ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคำนวณ พิมพ์งาน บันทึกข้อมูล ประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในแวดวงใน หากนำคอมพิวเตอร์เข้าช่วยงาน จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

3 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ทางอ้อม คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเรียนรู้ให้ความบันเทิงความรู้ ช่วยงานบันเทิงพัฒนางาน ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เป็นต้น

4 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
งานธุรกิจ งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข งานคมนาคมและสื่อสาร งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานราชการ การศึกษา

5 ข้อดี-ข้อเสียของคอมพิวเตอร์
ข้อดี มีดังนี้ ความเร็วสูง ความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ ความสามารถในการจำหรือรักษา การประหยัด การใช้งานได้อีกหลายๆด้าน

6 ข้อดี-ข้อเสียของคอมพิวเตอร์
ข้อเสีย มีดังนี้ การทำงานยังต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์ การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลานาน การรบกวนระบบงานปกติ

7 ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีจุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทนข้อจำกัดของมนุษย์ เรียกว่า 4 S special ดังนี้ 1.หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจำนวนมากและเป็นเวลานาน นับเป็นจุดเด่นทางโครงสร้าง และเป็นหัวใจของการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องด้วย

8 2. หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing Speed) โดยใช้เวลาน้อย เป็นจุดเด่นทาง โครงสร้างที่ผู้ใช้ทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญส่วนหนึ่งเช่นกัน

9 3. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในขั้นตอนการกำหนดโปรแกรมคำสั่งและข้อมูลก่อนการประมวลผลเท่านั้น

10 4. ความน่าเชื่อถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกิด ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสำคัญ ที่สุดในการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความสามารถนี้เกี่ยวข้อง กับโปรแกรมคำสั่งและข้อมูล ที่มนุษย์กำหนด ให้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

11 แบบฝึกหัด ยกตัวอย่างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มา 5 ข้อ
ยกตัวอย่างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มา 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นอย่างไร นักเรียนคิดว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google