งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการ ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ. ศ.2554 – 2558) และการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการ ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ. ศ.2554 – 2558) และการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการ ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ. ศ.2554 – 2558) และการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2

2 อัตลักษณ์สถานศึกษา  อัต หมายถึง ตน หรือตัวเอง  ลักษณ์ หมายถึง สมบัติ เฉพาะตัว  อัตลักษณ์ : identity หมายถึง ผลรวมของ ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำ ได้

3 ** หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ สถานศึกษา ที่มี ความโดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา อัตลักษณ์สถานศึกษา

4 การกำหนดอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา พิจารณาจากความสำเร็จของ สถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่เป็น จุดเด่นและเป็นสิ่งที่สถานศึกษา ปฏิบัติได้จริง บริบทของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน ควรมี ส่วนร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์

5 กำหนดตัวบ่งชี้การดำเนินงาน ตามปรัชญา / วิสัยทัศน์ จุดเน้น * โรงเรียนดำเนินงานอย่างไร * ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนอย่างไร * ผู้เรียนมีคุณลักษณะ อย่างไร ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงาน ต้นสังกัด

6 ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประเมินความพึงพอใจของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง สรุปรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี (SAR)

7 ตัวอย่างอัตลักษณ์สถานศึกษา  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำ เทคโนโลยีมาใช้  โรงเรียนดีวิถีพุทธ  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนจัดการเรียนแบบ BBL  โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนไฮเทค สู่สากล

8 อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการ ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ. ศ.2554 – 2558) ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุ ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุ ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตาม จุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตาม จุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

9 อัตลักษณ์สถานศึกษากับการ ตรวจสอบทบทวน คุณภาพภายในสถานศึกษา ( มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ )  มาตรฐานที่ 14 การพัฒนา สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ กำหนดขึ้น ตัวบ่งชี้ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ 14.2 ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ จุดเน้นของสถานศึกษา

10 ตัวอย่างตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1 โรงเรียนมีการกำหนดการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอัตลักษณ์ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ตัวบ่งชี้ที่ 2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้น จุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ โครงการ / กิจกรรมเสริมการเรียน ที่ปลูกฝังคุณลักษณะตามจุดเน้น จุดเด่น ของโรงเรียน

11 ตัวบ่งชี้ที่ 4 โรงเรียนจัดหา เวที ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน แสดงความสามารถต่อ สาธารณชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตัวบ่งชี้ที่ 5 โรงเรียนมีการ ประเมิน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาค เรียนละ 1 ครั้ง โดยผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจใน ระดับดี

12 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูทุกคนจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณลักษณะ ตามวิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่นของ โรงเรียนด้วยวิธีการหลากหลายทั้งใน และนอกห้องเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูทุกคนจัดทำ จัดหาสื่อ เครื่องมือพัฒนาความรู้และ คุณลักษณะผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ จุดเน้นจุดเด่นของโรงเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 9 ครูทุกคนประเมิน คุณลักษณะผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียน

13 ตัวบ่งชี้ที่ 10 ครูร้อยละ 90 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนแสดงความรู้และ คุณลักษณะที่เน้น ต่อสาธารณชน ตัวบ่งชี้ที่ 11 นักเรียนร้อยละ 90 มี คุณลักษณะตามที่กำหนดในวิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 12 นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม คุณลักษณะตามที่กำหนด

14 ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักเรียนร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่เน้น คุณลักษณะตามที่กำหนด ตัวบ่งชี้ที่ 14 กรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 พึงพอใจคุณลักษณะ ของนักเรียน

15 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายใน


ดาวน์โหลด ppt อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการ ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ. ศ.2554 – 2558) และการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google