งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา นางสาวกนกรดา นิ่มละมูล

2 Page  2 ปัญหางานวิจัย ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้สอนใน รายวิชาการสร้างเว็บเพ็จ จำนวน ๓ คน เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาการสร้าง เว็บเพ็จ ตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ( ๑ ) ครูผู้สอนวิชาเว็บเพ็จถ่ายทอดบางเนื้อหาได้ ไม่ชัดเจน ( ๒ ) วิธีการสอนของครูใช้การสอนแบบบรรยาย เป็นส่วนมากและสื่อการสอนที่ใช้คือกระดาน ( ๓ ) ผู้สอนวิชาการสร้างเว็บเพ็จส่วนใหญ่ ต้องการสื่อการสอนที่ทำมาใช้ประกอบการสอน ประเภทสื่อประสมโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3 Page  3 วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มี ประสิทธิภาพ  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อน และหลังการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4 Page  4ระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ สร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีวิธีดำเนินการ ศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  ขั้นตอนในการสร้างข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

5 Page  5 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง  ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๕๐ คน โดยเลือกแบบเจาะจง วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. เลือกสถานศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน ๒. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน ๕๐ คน เพื่อนำมาหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยง

6 Page  6 สรุปผลการวิจัย ๑. การเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของวิชา การสร้างเว็บเพจ เรื่องการเชื่อมโยง ๒. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการสร้างเว็บ เพจ เรื่องการเชื่อมโยง สรุป ได้ว่า นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียน ตามแผนการ เรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี คะแนนค่าเฉลี่ย ๑๗. ๔๒ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐. ๒๐ และนักเรียนมี คะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย ๑๐. ๑๐ จาก คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐. ๕๐ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ๑๗. ๔๒ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อย ละ ๘๗. ๑๐ จากคะแนนเต็ม นั่นคือ แผนการ เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๐. ๒๐ / ๘๗. ๑๐

7 Page  7 ตัวอย่าง บทเรียน

8 Page  8 ตัวอย่าง บทเรียน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google