งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบในการทำงาน ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3101 โดยใช้การส่งงาน 10 ลำดับแรก ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบในการทำงาน ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3101 โดยใช้การส่งงาน 10 ลำดับแรก ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบในการทำงาน ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3101 โดยใช้การส่งงาน 10 ลำดับแรก ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3101 โดยใช้การส่งงาน 10 ลำดับแรก ผู้ วิ จั ย น า ย ธ า นี นิ่ ม เ น ต ร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 การส่งงาน การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม การส่งงาน เจตคติที่ดีในการส่ง งาน - สาเหตุการไม่ส่งงาน - เสริมแรงโดยใช้การส่งงานแบบ 10 อันดับแรก - เสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน โดยการใช้คำพูดเสริมแรง โดยการใช้คำพูดเสริมแรง ให้คำชมเชย และให้คะแนนเต็ม ให้คำชมเชย และให้คะแนนเต็ม กับ 10 อันดับแรก ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ปัญหาในการ วิจัย

3 1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการ ส่งงานของนักศึกษาห้อง ชอ.3102 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นมี ความรับผิดชอบ ความ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลาใน การทำงานและส่งงาน 3. เพื่อปรับพฤติกรรมการไม่ส่ง งานของนักศึกษาห้อง ชอ.3102 4. เพื่อหาวิธีหรือแนวทางการ แก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ มีการปรับปรุงพฤติกรรม

4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ห้อง ชอ.3101 จำนวน 21 คน

5 1. แบบสอบถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน นักศึกษาห้อง ชอ.3101 2. การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้วิธีการให้ คะแนนแบบ 10 ลำดับแรก 3. การแจ้งผลคะแนนให้ทราบหลังการส่ง งาน 4. การใช้คำพูดเสริมแรงสำหรับผู้ที่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

6 1. สาเหตุส่วนใหญ่ ในการไม่ส่งงาน คือ แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ ไม่มีคนคอยให้ คำปรึกษา การบ้านมากเกินไป ไม่เข้าใจ คำสั่ง ครูอธิบายเร็ว เบื่อหน่ายไม่อยากทำ ไม่ได้นำสมุดมา ไม่น่าสนใจ 2. ในระยะที่ 1 จะพบว่า ส่งงานในเวลา เพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่งงานหลังเวลา ที่กำหนด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80% ไม่ ส่งงาน 9 คนดิดเป็นร้อยละ 42.85%

7 3. หลังจากใช้วิธีการส่งงาน 10 อันดับแรก ผ่านไป 3 สัปดาห์ มีการส่งงานในเวลา 16 คนร้อยละ 76.19% ส่งงานหลังเวลา 4 คน ร้อยละ 19.04% ไม่ส่ง 1 คนร้อยละ 4.76% 4. ในระยะเวลาต่อมาจะปล่อยให้นักศึกษา ทำงานตามปกติแต่จะให้แรงเสริมทางสังคม โดยการกล่าวคำชมเชย การสัมผัส และการ พยักหน้า นักเรียนจะมีความเคยชินกับการ รีบทำงานให้เสร็จและรับผิดชอบในการ ทำงานมากขึ้น และสามารถทำงานได้เสร็จ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด

8 1. ครูผู้สอนควรศึกษาถึงเจตคติของ นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการส่งงานเป็น รายบุคคล 2. ในระหว่างปฎิบัติงานควรเอาใจใส่ นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ สอบถามข้อสงสัยในระหว่างทำงาน 3. มีการแจ้งให้ทราบว่าถ้าส่งงานตาม กำหนดจะได้อะไร และถ้าไม่ส่งตามกำหนด หรือไม่ส่งงานจะมีผลเสียอย่าไรทุกครั้ง อย่างชัดเจน 4. มีการเสริมแรงเมื่อนักศึกษามีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบในการทำงาน ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3101 โดยใช้การส่งงาน 10 ลำดับแรก ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google