งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน
ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ห้อง3101 โดยใช้การส่งงาน10ลำดับแรก ผู้วิจัย นายธานี นิ่มเนตร ผู้วิจัย นายธานี นิ่มเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติที่ดีในการส่งงาน
ปัญหาในการวิจัย ตัวแปรตาม -สาเหตุการไม่ส่งงาน -เสริมแรงโดยใช้การส่งงานแบบ 10อันดับแรก -เสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน โดยการใช้คำพูดเสริมแรง ให้คำชมเชย และให้คะแนนเต็ม กับ10อันดับแรก ตัวแปรต้น การส่งงาน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติที่ดีในการส่งงาน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการส่งงานของนักศึกษาห้อง ชอ.3102 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นมีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลาในการทำงานและส่งงาน 3. เพื่อปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาห้อง ชอ.3102 4. เพื่อหาวิธีหรือแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม

4 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ห้อง ชอ.3101 จำนวน 21 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถามสาเหตุของการไม่ส่งงาน นักศึกษาห้อง ชอ.3101 2. การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้วิธีการให้คะแนนแบบ10ลำดับแรก 3. การแจ้งผลคะแนนให้ทราบหลังการส่งงาน 4. การใช้คำพูดเสริมแรงสำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

6 สรุปผลการวิจัย 1. สาเหตุส่วนใหญ่ ในการไม่ส่งงาน คือ แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา การบ้านมากเกินไป ไม่เข้าใจคำสั่ง ครูอธิบายเร็ว เบื่อหน่ายไม่อยากทำ ไม่ได้นำสมุดมา ไม่น่าสนใจ 2. ในระยะที่1 จะพบว่า ส่งงานในเวลา เพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ33.33 ส่งงานหลังเวลาที่กำหนด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80% ไม่ส่งงาน 9 คนดิดเป็นร้อยละ 42.85%

7 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 3. หลังจากใช้วิธีการส่งงาน 10อันดับแรกผ่านไป3สัปดาห์ มีการส่งงานในเวลา 16 คนร้อยละ76.19% ส่งงานหลังเวลา 4 คน ร้อยละ19.04% ไม่ส่ง 1 คนร้อยละ 4.76% 4. ในระยะเวลาต่อมาจะปล่อยให้นักศึกษาทำงานตามปกติแต่จะให้แรงเสริมทางสังคมโดยการกล่าวคำชมเชย การสัมผัส และการพยักหน้า นักเรียนจะมีความเคยชินกับการรีบทำงานให้เสร็จและรับผิดชอบในการทำงานมากขึ้น และสามารถทำงานได้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ครูผู้สอนควรศึกษาถึงเจตคติของนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการส่งงานเป็นรายบุคคล 2. ในระหว่างปฎิบัติงานควรเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยในระหว่างทำงาน 3. มีการแจ้งให้ทราบว่าถ้าส่งงานตามกำหนดจะได้อะไร และถ้าไม่ส่งตามกำหนด หรือไม่ส่งงานจะมีผลเสียอย่าไรทุกครั้งอย่างชัดเจน 4. มีการเสริมแรงเมื่อนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google