งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะ พิมพ์ดีดไทย ด้วยวิธีการพิมพ์สัมผัส ใน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะ พิมพ์ดีดไทย ด้วยวิธีการพิมพ์สัมผัส ใน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะ พิมพ์ดีดไทย ด้วยวิธีการพิมพ์สัมผัส ใน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์

2 ปัญหาปัญหา นักเรี ยน มีผลการ เรียนต่ำ มีผลการ เรียนต่ำ ไม่มีทักษะการ พิมพ์ ไม่มีทักษะการ พิมพ์

3 - เพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการ พิมพ์ดีดไทย สำหรับนักเรียนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน - เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่ดีขึ้น - เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่ดีขึ้น - เพื่อประเมินความพึง พอใจ วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรต้น แบบฝึกหัดทักษะ การพิมพ์ดีด สำหรับนักเรียนที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน - ความพึงพอใจ กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

5 ประชากร นักเรียนปวช. 1 เรียนวิชาพิมพ์ดีด ไทย 1 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 30 คน นักเรียนที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 30 คน ขอบเขตการวิจัย

6 - หลักสูตร - การฝึกพิมพ์ทักษะ สัมผัส - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิเคราะห์แบบทดสอบนักเรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ - วิเคราะห์แบบทดสอบนักเรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ - สร้างแบบฝึกทักษะจำนวน 5 ชุด นำไปให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจและทดลองใช้กับนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง - นำมาใช้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ - ทดสอบหลังเรียน วิธีการดำเนินการวิจัย

8 ผลการทดสอบ ผลคะแนนจากการฝึกทักษะ การพิมพ์จากแบบฝึกหัดทักษะการ พิมพ์ดีดไทยของนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็นคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 82 โดยครั้งที่นักเรียน ทำคะแนนรวมได้มากที่สุดคือ ครั้ง ที่ 5 ได้ 280 คะแนน

9 รายการ N = 88 ระดับอันดับที่ SD 1. ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการพิมพ์ดีขึ้น 3.80.96 มาก 9 2. ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียน 4.13.62 มาก 3 3. ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่เรียน 3.76.72 มาก 10 4. ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน 4.16.64 มาก 2 5. ทำให้นักเรียนได้ฝึกความขยันและอดทน 3.96.66 มาก 4 6. ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 3.90.75 มาก 7 7. ทำให้นักเรียนเรียนวิชาพิมพ์ดีดได้ดีขึ้น 3.93.52 มาก 5 8. ทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น 4.20.55 มาก มาก1 9. ทำให้นักเรียนสนุกสนานไม่เบื่อ 3.93.63 มาก 5 10. ทำให้นักเรียนมีเทคนิคในการพิมพ์มากขึ้น 3.86.77 มาก 8 รวม 3.96,28 มาก

10 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย - ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งหมดทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แบบฝึกหัด ทักษะการพิมพ์ดีดไทย เป็นการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน - นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

11 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น - นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น ครูพัฒนาวิธีการ สอน - ครูพัฒนาวิธีการ สอน

12 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะ พิมพ์ดีดไทย ด้วยวิธีการพิมพ์สัมผัส ใน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google