งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์
การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะพิมพ์ดีดไทย ด้วยวิธีการพิมพ์สัมผัส ในวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์

2 ปัญหา มีผลการเรียนต่ำ นักเรียน ไม่มีทักษะการพิมพ์

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการพิมพ์ดีดไทย สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน - เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น - เพื่อประเมินความพึงพอใจ

4 แบบฝึกหัดทักษะการพิมพ์ดีด สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น แบบฝึกหัดทักษะการพิมพ์ดีด สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ความพึงพอใจ

5 ขอบเขตการวิจัย ประชากร นักเรียนปวช. 1 เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1
นักเรียนปวช เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 30 คน

6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร - การฝึกพิมพ์ทักษะสัมผัส งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีการดำเนินการวิจัย
วิเคราะห์แบบทดสอบนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สร้างแบบฝึกทักษะจำนวน 5 ชุด นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นำมาใช้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทดสอบหลังเรียน

8 ผลการทดสอบ ผลคะแนนจากการฝึกทักษะการพิมพ์จากแบบฝึกหัดทักษะการพิมพ์ดีดไทยของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์โดยภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82 โดยครั้งที่นักเรียนทำคะแนนรวมได้มากที่สุดคือ ครั้งที่ 5 ได้ 280 คะแนน

9 1. ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการพิมพ์ดีขึ้น 3.80 .96 มาก 9
รายการ N = 88 ระดับ อันดับที่ SD 1. ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการพิมพ์ดีขึ้น 3.80 .96 มาก 9 2. ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียน 4.13 .62 3 3. ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่เรียน 3.76 .72 10 4. ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน 4.16 .64 2 5. ทำให้นักเรียนได้ฝึกความขยันและอดทน 3.96 .66 4 6. ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 3.90 .75 7 7. ทำให้นักเรียนเรียนวิชาพิมพ์ดีดได้ดีขึ้น 3.93 .52 5 8. ทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น 4.20 .55 1 9. ทำให้นักเรียนสนุกสนานไม่เบื่อ .63 10. ทำให้นักเรียนมีเทคนิคในการพิมพ์มากขึ้น 3.86 .77 8 รวม ,28

10 สรุปผลการวิจัย ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แบบฝึกหัดทักษะการพิมพ์ดีดไทย เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

11 - นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา - นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น - ครูพัฒนาวิธีการสอน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารย์พรรณี เสือรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google