งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 P = G + E A + D + I E t + E p EBV Selection response

3 EBV MatingSelection Natural selection Artificial selection

4 1. Tandem Selection 2. Independent Culling Level 3. Selection index Calculated selection index BLUP

5 การคัดเลือก (selection) คือ ? “ การที่เราจัดการให้สัตว์บางตัวสามารถดำรง อยู่ภายในฟาร์ม เพื่อใช้ถ่ายทอดพันธุกรรม เพื่อการผสมพันธุ์ และในขณะเดียวกันสัตว์บาง ตัวจะถูกคัดทิ้งออกไป ” Migration จะตรงกันข้ามกับ Selection

6 ผลตอบสนองการคัดเลือก หมายถึง “ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในรุ่นพ่อแม่ ( ก่อนการคัดเลือก ) กับค่าเฉลี่ยในรุ่นลูก ( ที่เกิด จากฝูงที่ผ่านการคัดเลือก )”

7 culling ค่าเฉลี่ยในรุ่นพ่อแม่ก่อนคัด ค่าเฉลี่ยในรุ่นพ่อแม่หลังคัด ค่าเฉลี่ยในรุ่นลูกหลังคัด μ0μ0 μ1μ1 μ2μ2 = Selection differential μ 1 -μ 0 = Selection response μ 2 -μ 0

8 ชื่ออื่นๆของผลตอบสนองการคัดเลือก  ความก้าวหน้าการคัดเลือก  Selection response  Selection progress  Genetic gain

9 (1) ได้มีการประยุกต์ใช้หาค่า h 2 ได้ดังนี้ ค่าอัตราพันธุกรรมที่คำนวณได้ในลักษณะเช่นนี้ มีชื่อเรียกว่า “ อัตราพันธุกรรมประจักษ์ ” (realized heritability)

10 ผลการตอบสนองการคัดเลือกที่ผ่านมาเป็น การประเมินในแต่ละรุ่น หากผู้ทดลอง ต้องการทราบผลตอบสนองในแต่ละปี สามารถทำได้โดยนำสมการมาหารด้วยช่วง ชีวิต (generation interval หรือ generation length) ของสัตว์แต่ละชนิด (species) (7) เมื่อ L = ช่วงชีวิตของสัตว์เป็นปี

11  ช่วงชีวิตของสัตว์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของอายุพ่อแม่ที่ สามารถให้รุ่นลูกมาทดแทนตนเองเพื่อการผสมพันธุ์ ได้ โดยแสดงดังตาราง ชนิดสัตว์ ช่วงชีวิต ( ปี ) ม้า 9- 13 โคเนื้อ 4- 5 โคนม 5- 7 สุกร 1-2 แกะ 3-4 สุนัข 4-5

12  Ex. สมมุติให้น้ำหนักเมื่ออายุ 100 วันของฟาร์มหนึ่งมีค่า 85 กก. ถ้าในปีนี้ทางฟาร์มทำการคัดเลือกจนได้ค่าเฉลี่ยของ ฝูงหลังคัดเป็น 98 กก. และกำหนดให้ค่าอัตราพันธุกรรมมี ค่า 30% แล้วจงคำนวณ selection differential, genetic gain และค่าเฉลี่ยในรุ่นลูก = 98-85= 13 กก.  G=  G= = 0.30 x 13= 3.9 กก.  ค่าเฉลี่ยในรุ่นลูกมีค่า = 85 + 3.9 = 88.9 กก.

13 import Relaxation of selection limited generation genetic


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google