งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

2 โรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมายการลดโรค : ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
ทุก อปท. มีโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรค

3 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส
10 จังหวัดแรกที่พบอัตราป่วยสูงสุด ตั้งแต่ปี 1 ศรีสะเกษ 2 สุรินทร์ 3 บุรีรัมย์ 4 ขอนแก่น 5 กาฬสินธุ์ พังงา 6 เลย 7 ระนอง 8 น่าน 9 ร้อยเอ็ด 10 หนองคาย เป้าหมายการลดโรค : ลดอัตราป่วยตายให้น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

4 กลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
เครือข่ายดำเนินการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพศ./รพท./รพช. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กรมควบคุมโรค : สำนักโรคติดต่อทั่วไป, สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์ : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร , ทบวงมหาวิทยาลัย, ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 1. การบริหารจัดการบูรณาการเครือข่ายในการ ป้องกัน โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
1. ประชุมบูรณาแผนงานและการแก้ปัญหา ที่มีผลต่อการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของเครือข่าย 2. การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยง ปี การติดตาม ประสาน งานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง 4. ประสานความร่วมมือของเครือข่ายระดับภูมิภาค (สคร.,ปศข.) ในการประชุม และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของท้องถิ่น 5. ประชุมคณะกรรมการชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย 3.Zoo ติดตามประสาน การดำเนิน สคร. 22 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยง

6 ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ค่อนข้างบ่อยทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

7 ข้อเสนอแนะ ส่วนกลางควรมีการผลักดันนโยบายไปยัง สคร. เพื่อให้งานด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเห็นผลชัดเจน เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ทำให้บางสคร มีการบูรณาการการดำเนินงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ร่วมกับโครงการอื่น

8 ข้อเสนอแนะ (ต่อ) การบูรณาการเครือข่ายโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ควรมีการ - ประชุมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างเครือข่าย - มีการปฏิบัติงานเชิงรุก ไปยังท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ระดมสรรพกำลังของเครือข่าย ส่วนกลางควรทำความเข้าใจกับผู้บริหาร สคร. ให้เห็นความสำคัญ ของการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อผลักดัน งานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

9 2.พัฒนาวิชาการ 1. ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง 2. ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี จากแผนสู่การปฏิบัติ โรคพิษสุนัขบ้า (TUC)

10 ข้อเสนอแนะ เมื่อได้รับงบประมาณจาก TUC สคร. อาจมีส่วนร่วม ในการกำหนดจังหวัดต้นแบบ Rabies Free Zone

11 3. การป้องกัน ควบคุมโรคในคน
1. สร้างความตระหนักในประชาชนในการป้องกันหลังถูกสุนัขกัด โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง 2. ติดตามผู้สัมผัสโรค/ผู้ถูกสุนัขกัด ให้มารับการฉีดวัคซีนตามแนวทางการติดตามของสำนักโรคติดต่อทั่วไป โดยเครือข่าย 3. ติดตาม เร่งรัดการใช้ระบบรายงาน ร36 การสร้างความตระหนัก

12 ข้อเสนอแนะ สคร.ควรร่วมมือกับเครือข่ายสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ในการป้องกันหลังถูกสุนัขกัด ชี้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบการรายงาน ร. 36 ให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของระบบ

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google