งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน. โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส 10 จังหวัดแรกที่พบอัตรา ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ปี 2546-2556 1 ศรีสะเกษ 2 สุรินทร์ 3 บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน. โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส 10 จังหวัดแรกที่พบอัตรา ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ปี 2546-2556 1 ศรีสะเกษ 2 สุรินทร์ 3 บุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

2 โรคพิษสุนัขบ้า

3 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส 10 จังหวัดแรกที่พบอัตรา ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ปี 2546-2556 1 ศรีสะเกษ 2 สุรินทร์ 3 บุรีรัมย์ 4 ขอนแก่น 5 กาฬสินธุ์พังงา 6 เลย 7 ระนอง 8 น่าน 9 ร้อยเอ็ด 10 หนองคาย

4 กลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย เครือข่ายดำเนินการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด รพศ./ รพท./ รพช. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กรมควบคุมโรค : สำนักโรคติดต่อทั่วไป, สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์ : สำนักควบคุม ป้องกันและ บำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานเสาวภา สภากาชาด ไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร, ทบวงมหาวิทยาลัย, ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 1. การบริหารจัดการบูรณาการ เครือข่ายในการ ป้องกัน โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ คน 1. ประชุมบูรณาแผนงานและการแก้ปัญหา ที่มีผล ต่อการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของเครือข่าย 2. การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของ เครือข่ายในพื้นที่เสี่ยง ปี 2558 3. การติดตาม ประสาน งานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัข บ้าเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง 4. ประสานความร่วมมือของเครือข่ายระดับภูมิภาค ( สคร., ปศข.) ในการประชุม และติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ ท้องถิ่น 5. ประชุมคณะกรรมการชมรมโรคเลปโตสไปโรสิส แห่งประเทศไทย

6 ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน ค่อนข้างบ่อยทำให้การ ดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

7 ข้อเสนอแนะ ส่วนกลางควรมีการผลักดันนโยบายไปยัง สคร. เพื่อให้งานด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนเห็นผลชัดเจน เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนงบประมาณจาก ส่วนกลาง ทำให้บางสคร. มีการบูรณาการ การดำเนินงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ร่วมกับโครงการอื่น

8 ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) การบูรณาการเครือข่ายโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน ควรมีการ - ประชุมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง เครือข่าย - มีการปฏิบัติงานเชิงรุก ไปยังท้องถิ่นที่มีส่วน เกี่ยวข้อง - ระดมสรรพกำลังของเครือข่าย ส่วนกลางควรทำความเข้าใจกับผู้บริหาร สคร. ให้เห็นความสำคัญ ของการป้องกันควบคุม โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อผลักดัน งานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

9 2. พัฒนาวิชาการ 1. ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลปโตสไปโร สิสในพื้นที่เสี่ยง 2. ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2558 3. จากแผนสู่การปฏิบัติ โรคพิษสุนัขบ้า (TUC)

10 ข้อเสนอแนะ เมื่อได้รับงบประมาณจาก TUC สคร. อาจมี ส่วนร่วม ในการกำหนดจังหวัดต้นแบบ Rabies Free Zone

11 3. การป้องกัน ควบคุมโรคในคน 1. สร้างความตระหนักในประชาชนในการป้องกัน หลังถูกสุนัขกัด โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึง 2. ติดตามผู้สัมผัสโรค / ผู้ถูกสุนัขกัด ให้มารับการ ฉีดวัคซีนตามแนวทางการติดตามของสำนัก โรคติดต่อทั่วไป โดยเครือข่าย 3. ติดตาม เร่งรัดการใช้ระบบรายงาน ร 36

12 ข้อเสนอแนะ สคร. ควรร่วมมือกับเครือข่ายสร้างความตระหนัก ให้กับประชาชน ในการป้องกันหลังถูก สุนัขกัด ชี้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบการรายงาน ร. 36 ให้เห็น ความสำคัญและประโยชน์ของระบบ

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน. โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส 10 จังหวัดแรกที่พบอัตรา ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ปี 2546-2556 1 ศรีสะเกษ 2 สุรินทร์ 3 บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google