งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิทินการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 1817 1917.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิทินการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 1817 1917."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิทินการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 1817 1917 1917 1817 ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ วันอังคาร, วันพฤหัสบดี ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 7,1 2, 21, 26 4,1 1, 18, 25 4,1 1 18, 28 22, 29 6, 20, 27 3,1 0, 17, 24 8,1 5, 22, 29 5, 17, 27 2,9, 16, 23 7,1 2, 21, 28 4,1 1, 18, 25 9,1 6, 23, 30

2 ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด 327,412 ไร่ พื้นที่การเกษตร 34,473 ไร่ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชนิด พืช พื้นที่ ทั้งหมด พื้นที่ ให้ผล ผลิต พื้นที่ ยัง ไม่ให้ ผลผลิ ต จำนว น ครัวเรื อน ผลผลิ ตเฉลี่ย ผลผลิ ต ทั้งหม ดมูลค่า ( ไร่ ) ( กก./ ไร่ )( ตัน ) ( ล้าน บาท ) ยางพา รา 27,167. 00 19,52 3.00 7,644.00 1,09 5.00 250.0 0 4,888. 75 ปาล์ม น้ำมัน 3,772.0 0 3,262. 00 510.0 0 202. 00 2,800. 00 9,133. 60 เงาะ 233.00 - 46.0 0 1,000. 00 233.0 0 ทุเรียน 37.00 -9.00 1,000. 0037.00 มังคุด 297.00 - 61.0 0 900.0 0267.30 ลองกอ ง 567.00 523.0 0- 44.0 0 1,000. 00 523.0 0 รวม 32,07 3.00 23,87 5.00 8,15 4.00 1,45 7.00 15,08 2.65

3 ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของตำบลคลองศก ชนิดสัตว์ จำนวนตัวจำนวน ครัวเรือน หมายเหตุ โคเนื้อ 7025 สุกร 32020 ไก่ 3,274165 เป็ด 19810 สัตว์ปีก สวยงาม 17458 สุนัข * 396210 * ข้อมูลเพื่อการทำวัคซีน พิษสุนัขบ้า แมว * 192120 * ข้อมูลเพื่อการทำวัคซีน พิษสุนัขบ้า รวม 4,624608 หนึ่งครัวมีหลายชนิดสัตว์

4 ข้อมูลด้านประมงของตำบลคลองศก ชนิดสัตว์จำนวนตัวจำนวน ครัวเรือน หมายเหตุ ปลาน้ำจืด 10 รวม 10

5 สรุปโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ปี 2554-2556 แผนงาน / โครงการ ปี 2554 งบประ มาณ ( บาท ) ปี 2555 งบประ มาณ ( บาท ) ปี 2556 งบประ มาณ ( บาท ) สาระสำคัญของ โครงการหลัก / กิจกรรม เด่น 1. แผนการถ่ายทอด เทคโนโลยี 230,00 0 1.1 โครงการปรับปรุง คุณภาพไม้ผล 1.2 โครงการการแปรรูป ผลผลิตการเกษตร 1.3 โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.4 โครงการอบรม อาสาสมัครเกษตร 1.5 โครงการศูนย์บริการ ถ่ายทอดฯ 1.6 โครงการชุมชนแม่บ้าน เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 10,000 20,000 50,000 การรวมกลุ่มรับความรู้ เพื่อพัฒนาไม้ผล / รวบรวมผลผลิต จำหน่าย ลดปัญหาผลผลิตล้น ตลาด / เพิ่มมูลค่า ผลผลิต ( มังคุดกวน ) หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง / การจัดทำ เกษตรสมบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการ ประสานงาน มีความรู้ความสามารถ เพิ่ม เป็นศูนย์กลางประสาน ให้เกษตรกร เกษตรกรมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งและ ความสามัคคีระหว่าง สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt ปฏิทินการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 1817 1917.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google