งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึง ประสงค์ของนักศึกษา สาขาบัญชี ในระดับ ปวช.2 สาขาบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึง ประสงค์ของนักศึกษา สาขาบัญชี ในระดับ ปวช.2 สาขาบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึง ประสงค์ของนักศึกษา สาขาบัญชี ในระดับ ปวช.2 สาขาบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 การเป็นนักบัญชีหรือนักการเงินที่ดี จะต้องมีจริยธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นหัวใจที่ สำคัญมาก เพราะหลักความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการ กระทำ ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละ บุคคล ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติ ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ผู้วิจัยจึง ต้องการที่จะทราบถึงจริยธรรมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนว่ามีความคิดเห็นใน หัวข้อใด

3 เพื่อทราบถึงจริยธรรมอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน ที่จะนำไปปรับปรุง พฤติกรรมของผู้เรียน วัตถุประ สงค์

4 ประชากรในการ วิจัย นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ห้อง ชกบ.201 จำนวน 45 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบสอบถาม ความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ จริยธรรมที่พึงประสงค์ของ นักเรียน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ หัวข้อสูงสุดคือ 5 คะแนนเรียงตามลำดับจนถึง ต่ำสุดคือ 1 คะแนน ตารางหรือผัง สรุปสำคัญ ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรต้น จริยธรรมอันพึง ประสงค์ 5 ข้อ 2. ตัวแปรตาม จริยธรรมอันพึง ประสงค์ที่จะนำไป ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเอง

5 แบบสอบถามจริยธรรมอันพึงประสงค์ที่นักเรียน สนใจเรียงลำดับความสำคัญสูงสุดถึงต่ำสุด

6

7

8 การวิจัยครั้งนี้เป็นจริยธรรมที่นักเรียนมีความ คิดเห็นและตัดสินใจเลือกอันดับ 1 คือข้อจริยธรรม ความซื่อสัตย์ อันดับ 2 คือ ความรับผิดชอบ อันดับ 3 คือ ความมีระเบียบวินัย อันดับ 4 คือ ความมี น้ำใจ อันดับสุดท้าย คือ ความสุภาพ จะเห็นได้ว่า ปัญหาสังคมส่วนใหญ่คือ คนขาดจริยธรรมที่พึง ประสงค์ ในเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม ส่วนจริยธรรมอันดับ สุดท้ายยังไม่เป็นปัญหากับสังคมมากนัก สามารถที่ จะทำการปลูกฝังจริยธรรมในข้อนี้ได้ง่ายกว่าข้ออื่น ๆ สรุป ผลการวิจัย

9 การอภิปรายผล จากความคิดเห็นจริยธรรมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนเลือก จริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ เป็นอันดับ 1 ที่เป็นเช่นนี้อาจจะ เป็นเพราะว่า นักบัญชีจะต้องมี ความซื่อตรงต่อหน้าที่ความสุจริต ต่ออาชีพรวมทั้งซื่อตรงต่อผู้อื่น จักเป็นที่เชื่อถือ เคารพนับถือใน สังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ทวี บุณยเกตุ (2525 : 49) กล่าวว่าความ ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความ ภักดี ความซื่อตรง การประพฤติ ตรง คือมีความซื่อตรงไม่คดโกง ไม่หลอกลวงและไม่เอาเปรียบ การอภิปรายผลและประโยชน์ที่ ได้จากการศึกษาวิจัย การนำผล วิจัยไปใช้ ประโยชน์ ใช้ในการ ปรับปรุง พฤติกรรมของ ตัวเองได้

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึง ประสงค์ของนักศึกษา สาขาบัญชี ในระดับ ปวช.2 สาขาบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google