งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเบื้องต้น โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552 09/04/60 *

2 09/04/60 *

3 การจัดการความรู้ Knowledge Management 09/04/60 *

4 ความหมายของ Knowledge
ที่นำไปสู่การกระทำที่มีประสิทธิภาพ ความรู้เป็นสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปสู่การปฏิบัติ หรือ การทำให้คนหรือองค์กรสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความรู้เป็นการกระทำที่ได้รับการยอมรับโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคม 09/04/60 *

5 ความสำคัญของความรู้ เดิม-Knowledge is Power.
ใหม่-Knowledge sharing is Power. การเรียนรู้จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถสร้างองค์ความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า 09/04/60 *

6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับกระบวนการทำงาน
สมอง ความรู้ ความคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติ กระบวน การทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ สารสนเทศ คน การทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับกระบวนการทำงาน 09/04/60 *

7 วัตถุประสงค์ของความรู้ (ที่มา : จาก MIS98 Mindshare Conference)
context Purpose wisdom historical context mentoring Knowledge setting direction strategic context decision making managerial context information processing transaction data Operational context วัตถุประสงค์ของความรู้ (ที่มา : จาก MIS98 Mindshare Conference) 09/04/60 *

8 Implementing Knowledge Management
The “TUNA” Model (Thai-UNAids) * นำเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ์ ผาสุกยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 09/04/60 *

9 KF KP CKO Network Manager ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ”
ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Network Manager KF Knowledge Sharing (KS) Knowledge Assets (KA) KP CKO Knowledge Vision (KV) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” 09/04/60 *

10 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้
การจัดหาหรือสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization) การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) 09/04/60 *

11 ห้องสมุดคืออะไร ? แหล่ง หรือสถานที่ สารสนเทศ (Information)
คน หรือบุคลากร (People) มีระบบ (System :ระบบจัดเก็บ และระบบสืบค้น) มีบริการ ( Service) 09/04/60 *

12 งานห้องสมุด งานเทคนิค งานบริการ งานบริหาร 09/04/60 *

13 งานเทคนิค 1. งานเทคนิคสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากร
งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการค้น งานเตรียมออกให้บริการ งานบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ 09/04/60 *

14 งานบริการ 2. งานบริการ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
งานบริการชั้นเปิด งานบริการยืม-คืน งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด งานบริการรวบรวมบรรณานุกรม 09/04/60 *

15 งานบริหาร 3. งานบริหาร งานบุคคล งานพัสดุ งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพ
ฯลฯ 09/04/60 *

16 นำชมห้องสมุดร่วมสมัย
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม The LIBRARY of CONGRESS :http://www.loc.gov/index.html OhioLink :http://olc1.ohiolink.edu/ สหบรรณานุกรม:http:// /cgi-bin/gw/chameleon?lng=th&skin=msu 09/04/60 *

17 สำนักวิทยบริการ มมส. 09/04/60 *

18 FULL TEXT 09/04/60 *

19 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติคืออะไร ?
ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลห้องสมุดอย่างต่อเนื่องครบวงจร เชื่อมต่อกับผู้ใช้ด้วยเครือข่ายโทรคมนาคม -online 09/04/60 *

20 วัตถุประสงค์ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดระบบจัดเก็บ ค้นหาและเผยแพร่สารสนเทศของห้องสมุดให้ง่าย สะดวก เพื่อลดภาระงานอย่างต่อเนื่องครบ วงจร จัดระบบเครือข่ายให้เชื่อมโยงกันได้ 09/04/60 *

21 องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Hardware Software Peopleware Information Work Procedure 09/04/60 *

22 Hardware ให้สัมพันธ์กับ Software
Serverระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ควรร่วมกับระบบอื่น ควรเป็นระบบเครือข่าย ควรมีแผนรองรับสำหรับอนาคตด้วย คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะต้องบริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 09/04/60 *

23 Software หรือชุดโปรแกรม
09/04/60 *

24 Module ที่เป็นพื้นฐาน
Acquisition Module – ชุดโปรแกรมจัดหา Cataloging Module – ชุดโปรแกรมจัดทำรายการสารสนเทศ Serial Control Module – ชุดโปรแกรมควบคุมวารสาร Online Public Access Cataloging Module (OPAC) – ชุดโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศ Circulation Module – ชุดโปรแกรมยืม-คืนสารสนเทศ 09/04/60 *

25 Peopleware ควรมีบรรณารักษ์หรือผู้มีความรู้ในการสร้างฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน ควรแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ บุคลากรควรร่วมมือกันในการทำงานเป็นทีม ควรมีผู้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา 09/04/60 *

26 Work Procedure ทุกคนที่ปฏิบัติงานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติควรจะมีคู่มือปฏิบัติงาน ทุกคนปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 09/04/60 *

27 Information สารสนเทศเกี่ยวกับสถาบัน สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
บรรณานุกรมสารเทศที่มีบริการ สารสนเทศที่มีเนื้อหาเต็มรูป 09/04/60 *

28 ข้อมูล Digital ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
Information is Transportable - ส่งข้อมูลผ่าน network ได้รวดเร็ว Information is Sharable - ใช้ข้อมูลได้พร้อมกัน Information is Substitutable - ข้อมูลหลายรูปแบบ (Digital Package) Information is Compressible - บีบอัดและส่งได้รวดเร็ว Information is Expandable - สามารถขยายได้ Information is Diffussive - กระจายหรือสำเนาได้สะดวก 09/04/60 *

29 การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล
Digital Library 09/04/60 *

30 ความเป็นมาของ Digital Library
ห้องสมุดสิ่งพิมพ์ (Paper Library) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) ห้องสมุดดิจิตอลหรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library or Electronic Library) 09/04/60 *

31 ชื่อต่างๆที่เรียก Digital Library
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Library) ห้องสมุดเสมือนจริง(Virtual Library) ห้องสมุดไฮบริด (Hybrid Library) คลังข้อมูลดิจิตอล (Digital Archive) 09/04/60 *

32 ความหมายของ Digital Library
เป็นการจัดการข้อมูลในรูปดิจิตอล ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน การสืบค้นโดยมีการจัดหา จัดเก็บ จัดทำอย่างเป็นระบบ มีการลงรายการตามหลักมาตรฐานสากล และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเน้นการอนุรักษ์และเผยแพร่เนื้อหาของ ข้อมูลดิจิตอลในลักษณะเอกสารเต็มรูป สามารถสืบค้นได้โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และรูปแบบสารสนเทศ 09/04/60 *

33 ความจำเป็นในการพัฒนา Digital Library
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย Internet การขยายการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่มีจำกัดเวลาสถานที่ การเก็บรักษาสภาพของทรัพยากร ห้องสมุดที่มีคุณค่าไม่ให้เสื่อมสลาย เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ของมวลมนุษยชาติ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงเนื้อหาโดยตรง 09/04/60 *

34 องค์ประกอบของ Digital Library
ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาในรูปดิจิตอล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware Software) เงินทุนหรืองบประมาณ โครงสร้างการดำเนินงาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 09/04/60 *

35 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนา Digital Library
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ เจ้าของลิขสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีการแปลงข้อมูล 09/04/60 *

36 แนวทางที่จะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้
พัฒนาขึ้นเอง ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ร่วมกับห้องสมุดอื่น ซื้อร่วมกับห้องสมุดอื่นในแบบภาคีสมาชิก 09/04/60 *

37 เกณฑ์ในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ1
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ราคาของฮาร์ดแวร์ทุกรายการ ราคาของซอฟต์แวร์ทุกรายการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ความเป็นมาตรฐานสากลของระบบ ความสามารถในการปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ     09/04/60 *

38 เกณฑ์ในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2
ความสามารถในการขยายระบบเพิ่มเติมในอนาคต ระยะเวลาการส่งมอบและติดตั้ง ระยะเวลาประกัน การฝึกอบรม เอกสาร คู่มือการใช้งาน ความแพร่หลายของระบบที่ใช้ ภูมิหลังของบริษัทที่เสนอ บริการสนับสนุนของบริษัทผู้เสนอระบบ อื่น ๆ 09/04/60 *

39 โปรแกรมทดลองใช้ เลือก group education-Librarymanagement โปรแกรมห้องสมุดหรือ library automation ติดต่อผู้จำหน่ายขอทดลองใช้ก่อนน่าจะได้ 09/04/60 *

40 จบการบรรยาย 09/04/60 *


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google