งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05/04/58* โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05/04/58* โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05/04/58* โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552

2 05/04/58*

3 * การจัดการความรู้ Knowledge Management Knowledge Management

4 05/04/58* ความหมายของ Knowledge ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ ที่นำไปสู่การกระทำที่มีประสิทธิภาพ ที่นำไปสู่การกระทำที่มีประสิทธิภาพ ความรู้เป็นสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงบาง สิ่งบางอย่างไปสู่การปฏิบัติ หรือ การทำ ให้คนหรือองค์กรสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ความรู้เป็นสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงบาง สิ่งบางอย่างไปสู่การปฏิบัติ หรือ การทำ ให้คนหรือองค์กรสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ความรู้เป็นการกระทำที่ได้รับการ ยอมรับโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ของสังคม ความรู้เป็นการกระทำที่ได้รับการ ยอมรับโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ของสังคม

5 05/04/58* ความสำคัญของความรู้ เดิม -Knowledge is Power. เดิม -Knowledge is Power. ใหม่ -Knowledge sharing is Power. ใหม่ -Knowledge sharing is Power. การเรียนรู้จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) หรือการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ การเรียนรู้จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) หรือการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถสร้างองค์ ความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้ย่อมมี โอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถสร้างองค์ ความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้ย่อมมี โอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า

6 05/04/58* ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ กระบวนการทำงาน สารสนเ ทศ สม อง ความรู้ ความคิ ด การ ตัดสินใจ การ ปฏิบัติ กระบว น การ ทำงาน ผลิตภั ณฑ์ บริการ คน การ ทำงาน

7 05/04/58* context Purpose context Purpose Knowledge information data Operational context managerial context strategic context historical context setting direction decision making processing transaction mentoring wisdom วัตถุประสงค์ของความรู้ ( ที่มา : จาก MIS98 Mindshare Conference)

8 05/04/58* Implementing KnowledgeManagement Implementing Knowledge Management The “TUNA” Model (Thai-UNAids) * นำเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ์ ผาสุกยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

9 05/04/58* Knowledge Assets (KA) Knowledge Vision (KV) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs KP CKO KF NetworkManager

10 05/04/58* แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ การจัดหาหรือสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การจัดหาหรือสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization) การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution)

11 05/04/58* ห้องสมุดคืออะไร ? แหล่ง หรือสถานที่ แหล่ง หรือสถานที่ สารสนเทศ (Information) สารสนเทศ (Information) คน หรือบุคลากร (People) คน หรือบุคลากร (People) มีระบบ (System :ระบบจัดเก็บ และระบบสืบค้น) มีระบบ (System :ระบบจัดเก็บ และระบบสืบค้น) มีบริการ ( Service) มีบริการ ( Service)

12 05/04/58* งานห้องสมุด งานเทคนิค งานเทคนิค งานบริการ งานบริการ งานบริหาร งานบริหาร

13 05/04/58*งานเทคนิค งานพัฒนาทรัพยากร งานพัฒนาทรัพยากร งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการค้น งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการค้น งานเตรียมออกให้บริการ งานเตรียมออกให้บริการ งานบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ งานบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ 1. งานเทคนิคสารสนเทศ

14 05/04/58* งานบริการ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า งานบริการชั้นเปิด งานบริการชั้นเปิด งานบริการยืม-คืน งานบริการยืม-คืน งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด งานบริการรวบรวมบรรณานุกรม งานบริการรวบรวมบรรณานุกรม 2. งานบริการ

15 05/04/58* งานบริหาร งานบุคคล งานบุคคล งานพัสดุ งานพัสดุ งานสารบรรณ งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ ฯลฯ ฯลฯ 3. งานบริหาร

16 05/04/58* นำชมห้องสมุดร่วมสมัย สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th http://www.library.msu.ac.th http://www.library.msu.ac.th The LIBRARY of CONGRESS :http://www.loc.gov/index.html The LIBRARY of CONGRESS :http://www.loc.gov/index.htmlhttp://www.loc.gov/index.htmlhttp://www.loc.gov/index.html OhioLink :http://olc1.ohiolink.edu/ OhioLink :http://olc1.ohiolink.edu/http://olc1.ohiolink.edu/http://olc1.ohiolink.edu/ สหบรรณานุกรม :http://202.28.18.229/cgi- bin/gw/chameleon?lng=th&skin=msu สหบรรณานุกรม :http://202.28.18.229/cgi- bin/gw/chameleon?lng=th&skin=msu :http://202.28.18.229/cgi- bin/gw/chameleon?lng=th&skin=msu :http://202.28.18.229/cgi- bin/gw/chameleon?lng=th&skin=msu

17 05/04/58* สำนักวิทยบริการ มมส.

18 05/04/58* FULL TEXT

19 05/04/58* ระบบห้องสมุดอัตโนมัติคืออะไร ? ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร เชื่อมต่อกับผู้ใช้ด้วยเครือข่ายโทรคมนาคม - online เชื่อมต่อกับผู้ใช้ด้วยเครือข่ายโทรคมนาคม - online

20 05/04/58* วัตถุประสงค์ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดระบบจัดเก็บ ค้นหาและเผยแพร่สารสนเทศของห้องสมุดให้ ง่าย สะดวก เพื่อลดภาระงานอย่างต่อเนื่องครบ จัดระบบจัดเก็บ ค้นหาและเผยแพร่สารสนเทศของห้องสมุดให้ ง่าย สะดวก เพื่อลดภาระงานอย่างต่อเนื่องครบ วงจร วงจร จัดระบบเครือข่ายให้เชื่อมโยงกันได้ จัดระบบเครือข่ายให้เชื่อมโยงกันได้

21 05/04/58* องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Hardware Hardware Software Software Peopleware Peopleware Information Information Work Procedure Work Procedure

22 05/04/58* Hardware ให้สัมพันธ์กับ Software ให้สัมพันธ์กับ Software Serverระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ควรร่วมกับระบบอื่น Serverระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ควรร่วมกับระบบอื่น ควรเป็นระบบเครือข่าย ควรเป็นระบบเครือข่าย ควรมีแผนรองรับสำหรับอนาคตด้วย ควรมีแผนรองรับสำหรับอนาคตด้วย คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะต้องบริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะต้องบริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน

23 05/04/58* Software หรือชุดโปรแกรม Software เป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ที่เขียนด้วยภาษา และวิธีการต่าง ๆซึ่งจะอำนวยให้ผู้ใช้ สามารถสั่งการให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ Software เป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ที่เขียนด้วยภาษา และวิธีการต่าง ๆซึ่งจะอำนวยให้ผู้ใช้ สามารถสั่งการให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้

24 05/04/58* Module ที่เป็นพื้นฐาน Acquisition Module – ชุดโปรแกรมจัดหา Cataloging Module – ชุดโปรแกรมจัดทำรายการสารสนเทศ Serial Control Module – ชุดโปรแกรมควบคุมวารสาร Online Public Access Cataloging Module (OPAC) – ชุดโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศ Circulation Module – ชุดโปรแกรมยืม-คืนสารสนเทศ

25 05/04/58* Peopleware ควรมีบรรณารักษ์หรือผู้มีความรู้ในการสร้างฐานข้อมูลให้ได้ มาตรฐาน ควรมีบรรณารักษ์หรือผู้มีความรู้ในการสร้างฐานข้อมูลให้ได้ มาตรฐาน ควรแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ควรแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ บุคลากรควรร่วมมือกันในการทำงานเป็นทีม บุคลากรควรร่วมมือกันในการทำงานเป็นทีม ควรมีผู้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา ควรมีผู้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา

26 05/04/58* Work Procedure ทุกคนที่ปฏิบัติงานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติควรจะมีคู่มือ ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติงานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติควรจะมีคู่มือ ปฏิบัติงาน ทุกคนปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ทุกคนปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด

27 05/04/58* Information สารสนเทศเกี่ยวกับสถาบัน สารสนเทศเกี่ยวกับสถาบัน สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ บรรณานุกรมสารเทศที่มีบริการ บรรณานุกรมสารเทศที่มีบริการ สารสนเทศที่มีเนื้อหาเต็มรูป สารสนเทศที่มีเนื้อหาเต็มรูป

28 05/04/58* ข้อมูล Digital ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ Information is Transportable - ส่งข้อมูลผ่าน network ได้รวดเร็ว Information is Transportable - ส่งข้อมูลผ่าน network ได้รวดเร็ว Information is Sharable - ใช้ข้อมูลได้พร้อมกัน Information is Sharable - ใช้ข้อมูลได้พร้อมกัน Information is Substitutable - ข้อมูลหลายรูปแบบ (Digital Package) Information is Substitutable - ข้อมูลหลายรูปแบบ (Digital Package) Information is Compressible - บีบอัดและส่งได้รวดเร็ว Information is Compressible - บีบอัดและส่งได้รวดเร็ว Information is Expandable - สามารถขยายได้ Information is Expandable - สามารถขยายได้ Information is Diffussive - กระจายหรือสำเนาได้สะดวก Information is Diffussive - กระจายหรือสำเนาได้สะดวก

29 05/04/58* การพัฒนาระบบ ห้องสมุดดิจิตอล Digital Library Digital Library

30 05/04/58* ความเป็นมาของ Digital Library ห้องสมุดสิ่งพิมพ์ (Paper Library) ห้องสมุดสิ่งพิมพ์ (Paper Library) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) ห้องสมุดดิจิตอลหรือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library or Electronic Library) ห้องสมุดดิจิตอลหรือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library or Electronic Library)

31 05/04/58* ชื่อต่างๆที่เรียก Digital Library ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Library) ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Library) ห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) ห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) ห้องสมุดไฮบริด (Hybrid Library) ห้องสมุดไฮบริด (Hybrid Library) คลังข้อมูลดิจิตอล (Digital Archive) คลังข้อมูลดิจิตอล (Digital Archive)

32 05/04/58* ความหมายของ Digital Library เป็นการจัดการข้อมูลในรูป ดิจิตอล ไว้ใน ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน การสืบค้นโดยมีการจัดหา จัดเก็บ จัดทำอย่างเป็นระบบ มี การลงรายการตามหลัก มาตรฐานสากล และเผยแพร่ ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โดยเน้นการ อนุรักษ์และเผยแพร่เนื้อหาของ ข้อมูลดิจิตอลในลักษณะ เอกสารเต็มรูป เป็นการจัดการข้อมูลในรูป ดิจิตอล ไว้ใน ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน การสืบค้นโดยมีการจัดหา จัดเก็บ จัดทำอย่างเป็นระบบ มี การลงรายการตามหลัก มาตรฐานสากล และเผยแพร่ ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โดยเน้นการ อนุรักษ์และเผยแพร่เนื้อหาของ ข้อมูลดิจิตอลในลักษณะ เอกสารเต็มรูป สามารถสืบค้นได้โดยไม่ จำกัดเวลา สถานที่ และรูปแบบ สารสนเทศ สามารถสืบค้นได้โดยไม่ จำกัดเวลา สถานที่ และรูปแบบ สารสนเทศ

33 05/04/58* ความจำเป็นในการพัฒนา Digital Library ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย Internet ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย Internet การขยายการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่มี จำกัดเวลาสถานที่ การขยายการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่มี จำกัดเวลาสถานที่ การเก็บรักษาสภาพของทรัพยากร ห้องสมุดที่มีคุณค่าไม่ให้เสื่อมสลาย การเก็บรักษาสภาพของทรัพยากร ห้องสมุดที่มีคุณค่าไม่ให้เสื่อมสลาย เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ของมวลมนุษยชาติ เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ของมวลมนุษยชาติ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงเนื้อหา โดยตรง เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงเนื้อหา โดยตรง

34 05/04/58* องค์ประกอบของ Digital Library ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาในรูปดิจิตอล เนื้อหาในรูปดิจิตอล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware Software ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware Software ) เงินทุนหรืองบประมาณ เงินทุนหรืองบประมาณ โครงสร้างการ ดำเนินงาน โครงสร้างการ ดำเนินงาน มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง

35 05/04/58* สิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนา Digital Library วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ เจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีการแปลงข้อมูล วิธีการแปลงข้อมูล

36 05/04/58* แนวทางที่จะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ พัฒนาขึ้นเอง พัฒนาขึ้นเอง ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ร่วมกับห้องสมุดอื่น ใช้ร่วมกับห้องสมุดอื่น ซื้อร่วมกับห้องสมุดอื่นในแบบภาคีสมาชิก ซื้อร่วมกับห้องสมุดอื่นในแบบภาคีสมาชิก

37 05/04/58* เกณฑ์ในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ1 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ราคาของฮาร์ดแวร์ทุกรายการ ราคาของฮาร์ดแวร์ทุกรายการ ราคาของซอฟต์แวร์ทุกรายการ ราคาของซอฟต์แวร์ทุกรายการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ความเป็นมาตรฐานสากลของระบบ ความเป็นมาตรฐานสากลของระบบ ความสามารถในการปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ ความสามารถในการปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ

38 05/04/58* เกณฑ์ในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2 ความสามารถในการขยายระบบเพิ่มเติมในอนาคต ความสามารถในการขยายระบบเพิ่มเติมในอนาคต ระยะเวลาการส่งมอบและติดตั้ง ระยะเวลาการส่งมอบและติดตั้ง ระยะเวลาประกัน ระยะเวลาประกัน การฝึกอบรม การฝึกอบรม เอกสาร คู่มือการใช้งาน เอกสาร คู่มือการใช้งาน ความแพร่หลายของระบบที่ใช้ ความแพร่หลายของระบบที่ใช้ ภูมิหลังของบริษัทที่เสนอ ภูมิหลังของบริษัทที่เสนอ บริการสนับสนุนของบริษัทผู้เสนอระบบ บริการสนับสนุนของบริษัทผู้เสนอระบบ อื่น ๆ อื่น ๆ

39 05/04/58* โปรแกรมทดลองใช้ http://www.thaiware.com เลือก group education-Librarymanagement http://www.thaiware.com เลือก group education-Librarymanagement http://www.google.com โปรแกรมห้องสมุดหรือ library automation http://www.google.com โปรแกรมห้องสมุดหรือ library automation ติดต่อผู้จำหน่ายขอทดลองใช้ก่อนน่าจะได้ ติดต่อผู้จำหน่ายขอทดลองใช้ก่อนน่าจะได้

40 05/04/58*


ดาวน์โหลด ppt 05/04/58* โดย นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 7 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google