งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยและปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร HR1: ความผาสุก ความพึงพอใจ ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น HR2: การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน หมวด 2 (SP3) ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ HR3: โครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร (IDP HiPPS Success ) ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร HR4: ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร HR5: แผนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

2 แผนงาน “การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร” ฝ่าย พัฒนาบุคลากร
HR1: ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยและปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพ ทุกหน่วยงาน 1.ได้สำรวจปัจจัย และความพึงพอใจของบุคลากร ครอบคลุมบุคลากรทั้ง 5 ประเภท ข้าราชการ-บริหาร+อำนวยการ ข้าราชการ-ระดับปฏิบัติการ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว โดยได้สำรวจปัจจัยความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร 6 ประเด็นดังนี้ -ด้านระบบบริหาร -ด้านระบบการประเมินผลและการยกย่องชมเชย -ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ -ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน -ด้านการพัฒนาบุคคลากร -ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน แผนงาน “การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร” ฝ่าย พัฒนาบุคลากร 1. วิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยจากข้อมูลเดิม (สำรวจปัจจัย และความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวมของกรมให้เป็นปัจจุบันทุกปี) ดำเนินการในส่วนของหน่วยงาน โดยให้ความร่วมมือกับกองการเจ้าหน้าที่ในการสำรวจ และดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 2.นำข้อมูลจากข้อ 1. มาจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร คือ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละระดับแต่ละประเภท 3. ดำเนินการตามแผนในข้อ 2. และประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ จากการที่ได้ดำเนินการตามแผน เช่นการสำรวจความพึงพอใจ การประเมินตัวชี้วัดที่กำหนด 2. แจ้งผลการสำรวจให้ทุกหน่วยงานทราบ

3 HR2: ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพ ทุกหน่วยงาน ได้เตรียมการจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ดังนี้ (ก.พ. จะให้เริ่มใช้ระบบการประเมินฯแบบใหม่ ต้นปีงบประมาณ 2553 นี้) จัดส่งบุคลากรเข้ารับฟังความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลตามที่ ก.พ. จัดขึ้น (ก.จ. ก.ผ. สำนัก ส. สำนัก ว.) แผนงาน “การจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัย” ฝ่าย ทะเบียนฯ 1. ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนทราบ 1. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ มอบหมายงาน และ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายบุคคลและติดตามผลการปฏิบัติงาน/หาวิธีการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับฯ+ผู้ใต้บังคับฯ 2. ผู้บังคับฯประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. จัดประชุมจัดทำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัยเพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 21 – 22 ก.ย. 52 ณ รร. ริชมอนด์ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ - ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน - นักทรัพยากรบุคคล 3. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินรายบุคคล (ถ้าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงให้ชี้แจง แนะนำ หารือแนวทางการปรับปรุง) 2. ดำเนินการในการเลื่อนเงินเดือนตามที่หน่วยงานแจ้งมา 4. หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นเพื่อเป็นการยกย่องชมเชย 3. สำรวจความพึงพอใจด้านความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารผลงานระหว่างปี และในปีถัดไป 5. นำผลการประเมินมาใช้ -จัดสรรผลตอบแทน -ดำเนินการตามมาตรการการพัฒนาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน -จัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรม -จูงใจผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้รักษาผลงานที่ดี /ผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำให้ปรับปรุงผลงาน 3. แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4 HR3: ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน หมวด 2 (SP3) ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (1) สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพ ทุกหน่วยงาน การวางแผนและบริหารกำลังคน 1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกรมอนามัย: กพร. (อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร.) - ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างศูนย์อนามัย ปธ. รองฯประดิษฐ์ กก. ผอก./ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 มีหน้าที่หลัก 2 ส่วนคือ 1. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์อนามัย (มี กพร. เป็นเลขาฯ) ปช.ครั้งที่ 1 เมื่อ 3 ส.ค.52 ได้รูปแบบการแบ่งโครงสร้างภายใน ศอ. เบื้องต้น (จะปช.ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 52 นี้ เพื่อพิจารณาโครงสร้างภายในรพ.ส่งเสริมสุขภาพ) 2. พิจารณาโครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์อนามัย (มีกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขาฯ) แผนงาน “การวางแผนและบริหารกำลังคน” กพร. และ ฝ่ายอัตรากำลัง ก.จ. -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างสำนัก/กอง/ศูนย์ และพิจารณาภาพรวมทุกหน่วยงาน -ดำเนินการจัดทำโครงสร้างของศูนย์อนามัยต่อ ร่วมกิจกรรมตามที่เจ้าภาพแจ้งไป 2. การจัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง: ก.จ. 2.1 จัดทำ Role Profile รายตำแหน่ง ให้ครบทุกหน่วยงาน/ทุกตำแหน่ง 2.2 จัดทำกรอบอัตรากำลังให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ 2.3 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพในสายงานหลัก 2.1 จัดทำ Role Profile รายตำแหน่ง - มีการจัดประชุมหน่วยงานส่วนกลาง เมื่อ สค. 52 เพื่อให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เพื่อไปขยายผลจัดทำ Role Profile ทุกตำแหน่งของหน่วยงานส่วนกลาง ส่งให้กอง จ. ภายใน 31 ส.ค. 52 2.2 ขอข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง 2.3 ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เมื่อ มิ.ย.51 ใน 3 สายงาน คือ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และนักโภชนาการ

5 แผนงาน “การพัฒนาบุคลากร” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
HR3: ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน หมวด 2 (SP3) ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (2) สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพ ทุกหน่วยงาน 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ ร่วมประชุมรับการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. เตรียมโครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ในเดือน ต.ค. 52 - จัดทำระบบขรก.ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดยคัดเลือกสายงานสาธารณสุขเป็นสายงานที่จะคัดเลือก HiPPS และจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์ เพื่อพัฒนา แผนงาน “การพัฒนาบุคลากร” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) แผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อการบรรลุภารกิจกรม (Succession Plan) แผนพัฒนารายบุคคคล (IDP) -จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ ก.พ. และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ต.ค. 53 ร่วมกิจ กรรม ตามที่เจ้าภาพแจ้งไป 2. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการปี 2553 3. ดำเนินการตามแผน แผนงาน “พัฒนาระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม” ฝ่ายสรรหา - จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรโดยใช้ข้อมูลจาก Role Profile (หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ)รายตำแหน่ง แผนงาน “การจัดระบบการจัดการสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ” ฝ่ายทะเบียน - ตรวจสอบความต้องการการใช้ข้อมูลบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนจัดทำระบบสารสนเทศของกรมอนามัย

6 แผนงาน “การจัดระบบการ ประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
HR4: ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพ ทุกหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ แผนงาน “การจัดระบบการ ประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำเกณฑ์กลางการประกัน คุณภาพของการฝึกอบรมโดยการมี ส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน 2. แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมนำ เกณฑ์ไปปฏิบัติ 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และประเมินความคุ้มค่าของการ ฝึกอบรมในภาพรวมของกรม 4. ทบทวนปรับปรุง 1. มีส่วนร่วมในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม ตามที่เจ้าภาพ แจ้งไป 2. นำเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม ไปปฏิบัติ 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินการและประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรมในภาพรวมของ หน่วยงาน

7 HR5: ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพ ทุกหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ แผนงาน “พัฒนาตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ของความก้าวหน้าแต่ละสายงาน 2. เผยแพร่กรอบการสั่งสม ประสบการณ์ 3. จัดการพัฒนาตามกรอบการสั่งสม 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนในภาพรวมของกรม 1. การมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมตามที่เจ้าภาพแจ้งไป 2. จัดทำแผนพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล 3. ดำเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนในหน่วยงาน ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google