งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยและปรับปรุงปัจจัย ที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยและปรับปรุงปัจจัย ที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยและปรับปรุงปัจจัย ที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความ ผูกพันต่อองค์กร ส่วนราชการมีระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่มีประสิทธิผล และ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ส่วนราชการต้องดำเนินการตาม แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคลที่กำหนดไว้ใน หมวด 2 (SP3) ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีด สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการต้องมีระบบการประกัน คุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของ การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้า ในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร HR1: ความผาสุก ความพึงพอใจ HR2: การประเมินผลการปฏิบัติงาน HR3: โครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร (IDP HiPPS Success ) HR4: ประกันคุณภาพการฝึกอบรม HR5: แผนการสร้าง ความก้าวหน้าในอาชีพ

2 สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพทุกหน่วยงาน 1.ได้สำรวจปัจจัย และความพึงพอใจของ บุคลากร ครอบคลุมบุคลากรทั้ง 5 ประเภท ข้าราชการ-บริหาร+อำนวยการ ข้าราชการ-ระดับปฏิบัติการ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว โดยได้สำรวจปัจจัยความพึงพอใจและความ ผาสุกของบุคลากร 6 ประเด็นดังนี้ -ด้านระบบบริหาร -ด้านระบบการประเมินผลและการยกย่องชมเชย -ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ -ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การ งาน -ด้านการพัฒนาบุคคลากร -ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน แผนงาน “การสร้างความ ผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากร” ฝ่าย พัฒนาบุคลากร 1. วิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยจาก ข้อมูลเดิม (สำรวจปัจจัย และความพึง พอใจของบุคลากรในภาพรวมของกรม ให้เป็นปัจจุบันทุกปี) ดำเนินการในส่วนของ หน่วยงาน โดยให้ความร่วมมือ กับกองการเจ้าหน้าที่ ในการสำรวจ และ ดำเนินการเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 2.นำข้อมูลจากข้อ 1. มาจัดทำแผนการ สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากร คือ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่อง นโยบาย สวัสดิการ และการบริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของ บุคลากรแต่ละระดับแต่ละประเภท 3. ดำเนินการตามแผนในข้อ 2. และ ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ จาก การที่ได้ดำเนินการตามแผน เช่นการ สำรวจความพึงพอใจ การประเมิน ตัวชี้วัดที่กำหนด 2. แจ้งผลการสำรวจให้ทุกหน่วยงานทราบ HR1: ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยและปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึง พอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

3 สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพทุกหน่วยงาน ได้เตรียมการจัดให้มีระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน 2551 ดังนี้ (ก.พ. จะให้เริ่มใช้ระบบการประเมินฯแบบใหม่ ต้นปีงบประมาณ 2553 นี้) 1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับฟังความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลตามที่ ก.พ. จัดขึ้น (ก.จ. ก.ผ. สำนัก ส. สำนัก ว.) แผนงาน “การ จัดระบบการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรม อนามัย” ฝ่าย ทะเบียนฯ 1. ชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรทุกคนทราบ 1. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ มอบหมายงาน และ กำหนดตัวชี้วัด ค่า เป้าหมายรายบุคคลและติดตามผลการ ปฏิบัติงาน/หาวิธีการพัฒนาร่วมกันระหว่าง ผู้บังคับฯ+ผู้ใต้บังคับฯ 2. ผู้บังคับฯประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล และจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับผลการประเมิน เสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 2. จัดประชุมจัดทำระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัยเพื่อให้ ความรู้ พัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 21 – 22 ก.ย. 52 ณ รร. ริชมอนด์ ผู้เข้า ประชุม ได้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ - ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน หรือการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน - นักทรัพยากรบุคคล 3. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมิน รายบุคคล (ถ้าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงให้ ชี้แจง แนะนำ หารือแนวทางการปรับปรุง) 2. ดำเนินการในการ เลื่อนเงินเดือนตามที่ หน่วยงานแจ้งมา 4. หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการ ประเมินระดับดีเด่นเพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย 3. สำรวจความพึงพอใจ ด้านความเป็นธรรมใน การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ บริหารผลงานระหว่างปี และในปีถัดไป 5. นำผลการประเมินมาใช้ -จัดสรรผลตอบแทน -ดำเนินการตามมาตรการการพัฒนาผู้ที่มีผล การปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน -จัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรม -จูงใจผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้รักษาผลงานที่ดี /ผู้ มีผลการปฏิบัติงานต่ำให้ปรับปรุงผลงาน 3. แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ HR2: ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

4 สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพทุก หน่วยงาน การวางแผนและบริหารกำลังคน 1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกรมอนามัย: กพร. (อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร.) - ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างศูนย์อนามัย ปธ. รองฯประดิษฐ์ กก. ผอก./ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 มี หน้าที่หลัก 2 ส่วนคือ 1. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์อนามัย (มี กพร. เป็นเลขาฯ) ปช.ครั้งที่ 1 เมื่อ 3 ส.ค.52 ได้รูปแบบการแบ่ง โครงสร้างภายใน ศอ. เบื้องต้น (จะปช.ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 52 นี้ เพื่อพิจารณาโครงสร้างภายในรพ.ส่งเสริมสุขภาพ) 2. พิจารณาโครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์อนามัย (มีกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขาฯ) แผนงาน “การวางแผนและ บริหารกำลังคน” กพร. และ ฝ่าย อัตรากำลัง ก.จ. 1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรมอนามัย: กพร. -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา โครงสร้างสำนัก/กอง/ศูนย์ และ พิจารณาภาพรวมทุกหน่วยงาน -ดำเนินการจัดทำโครงสร้างของ ศูนย์อนามัยต่อ ร่วม กิจกรรม ตามที่ เจ้าภาพ แจ้งไป 2. การจัดทำกรอบโครงสร้าง อัตรากำลัง: ก.จ. 2.1 จัดทำ Role Profile ราย ตำแหน่ง ให้ครบทุกหน่วยงาน/ทุก ตำแหน่ง 2.2 จัดทำกรอบอัตรากำลังให้ ครอบคลุมทุกหน่วยงานตาม โครงสร้างใหม่ 2.3 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพในสายงานหลัก 2. การจัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง: ก.จ. 2.1 จัดทำ Role Profile รายตำแหน่ง - มีการจัดประชุมหน่วยงานส่วนกลาง เมื่อ 18-19 สค. 52 เพื่อให้ ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เพื่อไปขยายผลจัดทำ Role Profile ทุกตำแหน่งของ หน่วยงานส่วนกลาง ส่งให้กอง จ. ภายใน 31 ส.ค. 52 2.2 ขอข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ อัตรากำลัง 2.3 ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เมื่อ 19-20 มิ.ย.51 ใน 3 สายงาน คือ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และนักโภชนาการ HR3: ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ กำหนดไว้ใน หมวด 2 (SP3) ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (1)

5 สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพทุก หน่วยงา น 1. การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2553-2556 - ร่วมประชุมรับการชี้แจง แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. - เตรียมโครงการประชุม เพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการกรมอนามัย ใน เดือน ต.ค. 52 - จัดทำระบบขรก.ผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดยคัดเลือกสายงาน สาธารณสุขเป็นสายงานที่ จะคัดเลือก HiPPS และ จัดทำกรอบสั่งสม ประสบการณ์ เพื่อพัฒนา แผนงาน “การพัฒนาบุคลากร” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2553- 2556 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) แผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อการบรรลุภารกิจกรม (Succession Plan) แผนพัฒนารายบุคคคล (IDP) -จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ ก.พ. และยุทธศาสตร์กรมอนามัย ต.ค. 53 ร่วมกิจ กรรม ตามที่ เจ้าภาพ แจ้งไป 2. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการปี 2553 3. ดำเนินการตามแผน แผนงาน “พัฒนาระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสเป็น ธรรม” ฝ่ายสรรหา - จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรโดยใช้ข้อมูลจาก Role Profile (หน้าที่ความ รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ)รายตำแหน่ง แผนงาน “การจัดระบบการจัดการสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ” ฝ่าย ทะเบียน - ตรวจสอบความต้องการการใช้ข้อมูลบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนจัดทำ ระบบสารสนเทศของกรมอนามัย HR3: ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ กำหนดไว้ใน หมวด 2 (SP3) ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (2)

6 สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพทุกหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ แผนงาน “การจัดระบบการ ประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำเกณฑ์กลางการประกัน คุณภาพของการฝึกอบรมโดยการมี ส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน 2. แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมนำ เกณฑ์ไปปฏิบัติ 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และประเมินความคุ้มค่าของการ ฝึกอบรมในภาพรวมของกรม 4. ทบทวนปรับปรุง 1. มีส่วนร่วมในการจัดทำ เกณฑ์มาตรฐานการประกัน คุณภาพของการฝึกอบรม ตามที่เจ้าภาพ แจ้งไป 2. นำเกณฑ์มาตรฐานการ ประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม ไปปฏิบัติ 3. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินการและประเมินความ คุ้มค่าของการฝึกอบรมใน ภาพรวมของ หน่วยงาน HR4: ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร

7 สิ่งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนที่จะดำเนินการในปี 2553 หน่วยงานเจ้าภาพทุกหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ แผนงาน “พัฒนาตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ของความก้าวหน้าแต่ละสายงาน 2. เผยแพร่กรอบการสั่งสม ประสบการณ์ 3. จัดการพัฒนาตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์ 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนในภาพรวมของกรม 1. การมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ตามที่เจ้าภาพแจ้งไป 2. จัดทำแผนพัฒนาตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล 3. ดำเนินการตามแผนการสร้าง ความก้าวหน้าของบุคลากร 4. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินการตามแผนในหน่วยงาน HR5: ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้าง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยและปรับปรุงปัจจัย ที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google