งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา หลักการจัดการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม ผู้วิจัย นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา หลักการจัดการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม ผู้วิจัย นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา หลักการจัดการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม ผู้วิจัย นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู www.mbk.ac.th

2 จากการเรียนการสอนนักศึกษาขาดทักษะการคิด นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่ำ ทำให้ผู้สอนได้ ตั้งเป้าหมายของการจัดการศึกษามีที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี ความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล มองกว้าง คิด ไกล ใฝ่รู้ การที่ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญกับตนเองจะทำให้เป็นผู้ที่สามารถ แก้ปัญหา และพึ่งพาตนเอง ด้วยปัญญา ( พระธรรมปิฎก. 2542 : 15) นอกจากนี้การคิดเชิงวิเคราะห์ ยังช่วยให้การคิดของ บุคคลอยู่บนพื้นฐานของดรรกะและความน่าจะเป็นไปได้ อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดความคิด สร้างสรรค์และจิตนาการ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยสนใจที่จะนำวิธีการสอนด้วยการใช้คำถามมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถคิดวิเคราะห์ของ นักศึกษา จัดทำวิจัยเรื่อง “ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาหลักการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้ คำถาม ”

3 เพื่อพัฒนากิจกรรมการ เรียนรู้ วิชาหลักการจัดการ ที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วย วิธีการสอนโดยใช้คำถาม

4 การเก็บรวบรวม ข้อมูล นำแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างทำการ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) บันทึกคะแนน เมื่อทำการเรียนการสอนแล้วให้กลุ่ม ตัวอย่างทำ แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่ม ทดลองระหว่างก่อน การทดลองและหลังการทดลองโดย ใช้ t-test ตาม สมมุติฐาน ใช้โปรแกรม SPSS

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและ หลัง ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม

6 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา หลักการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอน โดยใช้คำถาม นักศึกษา 27 คน มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 63 มีค่า = 2.33 คิดเป็นร้อยละ 23.30 มีคะแนนหลังเรียนรวม = 213 มีค่า = 7.89 คิดเป็นร้อย ละ 78.90 นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา หลักการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอน โดยใช้คำถาม นักศึกษา 27 คน มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 63 มีค่า = 2.33 คิดเป็นร้อยละ 23.30 มีคะแนนหลังเรียนรวม = 213 มีค่า = 7.89 คิดเป็นร้อย ละ 78.90 นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

7 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา หลักการจัดการ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียน ด้วย วิธีการสอนโดยใช้คำถามแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย วิธีการสอนโดยใช้คำถาม การวิจัยพบว่า นักศึกษามีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนการปรับเปลี่ยนการ เรียนการสอนทำให้นักศึกษาไม่เบื่อ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น ตามลำดับ

8 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย ทราบรูปแบบการจัดการเรียน การสอนที่เหมาะสมที่จะส่งผลให้ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา หลักการจัดการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม ผู้วิจัย นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google