งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาหลักการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาหลักการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาหลักการจัดการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม ผู้วิจัย นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากการเรียนการสอนนักศึกษาขาดทักษะการคิด นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่ำ ทำให้ผู้สอนได้ตั้งเป้าหมายของการจัดการศึกษามีที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ การที่ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญกับตนเองจะทำให้เป็นผู้ที่สามารถ แก้ปัญหา และพึ่งพาตนเอง ด้วยปัญญา (พระธรรมปิฎก : 15) นอกจากนี้การคิดเชิงวิเคราะห์ ยังช่วยให้การคิดของบุคคลอยู่บนพื้นฐานของดรรกะและความน่าจะเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยสนใจที่จะนำวิธีการสอนด้วยการใช้คำถามมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา จัดทำวิจัยเรื่อง “พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาหลักการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม”

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิชาหลักการจัดการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล นำแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) บันทึกคะแนน เมื่อทำการเรียนการสอนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทำ แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อน การทดลองและหลังการทดลองโดย ใช้ t-test ตาม สมมุติฐาน ใช้โปรแกรม SPSS

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน รวม 63 191 2.74 8.30 ร้อยละ 27.40 83.00

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาหลักการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม นักศึกษา 27 คน มีคะแนนก่อนเรียนรวม = มีค่า = คิดเป็นร้อยละ มีคะแนนหลังเรียนรวม = มีค่า = คิดเป็นร้อยละ นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

7 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักการจัดการ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียน ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้คำถาม การวิจัยพบว่า นักศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทำให้นักศึกษาไม่เบื่อ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นตามลำดับ

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาหลักการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google