งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Planing : ระบบการวางแผน งบประมาณ นายธาดา สังคะฤก นายธีรยุทธ สินล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Planing : ระบบการวางแผน งบประมาณ นายธาดา สังคะฤก นายธีรยุทธ สินล้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Planing : ระบบการวางแผน งบประมาณ นายธาดา สังคะฤก นายธีรยุทธ สินล้าน

2 Why build this system ? เพื่อพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รวบรวม เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน และ เอกสารจากกองแผนงาน โดยนำเอา ข้อผิดพลาดจากระบบเดิมมาวิเคราะห์หาข้อเสีย และข้อดีต่าง ๆ

3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ระบบงาน เพื่อลดการทำงานการเก็บข้อมูลแบบ Manual มาเก็บ ข้อมูบด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยจะช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น เพื่อให้มีความคล่องตัวสะดวกในการจัดทำรายงาน และเสนอรายงานตามที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจได้

4 การจัดแบ่งองค์กรของมหาวิทยาลัย

5 ระดับมหาวิทยาลัย ในการบริหาร งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบภาระกิจ 3 ด้าน คือ  การวางแผน สำนักอธิการบดี โดยกองแผนงาน  การดำเนินงานตามแผน สำนักอธิการบดี โดยกอง คลัง  การติดตามประเมินผล สำนักอธิการบดี โดยกอง แผนงาน

6 ระดับคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก มอบอำนาจจากอธิการบดีที่กระจายอำนาจการ บริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดี 2 ฝ่าย คือ  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ภาระหน้าที่รับผิดชอบ  งานนโยบายและแผนงาน  งานคลังและพัสดุ

7 การจัดแบ่งองค์กรของหน่วยงาน

8 ผลการศึกษาระบบวางแผน งบประมาณ เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ในการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณประจำปี โดยแบ่งการดำเนินงานของระบบ วางแผนงบประมาณ ที่รับผิดชอบโดยกองแผนงาน สำนักอธิการบดี ดังนี้  การจัดทำแผนระยะยาว  การจัดทำแผนระยะกลาง หรือแผนยุทธศาสตร์  การจัดทำแผนระยะสั้น หรือแผนปฏิบติการ  การรวบรวมและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี  การจัดทำแผนปฏิบัติการ, การจัดทำแผนการใช้เงิน และการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ ไม่มีฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลทำแผนที่ดี ทำ ให้ต้องทำงานซ้ำซ้อน  ข้อเสนอแนะ : จัดทำระบบใหม่ให้มีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ตามงาน การวางแผน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตรงตามความต้องการของงาน ไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับคณะ / หน่วยงาน  ข้อเสนอแนะ : ให้คณะ / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ให้คณะ / หน่วยงาน มีการรับ / ส่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกันผ่าน คอมพิวเตอร์

10 ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ให้มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็น ระบบ ระเบียบ และสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไป ใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล สามารถเชื่อมโยง กับข้อมูลการวางแผนของคณะ / หน่วยงานได้ สามารถจัดพิมพ์รายงานการวางแผนได้ตาม ต้องการ และรวดเร็ว ข้อมูลที่จัดเก็บต้อง นำไปใช้ต่อในการติดตาม และประเมินผลได้

11 ผลกระทบ ทำให้ทุกๆฝ่ายมีทิศทางในการทำงานเพราะได้มี การวางแผนก่อนแล้ว อันจะทำให้มีเป้าหมาย หรือผลงานที่ชัดเจนเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้การที่จะ บรรลุเป้าหมาย หรือเกิดผลงานได้ตามที่ตั้งเป้า ไว้นั้นระบบควรจะให้ความสำคัญทั้งกับเป้าหมาย และวิธีการในการปฏิบัติ โดยควรคำนึงถึง ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย การ ตั้งเป้าหมายควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการและ เหตุผล ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจถึง ประโยชน์ในการนำระบบงานใหม่เข้ามาใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt Planing : ระบบการวางแผน งบประมาณ นายธาดา สังคะฤก นายธีรยุทธ สินล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google