งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล ประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน RU ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล ประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน RU ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล ประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน RU ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้คะแนน รูปแบบของการพิมพ์ชื่อผู้ประพันธ์ ผู้ประพันธ์ที่เป็นคณาจารย์ / นักวิจัย มทส. ให้ทำตัวเข้ม ผู้ประพันธ์ที่เป็นคณาจารย์ / นักวิจัย มทส. และเป็นหัวหน้าหรือคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU ให้ทำตัวเข้มและขีดเส้นใต้ ผู้ประพันธ์ที่เป็นผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ให้ใส่ * ประเภทผลงาน จำแนก ดังนี้ 1 หมายถึง ผลงานตีพิมพ์ ( นับเฉพาะผลงานที่เป็น Article or Review หรือ Article in Press เท่านั้น ) ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปี 2012 และปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) 2 หมายถึงผลงานตีพิมพ์ ( นับเฉพาะผลงานที่เป็น Article or Review หรือ Article in Press เท่านั้น ) ในวารสารที่ไม่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตาม ข้อมูล Journal Citation Report ปี 2012 และปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) 3 หมายถึงผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) ทั้งนี้ ไม่นับรวม Proceedings

3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้คะแนน ๓. ๑ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปีที่สถาบันวิจัยและ พัฒนาใช้อ้างอิง และปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับ ให้บทความละ ๒ คะแนน ทั้งนี้ หากผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ของผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้เพิ่มอีก ๑ คะแนน รวมเป็นบทความละ ๓ คะแนน - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปีที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้อ้างอิง แต่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับให้บทความละ ๑ คะแนน ทั้งนี้ หากผู้ประพันธ์ หลัก (Corresponding Author) ของผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังกล่าวมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้เพิ่มอีก ๐. ๕ คะแนน รวมเป็นบทความละ ๑. ๕ คะแนน - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับให้บทความละ ๐. ๕ คะแนน ๓. ๑ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปีที่สถาบันวิจัยและ พัฒนาใช้อ้างอิง และปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับ ให้บทความละ ๒ คะแนน ทั้งนี้ หากผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ของผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้เพิ่มอีก ๑ คะแนน รวมเป็นบทความละ ๓ คะแนน - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปีที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้อ้างอิง แต่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับให้บทความละ ๑ คะแนน ทั้งนี้ หากผู้ประพันธ์ หลัก (Corresponding Author) ของผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังกล่าวมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้เพิ่มอีก ๐. ๕ คะแนน รวมเป็นบทความละ ๑. ๕ คะแนน - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับให้บทความละ ๐. ๕ คะแนน

4 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย

5 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความตรงกับ ในตาราง

6 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย 3. ดูที่ชื่ออาจารย์ มทส. และมี รายชื่ออยู่ใน RU นั้น ว่าเป็น Corresponding Author หรือไม่ หากเป็น ได้ 1 คะแนน หรือ 0.5 คะแนน ขึ้นอยู่กับข้อ 2 2. Copy – ISSN Number ไป Search หาค่า IF ที่ไฟล์ 2012 JCR… ISSN 0100-4042IF = 0.737 1. Source Type ต้องเป็น Journal เท่านั้น (Book Series / Proceedings etc. ไม่นับให้ ) Document Type ต้องเป็น Article เท่านั้น จากข้อ 1 และข้อ 2 ประเภทผลงานคือ 1 ได้ 2 คะแนน จากข้อ 3 Corresponding Author อยู่ ใน RU ได้อีก 1 คะแนน ดังนั้น บทความนี้ได้ 3 คะแนน

7 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย

8 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย กด Control + F = Find Paste.. 01004042 ลงไป กด Next

9 ชื่อวารสาร แบบย่อ ISSNIF - Impact Factor

10

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล ประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน RU ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google