งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายละเอียดของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและบทบาทของหน่วยงานระดับต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการเสนอไว้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาในสังกัดสรุปไว้ในแผนภูมิต่อไปนี้

2 ๑.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- ๑.๑จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงาน ทุกคนส่วนร่วม และมีการประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายทุกคน (๑.บันทึกการประชุมจะทำอะไร ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ๓.ออกระเบียบงานแต่ละฝ่ายงานของโรงเรียน) - ๑.๒ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางทำงาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ(๑.บันทึกการประชุม) และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลทำการตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาปีก่อน (ทำการวิเคราะห์ SWOTให้ได้ข้อมูล) - ๑.๓จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและแผนพัฒนา

3 ๒.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
- มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด(มฐ.ของ สมศ./สพฐ.)

4 ๓.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลของสถานศึกษาประกอบด้วย /เป้าหมาย /ยุทธศาสตร์ และ /แนวปฏิบัติ ที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดรับ กับวิสัยทัศน์/มาตรฐาน/หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 ๔.ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง(แผนนิเทศ/ปฏิทินนิเทศ)ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจน ครอบคลุมงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

6 ๕.ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
ประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวนภายใน โดย ๑.บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการและ ๒.การตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด

7 ๖.ประเมินคุณภาพการศึกษา
- เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัวประโยคได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ในวิชาแกนร่วม โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน โดยหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพื้นที่) ดำเนินการ

8 ๗.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา
- เป็นการนำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ(รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม)การตรวจสอบและทบทวนภายใน(เปรียบเทียบกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้)และภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา(SAR)ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป

9 ๘.การผดุงระบบประกันคุณภาพ
- เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริมพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google