งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา รายละเอียดของระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและ บทบาทของหน่วยงานระดับต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา รายละเอียดของระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและ บทบาทของหน่วยงานระดับต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา รายละเอียดของระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและ บทบาทของหน่วยงานระดับต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยกรม วิชาการเสนอไว้เป็นแนวทางแก่ หน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษา ในสังกัดสรุปไว้ในแผนภูมิ ต่อไปนี้

2 ๑. การจัดระบบบริหารและ สารสนเทศ - ๑. ๑ จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ การดำเนินงาน ทุกคนส่วนร่วม และมีการ ประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายทุกคน ( ๑. บันทึก การประชุมจะทำอะไร ๒. ออกคำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ๓. ออกระเบียบงาน แต่ละฝ่ายงานของโรงเรียน ) - ๑. ๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด แนวทางทำงาน ให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะ ( ๑. บันทึกการประชุม ) และออก คำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลทำการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาปีก่อน ( ทำการวิเคราะห์ SWOT ให้ได้ข้อมูล ) - ๑. ๓จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำมากำหนด วิสัยทัศน์ภารกิจและแผนพัฒนา

3 ๒. การกำหนดมาตรฐาน การศึกษาระดับ สถานศึกษา - มุ่งเน้นมาตรฐานผล การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับ มาตรฐานช่วงชั้นที่ หลักสูตรกำหนด ( มฐ. ของ สมศ./ สพฐ.)

4 ๓. จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา - แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบพื้น ฐานข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย / เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ และ / แนวปฏิบัติ ที่ชัดเจนสมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่ เป็นส่วนประกอบหลักของการจัด การศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ ละกิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดรับ กับ วิสัยทัศน์ / มาตรฐาน / หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 ๔. ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา - กำกับ ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ( แผนนิเทศ / ปฏิทิน นิเทศ ) ให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ กำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีที่ชัดเจน ครอบคลุม งาน / โครงการ / กิจกรรมของ สถานศึกษา

6 ๕. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ สถานศึกษา ประกอบด้วยการตรวจสอบ และทบทวนภายใน โดย ๑. บุคลากรในสถานศึกษา ดำเนินการ และ ๒. การ ตรวจสอบและทบทวนจาก หน่วยงานต้นสังกัด

7 ๖. ประเมินคุณภาพ การศึกษา - เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัว ประโยคได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ในวิชาแกนร่วม โดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐาน โดย หน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้น สังกัด ( เขตพื้นที่ ) ดำเนินการ

8 ๗. จัดทำรายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปีการศึกษา - เป็นการนำข้อมูลผลการประเมิน มาตรฐานคุณภาพ ( รายงานผลงาน / โครงการ / กิจกรรม ) การตรวจสอบ และทบทวนภายใน ( เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย / ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ) และ ภายนอกมาประมวล รายงานผลการ พัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา (SAR) ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูล สำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ต่อไป

9 ๘. การผดุงระบบประกัน คุณภาพ - เป็นกลไกส่วนหนึ่งของ ระบบประกันคุณภาพ ภายใน เพื่อให้ข้อมูล ย้อนกลับเพื่อการ ส่งเสริมพัฒนาและ ประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานของระบบ ประกันคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา รายละเอียดของระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและ บทบาทของหน่วยงานระดับต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google