งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมของสถาบัน ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมของสถาบัน ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมของสถาบัน ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

2 1. ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เป็น กรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย - จัดสรรงบประมาณไปยัง สพท. ทีเป็น เจ้าภาพจัดประชุม 8 จุดแก่ศูนย์ ERIC 188 และศูนย์ PEER 881 ศูนย์ - จัดสรรงบประมาณ ศูนย์ ERIC และศูนย์ PEER ให้ขยายผลแก่ครูในเขตพื้นที่ศูนย์ ละ 50 คน การขับเคลื่อนโยบายการปฏิรูปการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3 2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการ สื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) - สภษ. จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามแนวทาง CLT - อบรมแก่ศูนย์เครือข่าย ERIC และศูนย์ PEER 3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด้วยหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่ แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา - สำรวจความพร้อมของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับ เลือกใช้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ สอดคล้องกับระดับความพร้อม การขับเคลื่อนโยบายการปฏิรูปการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ

4 4. ยกระดับความสามารถในการจัดการ เรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับ วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR - เตรียมครูให้ทราบขอบข่ายการสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฝึกฝนภาษาและ ฝึกทำข้อสอบ online ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นการสื่อสาร (CLT) และการพัฒนาครูผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง การขับเคลื่อนโยบายการปฏิรูปการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ

5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ 5. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ - พัฒนามาตรฐานแนวทางการจัดการเรียนการสอน EP/MEP -ประกาศให้โรงเรียนที่สนใจจะจัดการสอน EP/MEP เตรียม ความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินจากต้นสังกัด และ สพฐ. - พัฒนารายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษและ ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น การขับเคลื่อนโยบายการปฏิรูปการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ

6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ 6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็น เครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนา ความสามารถทางภาษาของครูและ ผู้เรียน - รวบรวมแหล่งเรียนรู้ สื่อ ที่สามารถใช้ สำรับนักเรียนและครูในการฝึกทักษะการ ภาษาอังกฤษ เน้น ทักษะการฟัง การพูด เผยแพร่แก่ครู


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมของสถาบัน ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google