งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสาร ประกอบการขอ เบิก เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสาร ประกอบการขอ เบิก เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสาร ประกอบการขอ เบิก เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ )

2 เอกสารประกอบการขอ เบิก กรณี จัดซื้อ เอกสารประกอบด้วย - ชุดขออนุมัติจัดซื้อ - แบบขอเบิกจ่ายเงินในราชการ ( แบบ ๓๕๐ ) - หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้น สังกัด ( สนง. สาธารณสุข อำเภอ )

3 เอกสารประกอบการขอ เบิก กรณี จัดจ้าง เอกสารประกอบด้วย - ชุดขออนุมัติจัดจ้าง - แบบขอเบิกจ่ายเงินใน ราชการ ( แบบ ๓๕๐ ) - หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ( สนง. สาธารณสุข อำเภอ )

4 เอกสารประกอบการขอ เบิก กรณี จัดประชุมอบรม เอกสารประกอบด้วย - ชุดขออนุมัติเบิกค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม - ชุดขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน วิทยากร - ชุดขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ - แบบขอเบิกจ่ายเงินในราชการ ( แบบ ๓๕๐ ) - หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้น สังกัด ( สนง. สาธารณสุขอำเภอ )

5 เอกสารประกอบการขอ เบิก กรณี ไปราชการ เอกสารประกอบด้วย - ชุดขออนุมัติเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ - แบบขอเบิกจ่ายเงินใน ราชการ ( แบบ ๓๕๐ ) - หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ( สนง. สาธารณสุข อำเภอ )


ดาวน์โหลด ppt เอกสาร ประกอบการขอ เบิก เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google