งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมิน
3.3.การวางแผนเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 3.4.การเขียนรายงานประเมินตนเอง 3.5. การวิเคราะห์รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของ สถานศึกษา (SAR)

2 ความสำคัญของการรายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 48 “หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ รายงานประจำปีเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นปี การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลใน การวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง คุณภาพ จากสมศ.

4 การวางแผนเพื่อจัดทำรายงานการประเมิน
1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงาน อาจแบ่งคณะกรรมการเป็น 4 กลุ่มตามมาตรฐานดังนี้ - ด้านผู้เรียน - ด้านการจัดการเรียนการสอน - ด้านการบริหารและจัดการ - ด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และสภาพข้อมูล พื้นฐานของสถานศึกษา

5 2. คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมิน
กำหนดเป้าหมายผู้รับรายงาน ได้แก่ - ผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - นักเรียน - ผู้ปกครอง - ชุมชน - หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน

6 3. กำหนดแผนการจัดทำรายงาน
ช่วงเวลาจัดทำ สาระการรายงาน กำหนดรูปแบบการรายงาน ฯ ให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบตารางหรือแผนภูมิสำหรับนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอข้อมูลผลการ จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนด

7 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานฯ
คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ รายงานการประเมินตนเอง ความเหมาะสมสำหรับ กลุ่มเป้าหมายที่รับข้อมูลรายงาน ส่งรายงานให้ผู้บริหารอนุมัติดำเนินการจัดทำและ เผยแพร่ต่อไป

8 5.การประเมินผลการเผยแพร่
5.1. สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเพื่อ รับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ 5.2. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 5.3. นำผลไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาต่อไป

9 หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมิน
กิจกรรม 1 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ***กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ให้นักศึกษานำข้อมูลสารสนเทศการสอนของตนเอง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการสอน โดยเลือก รูปแบบการรายงานด้วยตนเอง เวลา ชั่วโมง /หรือทำเป็นการบ้าน ส่งภายในวันที่ 5 ก.พ.2554

10 หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมิน(ต่อ)
3.4 การวิเคราะห์รายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปีของสถานศึกษา (SAR) กิจกรรมฝึกปฏิบัติที่ 2 ให้นักศึกษาแต่กลุ่ม วิเคราะห์รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 1 โรงเรียน และเขียนแนวทางการพัฒนาในปี การศึกษาต่อไปตามแบบบันทึกกิจกรรม เวลาทำกิจกรรม 90 นาที นำเสนอผลงานต่อกลุ่มใหญ่ กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที ในครั้ง ต่อไป

11 แบบบันทึกกิจกรรม 2 ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น จุดด้อย

12 แนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านคุณภาพผู้เรียน
ให้เสนอแนะโรงเรียน เพื่อเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยอย่างละ 1 กิจกรรม/โครงการ เสริมจุดเด่น 1. กิจกรรม/โครงการ วิธีดำเนินการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

13 พัฒนาจุดด้อย 2. กิจกรรม/โครงการ - วิธีดำเนินการ -ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google