งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การจัดทำ รายงานการประเมิน 3.3. การวางแผนเพื่อจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง 3.4. การเขียนรายงานประเมิน ตนเอง 3.5. การวิเคราะห์รายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปีของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การจัดทำ รายงานการประเมิน 3.3. การวางแผนเพื่อจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง 3.4. การเขียนรายงานประเมิน ตนเอง 3.5. การวิเคราะห์รายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปีของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การจัดทำ รายงานการประเมิน 3.3. การวางแผนเพื่อจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง 3.4. การเขียนรายงานประเมิน ตนเอง 3.5. การวิเคราะห์รายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปีของ สถานศึกษา (SAR)

2 ความสำคัญของการรายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปีของ สถานศึกษา พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 48 “ หน่วยงานต้นสังกัดและ สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการ ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอ ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา ”

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน หน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นปีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลในการ วางแผนพัฒนาคุณภาพในปี ต่อไป สถานศึกษาเตรียมความพร้อม ในการขอการรับรองคุณภาพ จากสมศ.

4 การวางแผนเพื่อจัดทำรายงาน การประเมิน 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงาน อาจแบ่งคณะกรรมการเป็น 4 กลุ่ม ตามมาตรฐานดังนี้ - ด้านผู้เรียน - ด้านการจัดการเรียนการสอน - ด้านการบริหารและจัดการ - ด้านพัฒนาชุมชนแห่งการ เรียนรู้ และสภาพข้อมูลพื้นฐานของ สถานศึกษา

5 2. คณะทำงานจัดทำรายงานการ ประเมิน กำหนดเป้าหมายผู้รับ รายงาน ได้แก่ - ผู้บริหาร - คณะกรรมการ สถานศึกษา - นักเรียน - ผู้ปกครอง - ชุมชน - หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน

6 3. กำหนดแผนการจัดทำรายงาน ช่วงเวลาจัดทำ สาระการรายงาน กำหนดรูปแบบการรายงาน ฯ ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบตารางหรือแผนภูมิ สำหรับนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอ ข้อมูลผลการ จัดทำรายงานตามรูปแบบที่ กำหนด

7 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานฯ คณะกรรมการตรวจสอบความ สมบูรณ์ถูกต้องของรายงานการ ประเมินตนเอง ความเหมาะสม สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่รับข้อมูล รายงาน ส่งรายงานให้ผู้บริหารอนุมัติ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ ต่อไป

8 5.1. สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเพื่อ รับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ 5.2. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียน 5.3. นำผลไปเป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาต่อไป 5. การประเมินผลการ เผยแพร่

9 หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงาน การประเมิน กิจกรรม 1 การจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง *** กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ให้นักศึกษานำข้อมูลสารสนเทศ การสอนของตนเองมาจัดทำ รายงานการประเมินผลการสอน โดยเลือกรูปแบบการรายงานด้วย ตนเอง เวลา..2... ชั่วโมง / หรือทำเป็น การบ้าน ส่งภายในวันที่ 5 ก. พ.2554

10 หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงาน การประเมิน ( ต่อ ) 3.4 การวิเคราะห์รายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปี ของสถานศึกษา (SAR ) กิจกรรมฝึกปฏิบัติที่ 2 ให้นักศึกษาแต่กลุ่ม วิเคราะห์รายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 1 โรงเรียน และเขียนแนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไปตามแบบบันทึก กิจกรรม เวลาทำกิจกรรม 90 นาที นำเสนอผลงานต่อกลุ่มใหญ่ กลุ่มละไม่ เกิน 10 นาที ในครั้งต่อไป

11 แบบบันทึกกิจกรรม 2 ด้าน คุณภาพผู้เรียน จุดเด่น......................................................................................................................................................... จุดด้อย............................................................................................................................................................................................................

12 แนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้เสนอแนะโรงเรียน เพื่อเสริมจุดเด่นและ พัฒนาจุดด้อยอย่างละ 1 กิจกรรม / โครงการ เสริมจุดเด่น 1. กิจกรรม / โครงการ........................................................... วิธีดำเนินการ................................................................. ตัวชี้วัดความสำเร็จ.........................................................

13 พัฒนาจุดด้อย 2. กิจกรรม / โครงการ......................................................... - วิธีดำเนินการ............................................................. - ตัวชี้วัดความสำเร็จ......................................................


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การจัดทำ รายงานการประเมิน 3.3. การวางแผนเพื่อจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง 3.4. การเขียนรายงานประเมิน ตนเอง 3.5. การวิเคราะห์รายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปีของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google