งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านบริหารการเงินการคลังกลุ่มประกันสุขภาพ.  ประเด็นการตรวจราชการ 1.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน ระดับ ๗ ของหน่วยบริการในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านบริหารการเงินการคลังกลุ่มประกันสุขภาพ.  ประเด็นการตรวจราชการ 1.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน ระดับ ๗ ของหน่วยบริการในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านบริหารการเงินการคลังกลุ่มประกันสุขภาพ

2  ประเด็นการตรวจราชการ 1.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน ระดับ ๗ ของหน่วยบริการในพื้นที่ 2.หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อ หน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย กลุ่มระดับบริการ เกณฑ์เป้าหมาย: ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนโรงพยาบาลสังกัด สป. เกณฑ์เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนโรงพยาบาลในเขตบริการ สุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน เขตบริการสุขภาพ ระดับโรงพยาบาล ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน

3  เขต หน่วยบริการ (แห่ง) ทั้งหมด วิกฤตระดับ 7 2557Q3 ร้อยละ เป้าหมายลด ปี 2558 จำนวนที่ติด วิกฤต 7 ระดับใน ปี 2558 ร้อยละ เขต 1991616% 7 99% 10 เขต 2471736% 8 920% 5 เขต 350510% 2 35% 5 เขต 470913% 4 57% 7 เขต 5651015% 5 58% 7 เขต 6691014% 5 58% 7 เขต 7721217% 5 79% 7 เขต 88678% 3 44% 9 เขต 98933% 1 22% 9 เขต 10712839% 13 1521% 7 เขต 11752128% 10 1115% 8 เขต 12771823% 8 1013% 8 รวม87015618% 71 8510% ระดับกระทรวง ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถ ควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วย บริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) เป้าหมาย

4   - หน่วยบริการในพื้นที่ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ ระดับ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ใน เขตบริการ (870 แห่ง)  -ต้นทุนต่อหน่วย หมายถึง ต้นทุนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) รวมทุกสิทธิ ต่อหน่วยน้ำหนัก  -เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ หมายถึง ค่าที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบ ต้นทุนของตนเองกับ รพ ในระดับบริการเดียวกัน (ค่าที่เหมาะสม จะต้องไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย (mean +1SD) ระดับ เขต หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อ หน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่ม ระดับบริการ เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 20

5  เขต ส่งข้อมูลต้นทุนเกินเกณฑ์ร้อยละ ๑๙๘๑๖ ๑๖.๓๓ ๒๔๖๑๖ ๓๔.๗๘ ๓๔๖๑๑ ๒๓.๙๑ ๔๗๐๓๓ ๔๗.๑๔ ๕๖๔๒๐ ๓๑.๒๕ ๖๖๖๒๕ ๓๗.๘๘ ๗๖๒๑๖ ๒๕.๘๑ ๘๘๐๑๔ ๑๗.๕๐ ๙๘๒๑๙ ๒๓.๑๗ ๑๐๖๑๒๕ ๔๐.๙๘ ๑๑๗๕๒๔ ๓๒.๐๐ ๑๒๗๖๓๕ ๔๖.๐๕ รวม๘๒๖๒๕๔ ๓๐.๗๕ ผลการดำเนินงานปี 2557 ไตรมาสที่ 3/2557

6  แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับประสิทธิภาพ 3 ระดับ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตาม นส. ที่ สธ 0209.02/ว 540 ลว.21 ตุลาคม 2557 ระดับหน่วย บริการ 1. จัดทำแผนประมาณการรายได้ฯ Planfin58 2. ส่งงบทดลอง http://hfo.cfo.in.th 3. เสนอรายงานทางการเงิน และตัวชี้วัดต่อผู้บริหาร (ผอ.รพ.)เป็นประจำทุกเดือน 4. แต่งตั้ง คกก. แก้ปัญหาการเงินของ รพ.เสนอต่อ คกก.จังหวัด 5. พัฒนาระบบบัญชีให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ระดับ จังหวัด 1. ตั้ง คกก.ปรับประสิทธิภาพระดับ จว 2. กำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้ให้ งปม.สมดุล 3. ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ ตรวจบัญชี/ ระบบการบริหาร รพ.ทุกแห่ง 4. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ด้วยความโปร่งใส ระดับเขต1. ตั้ง คกก.ปรับประสิทธิภาพระดับเขตบริการ 2.กำหนดนโยบายเขตบริการและ สนับสนุน มาตรการ ควบคุม คชจ./เพิ่มรายได้ ของ คกก.จังหวัด 3.ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ตรวจบัญชี/ระบบการบริหาร รพ.ที่ประสบปัญหาเรื้อรัง 4. สร้าง รพ.ต้นแบบของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังระดับเขต

7  มาตรการการดำเนินงาน หน่วยบริการจะต้องมี แผนการดำเนินงานเพื่อปรับ ประสิทธิภาพการบริหาร การเงิน พัฒนาข้อมูลบัญชีให้มี ความถูกต้องน่าเชื่อถือ การตรวจติดตาม ๕ เรื่อง ๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการเงินของ รพ. ๒.หน่วยบริการมีแผนควบคุมค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้ Planfin โดยผ่านการพิจารณาจากจังหวัด และเขตอนุมัติเรียบร้อย แล้ว ๓. หน่วยบริการมีการพัฒนาบัญชีผ่านเกณฑ์คุณภาพตรวจ บัญชีโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ๔. มีการรายงานการเงินและตัวชี้วัดให้ผู้บริหารได้รับทราบ ประจำทุกเดือนเพื่อใช้เพื่อในการบริหารองค์กร ๕. มีการประเมินคุณภาพการบริหารการเงินการคลังโดยใช้ เกณฑ์ประเมิน FAI (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหา ทางการเงินระดับ ๗ ของหน่วยบริการในพื้นที่

8  มาตรการดำเนินงาน ส่งข้อมูลบริการ Service Data ครบถ้วน ทันเวลา ทุกเดือน (ภายในวันที่ 30 ของเดือน ถัดไป) การจัดการระบบบริการเพื่อให้มีต้นทุนบริการ ลดลง เช่นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อ ลด การลงทุน, การส่งต่อเฉพาะภายในเครือข่าย สป. ฯลฯ การควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการใน หมวดต่างๆ ได้แก่ ค่าแรง (Labor cost: LC) ค่าวัสดุ (Material cost: MC) งบลงทุน (Capital cost: CC) ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (Operating cost : OC การตรวจติดตาม ๕ เรื่อง ๑. หน่วยบริการมีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล บริการ Service Data สำหรับทำ Unit cost แบบ Quick Method ๒. มีการรายงานต้นทุนUnitCost แบบ Quick method ให้ผู้บริหารได้รับทราบประจำทุกเดือน ๓. ต้นทุน OPD ของ รพ. ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย รพ.ในกลุ่ม ระดับเดียวกันเมื่อเทียบไตรมาส ๔. ต้นทุน IPD ของ รพ. ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย รพ.ในกลุ่ม ระดับเดียวกันเมื่อเทียบไตรมาส ๕. ได้นำข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการ ประเด็นที่ 2 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ

9  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 (Check List) ภารกิจหลัก การติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข หัวข้อ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ จังหวัดเขตบริการสุขภาพที่ตรวจราชการวันที่ 1. ประเด็นการตรวจราชการ การบริหารการเงินการคลัง ลำดับ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 หน่วยบริการประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถ ควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการใน พื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) รวมหน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (ไม่เกินร้อยละ 20) รวม 1.มีการ แต่งตั้ง คกก. แก้ปัญหา การเงิน รพ. 2.หน่วย บริการมีแผน ควบคุม Planfin ครบถ้วน สมบูรณ์ 3.คุณภาพ บัญชี รพ. ผ่านเกณฑ์ คะแนน 100% 4. มี รายงาน การเงิน และ ตัวชี้วัด เสนอ ผู้บริหาร ทุกเดือน 5.คะแนน FAI ไม่ต่ำ กว่าร้อย ละ 80 1.มี ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ Service Data ในการ ทำ UnitCost แบบ Quick Method 2. มีการ รายงาน ต้นทุน Quick Method ให้ ผู้บริหารทุก เดือน 3. ต้นทุน OPD ของ รพ.ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย รพ.กลุ่ม ระดับ เดียวกัน เมื่อเทียบ ไตรมาส 4.ต้นทุน IPD ของ รพ. ต่ำ กว่าค่าเฉลี่ย รพ.ในกลุ่ม ระดับเดียวกัน เมื่อเทียบไตร มาส 5. ได้นำ ข้อมูลไป ใช้เพื่อการ พัฒนา ระบบ บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวม 000000000000 แบบ Checklist

10   Thank you


ดาวน์โหลด ppt ด้านบริหารการเงินการคลังกลุ่มประกันสุขภาพ.  ประเด็นการตรวจราชการ 1.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน ระดับ ๗ ของหน่วยบริการในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google