งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนปี 56 ลบ ,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % แผนปี 56 ปรับใหม่ ลบ ,2031,9382,9924,0655,5718,19610,19813,72717,30522,108 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78121,268 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 27 ก.ย. 56

3 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1, สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 1, สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 3, , , สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1, สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1, , สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1, , สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1, สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 หน่วย : ลบ. 3

4 4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1, , สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, , สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 1, สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1, สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1, สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 25, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 2, , สกส. 2, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 2, , , รวมส่วนกลาง 8, , , รวมทั้งสิ้น 33, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56

6 6 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ รวม ,12110, , รวมทั้งสิ้น 2,134 10, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 27 ก.ย. 56

7 7 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 27 ก.ย. 56 เบิกจ่ายแล้ว 3, ลบ. (42.79%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 รายการ

8 8 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา สระบุรี รวม รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

9 9 การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ตามมติ ครม. 13 ส.ค. 56 ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 24 ก.ย. 56 วงเงินที่กรมขอผ่อนผันทั้งสิ้น 11, ลบ. ลงนามภายใน 30 ก.ย. 56งปม. 9, ลบ. ลงนามหลัง 30 ก.ย. 56งปม. 1, ลบ.

10 10 มีรายการที่ลงนามไม่ทันภายใน 30 ก.ย รายการ (ทชจ.สมุทรปราการ) เนื่องจากประกวดราคา ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา ต้องประกวดราคาใหม่และขอกันเงิน เหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ - สาย บ.ทองสุข อ.บางบ่อ งปม ลบ. - สาย สป.5004 แยกถนน ทช.ฉช บ.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ งปม ลบ.

11 11 ททท. สายบ้านเขาช่องโกรน อ.ขลุง จ.จันทบุรี งปม ลบ. ประกวดราคา 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ขอกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ (สกท.) สายทางเข้าศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งปม ลบ. (ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติ คค.ขอกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้) (สกท. ) แก้ไขปัญหาถนนสไลด์ 10 รายการ วงเงิน ลบ. (สทช.1 ลงนามแล้วทุกรายการ) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. วงเงิน ลบ. (ขอกันเหลื่อมปีไม่มีหนี้ผูกพัน) ค่าบำรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. วงเงิน ลบ. (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างขอกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน)

12 12 ภาพรวมงบประมาณปี 2556 ไปพลางก่อน วงเงินที่เสนอขอ 6, ลบ. ประเภทงบไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2รวม 1. งบบุคคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน2, , , รายการผูกพันเดิม1, , , ค่าที่ดิน ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน1, , , ค่าซ่อมฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ค่าอำนวยความปลอดภัย ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน รวม2, , ,

13 13 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37, ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1, ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6, ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29, ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25, ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

14 14 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เร่งรัดก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ก.พ. 2557

15 15 ไตรมาส 4 รายจ่ายงบลงทุน (สะสม)รายจ่ายภาพรวม (สะสม) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%)

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 16

17 17 งบประมาณทั้งสิ้น 33, ลบ. เบิกจ่าย 21, ลบ. (62.57%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (99.40%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (100%) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (98.22%) งบลงทุน 33, ลบ. เบิกจ่าย 21, ลบ. (62.42%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (104.63%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (100%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (116.90%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32, ลบ. เบิกจ่าย 19, ลบ. (60.82%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย 3, ลบ. (70.55%) รายการใหม่ 27, ลบ. เบิกจ่าย 16, ลบ. (59.10%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (71.81%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (98.92%) จ้างเหมา 22, ลบ เบิกจ่าย 12, ลบ. (54.21%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (81.80%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (66.49%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google