งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( 4 ปี )
รัฐธรรมนูญ (ม.80 ม.176 หมวด 5) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( 4 ปี ) พ.ร.ฏ การบริหารบ้านเมืองที่ดี แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (กระทรวง: ศธ.) พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ กศน. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (กรม: สป.) แผนปฏิบัติการ กศน. 4 ปี นโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี (กระทรวง: ศธ.) แผนปฏิบัติราชการประจำปี (กรม: สป.) แผนปฏิบัติการ กศน. ประจำปี โครงการ / กิจกรรม กศน.

3 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการประจำปี
นโยบายรัฐบาล (แถลงต่อรัฐสภา) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (บัญญัติในรัฐธรรมนูญ) แผนพัฒนาประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( 4 ปี ) แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี

4 กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติการ
30 วัน 60 วัน 75 วัน 165 วัน 225 วัน 285 วัน เลือกตั้ง 30 30 15 90 60 120 เสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ประชุมสภา นัดแรก แต่งตั้งนายก รัฐมนตรีคนใหม่ คณะกรรมการจัดทำรายงาน สรุปภาวะของประเทศ ครม. แถลงนโยบายต่อรัฐสภา จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี เสนอต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จัดทำแผน ปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เสนอ ครม.เห็นชอบ จัดทำแผน นิติบัญญัติ ประชุมปฏิบัติการ บูรณาการแผน เสนอ ครม. เห็นชอบ คณะกรรมการจัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 60 วัน แผนนิติบัญญัติ เสนอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ เสนอ ครม.เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สมบูรณ์ เพื่อการจัดการงบประมาณ 4

5 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี บูรณาการ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี บูรณาการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี บูรณาการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

6 ระดับแผนและผู้รับผิดชอบ (กรณีกระทรวงศึกษาธิการ)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ศธ./ ปลัด ศธ. แผนปฏิบัติราชการ(ศธ./สป.) เลขาธิการ กศน. แผนปฏิบัติการ(สำนักงาน กศน.) ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ สถานศึกษาขึ้นตรง โครงการ ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรม

7 ขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ
ครม. แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและ ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนฯ (ธ.ค.) รมว. เห็นชอบและจัดส่งแผนฯ ให้ สศช./สงป./ก.พ.ร./สมช./ก.คลัง (ม.ค.) นำเสนอ นรม. และ ครม. (ม.ค.) นายกรัฐมนตรีและ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงนโยบายรับบาลและแนวทางการจัดทำ แผนบริหารฯ (ม.ค. ) คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (ม.ค.) สศช./สงป./ก.พ.ร./สมช/ก.คลัง พิจารณาและ บูรณาการแผน/งบประมาณ (ม.ค.) รมว. มอบนโยบาย/กำกับการจัดทำแผนฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ศธ.: มี.ค.) - ส่วนราชการจัดทำแผนฯ - ประสาน สงป. พิจารณาปรับแผน งปม. ประชุม คกก. จัดทำแผนฯ (ม.ค.) แผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ)

8 แนวทางและขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ
ขั้นตอน 1 ทบทวนและจัดทำร่างแผน ขั้นตอน 6 แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขั้นตอน 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้และความสอดคล้องกับแผนการบริหารฯ ขั้นตอน 5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ขั้นตอน 4 บูรณาการแผนของเจ้าภาพประเด็นนโยบาย ขั้นตอน 3 จัดลำดับความสำคัญของโครงการ

9 ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
วางนโยบาย  แผนการบริหารฯ  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี วางแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ผลผลิต, กิจกรรม, ทรัพยากร) ติดตาม&ประเมินผล ( ปีแรก, กลางแผน, สิ้นแผน )  ทบทวน  ตรวจสอบ  ประเมินสถานการณ์ การวัดผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  เงินรางวัลตามผลงาน

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google