งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติการ

2 พ. ร. บ การศึกษาแห่งชาติ พ. ร. บ กศน. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( 4 ปี ) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( 4 ปี ) แผนนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ ( ม.80 ม.176 หมวด 5) รัฐธรรมนูญ ( ม.80 ม.176 หมวด 5) พ. ร. ฏ การบริหารบ้านเมืองที่ดี แผนปฏิบัติการ กศน. 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( กรม : สป.) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( กรม : สป.) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( กระทรวง : ศธ.) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( กระทรวง : ศธ.) นโยบายและจุดเน้น กศน. ประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี ( กรม : สป.) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ( กรม : สป.) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ( กระทรวง : ศธ.) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ( กระทรวง : ศธ.) แผนปฏิบัติการ กศน. ประจำปี โครงการ / กิจกรรม กศน.

3 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( 4 ปี ) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( 4 ปี ) แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี นโยบาย รัฐบาล ( แถลงต่อ รัฐสภา ) แผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ ( บัญญัติใน รัฐธรรมนูญ )

4 กระบวนการ / ขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติ การ เลือกตั้ ง ประชุมสภา นัดแรก ครม. แถลง นโยบาย ต่อรัฐสภา 30 วัน 30 15 30 เสนอ ครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง นายก รัฐมนต รีคน ใหม่ แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ แผนพัฒนาประเทศ ด้านต่างๆ เสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ คณะกรรมก าร รวบรวม ข้อมูล คณะกรรมการ จัดทำรายงาน สรุปภาวะของ ประเทศ 60 วัน 75 วัน 165 วัน 285 วัน คณะกรรมการจัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประชุม ปฏิบัติการ บูรณาการ แผน จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี จัดทำแผน ปฏิบัติราชการ 4 ปี 90 60 120 แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ( ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ) เสนอ ครม. เห็นชอบ เสนอ นายกรัฐม นตรี เห็นชอบ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ที่สมบูรณ์ เพื่อ การจัดการ งบประมาณ แผนนิติ บัญญัติ จัดทำแผน นิติบัญญัติ เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี คนใหม่ 225 วัน 60 วัน เสนอ ครม. เห็นชอบ

5 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ รายจ่ายประจำปี บูรณา การ

6 ระดับแผนและผู้รับผิดชอบ ( กรณีกระทรวงศึกษาธิการ ) กิจกรรม โครงการ แผนปฏิบัติการ ( สำนักงาน กศน.) แผนปฏิบัติ ราชการ ( ศธ./ สป.) แผนการ บริหารราชการ แผ่นดิน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ศธ./ ปลัด ศธ. เลขาธิการ กศน. ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด / สถานศึกษาขึ้นตรง ผู้ปฏิบัติงาน

7 ขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ครม. แถลงนโยบายต่อ รัฐสภาและ ครม. เห็นชอบแนวทางการ จัดทำแผนฯ (ธ.ค.) นายกรัฐมนตรีและ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงนโยบายรับบาลและ แนวทางการจัดทำ แผนบริหารฯ (ม.ค. ) - ส่วนราชการจัดทำแผนฯ - ประสาน สงป. พิจารณา ปรับแผน งปม. - ส่วนราชการจัดทำแผนฯ - ประสาน สงป. พิจารณา ปรับแผน งปม. สศช./สงป./ก.พ.ร./ สมช/ก.คลัง พิจารณาและ บูรณาการแผน/ งบประมาณ (ม.ค.) นำเสนอ นรม. และ ครม. (ม.ค.) คณะกรรมการจัดทำแผนฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ศธ.: มี.ค.) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (คำของบประมาณ) ประชุม คกก. จัดทำแผนฯ (ม.ค.) รมว. เห็นชอบและจัดส่ง แผนฯ ให้ สศช./สงป./ก.พ.ร./ สมช./ก.คลัง (ม.ค.) รมว. มอบนโยบาย/กำกับการ จัดทำแผนฯ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (ม.ค.)

8 แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วน ราชการ ขั้นตอน 1 ทบทวนและจัดทำร่างแผน ขั้นตอน 6 แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขั้นตอน 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้และ ความสอดคล้องกับแผนการ บริหารฯ ขั้นตอน 5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ขั้นตอน 4 บูรณาการแผนของเจ้าภาพ ประเด็นนโยบาย ขั้นตอน 3 จัดลำดับความสำคัญของ โครงการ

9 ระบบการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล วางนโยบาย  แผนการบริหารฯ  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี วางแผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ( ผลผลิต, กิจกรรม, ทรัพยากร ) ติดตาม & ประเมินผล ( ปีแรก, กลางแผน, สิ้นแผน )  ทบทวน  ตรวจสอบ  ประเมินสถานการณ์ การวัดผลการดำเนินงาน ตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปี  เงินรางวัลตาม ผลงาน

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google