งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553

2 วัตถุประสงค์ 1. ใช้ในการกำกับ เร่งรัดการ ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและ ประเมินผลโครงการส่งเสริม การเกษตร 3. ใช้สำหรับการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ

3 สาระสำคัญ เปรียบเทียบแผน / ผล งาน / เงิน ตามโครงการ / กิจกรรม ที่ กรมฯ ได้จัดสรร  จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับ การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  การใช้จ่ายงบประมาณ

4 การวางแผนและรายงานผล 1. การวางแผน หมายถึง การ กำหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณและเวลาของงาน และ งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในคู่มือการ ดำเนินงานโครงการ แผน  รายไตรมาส 2. การรายงานผล หมายถึง สิ่งที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและใช้ จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม ผล  รายเดือน

5 แผน / เป้าหมาย ( งาน / เงิน ) รายไตรมาส ผล ( งาน / เงิน ) ราย เดือน ไม่สะสม กิจกรร ม ผู้ราย งาน แบบ ก 1/1

6 สสข. / จังหวัด / ศูนย์ ปฏิบัติการ - จัดทำแผนและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงบประมาณ ใน โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่าย งบประมาณของโครงการ และใช้ ประโยชน์ในการบริหารงาน เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงาน / ใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

7 ระบบรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร (e-project management system)

8 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประม าณ หน่วยงา น ผลการ ใช้จ่าย งบประมา ณ ผลการ ปฏิบัติงาน

9  ระบบที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์และรายงานสรุป ภาพรวม การปฏิบัติงาน / ใช้จ่าย งปม. โครงการ  เพื่อทราบสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ใช้ เป็นข้อมูล สนับสนุน เร่งรัดและกำกับการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

10 1. การบริหารข้อมูล 2. การวางแผนและ รายงานผล 3. การติดตาม ความก้าวหน้า ขั้นตอน

11 หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม เพิ่ม / ลบ / ปรับปรุงข้อมูล ผู้ใช้งานระบบ ติดตามความก้าวหน้างาน / โครงการ ของหน่วยงาน

12 ผู้ปฏิบัติงาน วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ วางแผนการปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลแผนงาน / โครงการ ขออนุมัติให้รายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน / ใช้ จ่ายงปม.

13 ภาพรวม 1. ผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงปม. ภาพรวม ของกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงาน 2. ผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงปม. จำแนกตามหน่วยงาน ( ก 1 หน่วยงาน ) โครงการ 3. ผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงปม. จำแนกตามโครงการ ( ก 1 โครงการ ) รายละเอียดกิจกรรม 4. ผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงปม. จำแนกตามรายละเอียดกิจกรรม / โครงการ ( ก 1/1) 5. รายงานอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด การติดตามความก้าวหน้า

14 แผนปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร (e-project) กรมฯ กผง. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ชี้แจงจนท. บันทึก ข้อมูล 15-29 ม. ค.53 กรมฯอนุมัติ งปม./ คง.2 14 ธ. ค.52 กผง. เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ 25 ธ. ค.52 กผง. ชี้แจงแนวทาง การรายงาน 7 ม. ค.53 กอง / สำนัก จัดทำประเด็น รายงาน แบบ ก 1/1 7-15 ม. ค.53 กอง / สำนัก จัดทำคู่มือ โครงการ 24 ธ. ค.52 กอง / สำนัก บันทึกข้อมูล จัดสรร รายกิจกรรม / หน่วยงาน 15-29 ม. ค.53 กผง. จัดส่งแบบ ก 1/1 แนวทางการ รายงาน / คู่มือ 1 ก. พ.53 หน่วยปฏิบัติ Download แบบ ก 1/1 จัดทำ / บันทึก แผนปฏิบัติ 1-26 ก. พ.53 บันทึกผลการ ปฏิบัติงาน รายโครงการ / กิจกรรม ทุกเดือนตาม แผน กรมฯ รายงาน กระทรวงฯ สงป./ ก. พ. ร. ทุกไตรมาส กอง / สำนัก / หน่วยปฏิบัติ ติดตามเร่งรัด / กำกับ ทุกเดือน

15 สิ่งที่ควรปฏิบัติ... 1. จัดทำแผนและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงบประมาณ ใน โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร 2. บันทึกผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงปม. ทุกเดือน 3. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่าย งบประมาณของโครงการ และใช้ ประโยชน์ในการบริหารงาน เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงาน / ใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน แผนอบรม ภายในมิ. ย.53 แผนใช้ จ่าย ภายในส. ค.53


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google