งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง
1) แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม - คณะกรรมการที่ปรึกษา - คณะทำงานวิจัย

2 กำหนดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้
ต. ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง ( กิจกรรม การทำเครื่องแกง)

3  จัดเวที  สร้างเครื่องมือ  สรุปผล  รายงานผล
3) กำหนดแผนปฏิบัติงานวิจัย ก.พ. - ก.ย. 2552  ประชุมคณะทำงาน  จัดเวที  สร้างเครื่องมือ  สรุปผล  รายงานผล

4 ประชุมคณะงานวิจัย 26 ก.พ. 52 ( สนง.เกษตรจังหวัด) สรุปผลการสัมมนาจาก มศธ. พิจารณากลุ่ม เพื่อทำการศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการด้านการตลาดที่เหมาะสม เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างทายาทรุ่นใหม่ เพื่อศึกษาปัญหาที่มีผลต่อการลดต้นทุนการผลิตเครื่องแกง ศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ศึกษารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้

6 จัดเวทีวิจัยกลุ่มครั้งที่ 1 (4 มี.ค.52)
ผู้ร่วมเวที 36 คน ชี้แจงวัตถุประสงค์ / จัดเวที เปิดโอกาส / เสนอความคิดเห็น สมาชิก เล่าความเป็นมา จัดทำ SWOT ศักยภาพกลุ่ม

7 ปัจจัยภายใน จุดดี มีความสามัคคี /สมาชิกดี สินค้ามีคุณภาพ สะอาด ชุมชนมีงานทำ /มีรายได้ เป็นแหล่งเรียนรู้

8 จุดด้อย เครื่องบดไม่ทันสมัย กำลังไฟฟ้ามีปัญหา ไฟตกบ่อย วัตถุดิบการผลิตในชุมชนไม่เพียงพอ การประชาสัมพันธ์น้อย ตลาดมีส่วนแบ่ง

9 เน้นการประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ /เอกชน สนับสนุนปัจจัย
ปัจจัยภายนอก โอกาส ขยายสมาชิกเพิ่ม เน้นการประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ /เอกชน สนับสนุนปัจจัย

10 อุปสรรค ต้นทุนการผลิตสูง ตลาดถูกแบ่งลูกค้า วัตถุดิบในท้องถิ่นไม่เพียงพอ สมาชิก ไม่มีเวลา (สวนยางพารา)

11 จัดเวทีครั้งที่ 2 (3 เม.ย. 2552 ) ☺ ผู้ร่วมเวที 41 คน
จัดเวทีครั้งที่ 2 (3 เม.ย ) ☺ ผู้ร่วมเวที คน ประเด็น ส่งเสริมการผลิต/ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด้านรสชาด + บรรจุภัณฑ์ )

12 การผลิตและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
วัตถุดิบส่วนผสมเครื่องแกง 10 ชนิด ขมิ้น /ข่า/ตะไคร้ / หอม /กระเทียม พริกขี้หนู/พริกไทย/มะกรูด/เกลือ/กะปิ

13 วัตถุดิบที่ผลิตเองได้ แต่ไม่พอ
 ขมิ้น ข่า ตะไคร้ พริกขี้หนู พริกไทย มะกรูด

14 วิธีการผลิต ปลูกเป็นพืชสวนครัว

15 ปัญหาของการปลูก อาชีพสวนยางพารา ดินไม่ดี ขาดน้ำ

16 การซื้อวัตถุดิบจากภายนอก 1 ปี
จำนวน บาท

17 แนวคิดของกลุ่ม  สมาชิกทุกครัว ปลูกพืช ทำปุ๋ยหมัก ปลูกในกระสอบปุ๋ย กลุ่มรับซื้อผลผลิต + ประกันราคา อนาคตเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
เป้าหมายเพิ่มสมาชิก ครัว เพิ่มสินค้า / เครื่องแกงใหม่ การพัฒนาองค์ประกอบ คน ตลาด ทุน ปัจจัยการผลทักษะ ความรู้ ประสบการณ์

19 การทำงานของสมาชิก วัยหนุ่มสาว - สูงอายุ รับฟังคำติชม สามัคคี ความรัก แรงจูงใจ

20 การตลาด ตลาดในท้องถิ่น (มีส่วนแบ่ง) ตลาดนอก ต้องเพิ่มสินค้า ศึกษาตลาด วางแผน ติดตามประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย บรรจุภัณฑ์

21 การลงทุน / ต้นทุนการผลิต
เพิ่มปัจจัยการผลิต พัฒนากำลังการผลิต เพิ่มรายได้กลุ่ม ปริมาณผลผลิตภัณฑ์ รายได้สมาชิก / รายได้กลุ่ม

22 ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบมีคุณภาพ

23 ทักษะ / ประสบการณ์ การบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิต / ค้นหาตลาด การใช้ปัจจัยการผลิต การแบ่งปันผลประโยชน์ การพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืน

24 การรับการสนับสนุน หน่วยงานองค์กร /เอกชน

25 จัดเวทีครั้งที่ 3 ( 18 พ.ค.52) ผู้ร่วมเวที 42 คน
จัดเวทีครั้งที่ ( 18 พ.ค.52) ผู้ร่วมเวที คน ประเด็น การเรียนรู้สู่ลูกหลาน (การสืบทอด) การประชาสัมพันธ์

26 การเรียนรู้สู่ลูกหลาน 
การเรียนรู้สู่ลูกหลาน  วัตถุประสงค์ ความยั่งยืนของกลุ่ม ฝึกการบริหารจัดการในคนรุ่นใหม่ ให้มีความมั่นคงในอาชีพ

27 สถานการณ์สืบทอด  การเพิ่มของสมาชิก  ความสนใจของคนรุ่นใหม่
 สมาชิก อายุ 45 – 55 ปี  การเพิ่มของสมาชิก  ความสนใจของคนรุ่นใหม่  ขาดความรู้ ในการบริหาร/การตลาด

28  ปรับปรุงระเบียบข้อปฏิบัติเดิม  จัดกิจกรรมเพิ่มเติมแก่คนรุ่นใหม่
แนวทางการสืบทอด   สร้างความเชื่อมั่น  สร้างคนรุ่นใหม่  ปรับปรุงระเบียบข้อปฏิบัติเดิม  จัดกิจกรรมเพิ่มเติมแก่คนรุ่นใหม่  ศึกษาดูงานจากภายนอก

29  ต้องการให้คนทั่วไปรู้จัก/บริโภค  ต้องการขยายตลาดเพิ่มขึ้น
การประชาสัมพันธ์  วัตถุประสงค์  ต้องการให้คนทั่วไปรู้จัก/บริโภค  ต้องการขยายตลาดเพิ่มขึ้น  เพื่อการเพิ่มช่องทางของธุรกิจ

30 การประชาสัมพันธ์  อดีต - ปัจจุบัน
อดีต - ปัจจุบัน ทำเสร็จแล้วขาย  บอกต่อจากปากสู่ปาก  ผ่านวิทยุชุมชน  ผ่านส่วนราชการ  การศึกษาดูงาน  มีเสื้อทีม

31  สร้างสโลแกน สติกเกอร์
อนาคต   สร้างสโลแกน สติกเกอร์  ร่วมในงานเทศกาล  ขายตรง แลกเปลี่ยนสินค้า เพิ่มผลิตภัณฑ์  เรียนรู้การตลาด  จากหน่วยงาน/องค์กร


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google