งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง 1 ) แต่งตั้งคณะทำงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม - คณะกรรมการ ที่ปรึกษา - คณะทำงาน วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง 1 ) แต่งตั้งคณะทำงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม - คณะกรรมการ ที่ปรึกษา - คณะทำงาน วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง 1 ) แต่งตั้งคณะทำงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม - คณะกรรมการ ที่ปรึกษา - คณะทำงาน วิจัย

2 2) กำหนดกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกองทุนฟื้นฟู อาชีพเกษตรกรหลังการ พักชำระหนี้ ต. ห้วยนาง อ. ห้วยยอด จังหวัดตรัง ( กิจกรรม การทำ เครื่องแกง )

3 3) กำหนดแผนปฏิบัติ งานวิจัย ก. พ. - ก. ย. 2552  ประชุม คณะทำงาน  จัดเวที  สร้างเครื่องมือ  สรุปผล  รายงานผล

4  ประชุมคณะงานวิจัย 26 ก. พ. 52 ( สนง. เกษตรจังหวัด )  สรุปผลการสัมมนา จาก มศธ.  พิจารณากลุ่ม เพื่อ ทำการศึกษา  กำหนดวัตถุประสงค์

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบ การจัดการด้านการตลาด ที่เหมาะสม เพื่อศึกษาแนวทางการ สร้างทายาทรุ่นใหม่ เพื่อศึกษาปัญหาที่มีผล ต่อการลดต้นทุนการผลิต เครื่องแกง ศึกษาแนวทางการพึ่งพา ตนเองอย่างยั่งยืน ศึกษารูปแบบการบูรณา การจัดการเรียนรู้

6 จัดเวทีวิจัยกลุ่มครั้งที่ 1 (4 มี. ค.52) ผู้ร่วมเวที 36 คน ชี้แจงวัตถุประสงค์ / จัดเวที เปิดโอกาส / เสนอ ความคิดเห็น สมาชิก เล่าความ เป็นมา จัดทำ SWOT ศักยภาพกลุ่ม

7 ปัจจัยภายใน จุดดี  มีความสามัคคี / สมาชิกดี  สินค้ามีคุณภาพ สะอาด  ชุมชนมีงานทำ / มี รายได้  เป็นแหล่งเรียนรู้

8 จุดด้อย เครื่องบดไม่ทันสมัย กำลังไฟฟ้ามีปัญหา ไฟ ตกบ่อย วัตถุดิบการผลิตใน ชุมชนไม่เพียงพอ การประชาสัมพันธ์น้อย ตลาดมีส่วนแบ่ง

9 ปัจจัยภายนอก โอกาส ขยายสมาชิกเพิ่ม เน้นการประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ / เอกชน สนับสนุนปัจจัย

10 อุปสรรค ต้นทุนการผลิตสูง ตลาดถูกแบ่งลูกค้า วัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ เพียงพอ สมาชิก ไม่มีเวลา ( สวน ยางพารา )

11 จัดเวทีครั้งที่ 2 (3 เม. ย. 2552 ) ☺ ผู้ร่วมเวที 41 คน ประเด็น ส่งเสริมการผลิต / ใช้ วัตถุดิบในท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด้านรสชาด + บรรจุ ภัณฑ์ )

12 การผลิตและใช้วัตถุดิบใน ท้องถิ่น วัตถุดิบส่วนผสม เครื่องแกง 10 ชนิด ขมิ้น / ข่า / ตะไคร้ / หอม / กระเทียม พริกขี้หนู / พริกไทย / มะกรูด / เกลือ / กะปิ

13 วัตถุดิบที่ผลิตเองได้ แต่ ไม่พอ  ขมิ้น ข่า ตะไคร้ พริกขี้หนู พริกไทย มะกรูด

14 วิธีการผลิต ปลูกเป็นพืชสวนครัว

15 ปัญหาของการปลูก อาชีพสวนยางพารา ดินไม่ดี ขาดน้ำ

16 การซื้อวัตถุดิบจาก ภายนอก 1 ปี จำนวน บาท

17 แนวคิดของกลุ่ม สมาชิกทุกครัว ปลูก พืช ทำปุ๋ยหมัก ปลูกในกระสอบปุ๋ย กลุ่มรับซื้อผลผลิต + ประกันราคา อนาคตเป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องแกง เป้าหมายเพิ่มสมาชิก 500 ครัว เพิ่มสินค้า / เครื่องแกง ใหม่ การพัฒนา องค์ประกอบ คน ตลาด ทุน ปัจจัยการผลทักษะ ความรู้ ประสบการณ์

19 การทำงานของสมาชิก วัยหนุ่มสาว - สูงอายุ รับฟังคำติชม สามัคคี ความรัก แรงจูงใจ

20 การตลาด ตลาดในท้องถิ่น ( มี ส่วนแบ่ง ) ตลาดนอก ต้องเพิ่ม สินค้า ศึกษาตลาด วางแผน ติดตามประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย บรรจุภัณฑ์

21 การลงทุน / ต้นทุนการ ผลิต  เพิ่มปัจจัยการผลิต  พัฒนากำลังการผลิต  เพิ่มรายได้กลุ่ม  ปริมาณผลผลิตภัณฑ์  รายได้สมาชิก / รายได้กลุ่ม

22 ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบมีคุณภาพ

23 ทักษะ / ประสบการณ์ การบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิต / ค้นหาตลาด การใช้ปัจจัยการผลิต การแบ่งปัน ผลประโยชน์ การพัฒนากลุ่มให้ ยั่งยืน

24 การรับการสนับสนุน หน่วยงานองค์กร / เอกชน

25 จัดเวทีครั้งที่ 3 ( 18 พ. ค.52) ผู้ร่วมเวที 42 คน ประเด็น การเรียนรู้สู่ลูกหลาน ( การสืบทอด ) การประชาสัมพันธ์

26 การเรียนรู้สู่ลูกหลาน  วัตถุประสงค์  ความยั่งยืนของกลุ่ม  ฝึกการบริหารจัดการ ในคนรุ่นใหม่  ให้มีความมั่นคงใน อาชีพ

27 สถานการณ์สืบทอด  สมาชิก อายุ 45 – 55 ปี  การเพิ่มของสมาชิก  ความสนใจของคนรุ่น ใหม่  ขาดความรู้ ในการ บริหาร / การตลาด

28 แนวทางการสืบทอด   สร้างความเชื่อมั่น  สร้างคนรุ่นใหม่  ปรับปรุงระเบียบ ข้อปฏิบัติเดิม  จัดกิจกรรม เพิ่มเติมแก่คนรุ่นใหม่  ศึกษาดูงานจาก ภายนอก

29 การประชาสัมพันธ์  วัตถุประสงค์  ต้องการให้คนทั่วไป รู้จัก / บริโภค  ต้องการขยายตลาด เพิ่มขึ้น  เพื่อการเพิ่ม ช่องทางของธุรกิจ

30 การประชาสัมพันธ์  อดีต - ปัจจุบัน  ทำเสร็จแล้วขาย  บอกต่อ จากปากสู่ปาก  ผ่านวิทยุชุมชน  ผ่านส่วน ราชการ  การศึกษาดูงาน  มีเสื้อทีม

31 อนาคต   สร้างสโลแกน สติก เกอร์  ร่วมในงานเทศกาล  ขายตรง  แลกเปลี่ยนสินค้า  เพิ่มผลิตภัณฑ์  เรียนรู้การตลาด  จากหน่วยงาน / องค์กร


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง 1 ) แต่งตั้งคณะทำงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม - คณะกรรมการ ที่ปรึกษา - คณะทำงาน วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google