งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา The study of any cause of students’ dropout in vocation education of Charansanitwong school of Business subject to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา The study of any cause of students’ dropout in vocation education of Charansanitwong school of Business subject to."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา The study of any cause of students’ dropout in vocation education of Charansanitwong school of Business subject to Office of the Private Education Commission นางสาวเบญจรัตน์ ราชฉวาง โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์ บริหารธุรกิจ ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน - นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช.)

2 1. เพื่อศึกษาสาเหตุการออก กลางคันของนักเรียน โรงเรียน จรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการ แก้ไขปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหาร ครู – อาจารย์ 1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

3 1.3.1 ข้อมูลจากผู้บริหาร และ ครู – อาจารย์ 1.3.1.1 ด้านสถานศึกษา 1.3.1.2 ด้านการจัดหลักสูตรและ การเรียนการสอน 1.3.1.3 ด้านลักษณะของวิชาชีพ และผู้เรียน 1.3.1.4 ด้านนโยบายการรับ นักเรียน – นักศึกษาเข้า ศึกษาต่อ 1.3.1.5 ด้านครอบครัว 1.3.1.6 ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 1.3 ขอบเขตของการ วิจัย

4 1.3.2 ข้อมูลจากนักศึกษาที่ออก กลางคัน 1.3.2.1 ด้านนักเรียน - นักศึกษา 1.3.2.2 ด้านครู - อาจารย์ ที่สอน 1.3.2.3 ด้านทัศนคติต่อ วิชาชีพที่เรียน 1.3.2.4 ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สถานศึกษา 1.3.2.5 ด้านครอบครัว 1.3 ขอบเขตของการ วิจัย ( ต่อ )

5 1.4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 1.4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ จำนวน 29 คน และ นักเรียน ที่ออกกลางคันแล้ว กลับมาศึกษาต่อ จำนวน 15 คน

6 1.5 ลักษณะของ เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นสำหรับผู้บริหาร และ ครู – อาจารย์และสำหรับนักเรียนที่ ออกกลางคัน ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็น แบบเลือกตอบ (Check - List) ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ สาเหตุการออก กลางคันของนักเรียน

7 สาเหตุด้านนักเรียน โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง เฉพาะประเด็น ถูกเพื่อน ๆ ดูหมิ่นด้านฐานะ ในขณะ เรียนไม่มีสมาธิในการเรียน และขาด การเตรียมตัวที่ดีในการสอบแต่ละครั้ง สาเหตุด้านครู – อาจารย์ผู้สอน ในภาพรวมพบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ใน ระดับปานกลาง เฉพาะประเด็นไม่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน รองลงมางานที่มอบหมายมีมาก เกินไป สอนเร็วทำให้เรียนไม่ทัน และ ไม่อธิบายงานที่มอบหมายหรือ แบบฝึกหัดให้ชัดเจน 1.6 สรุป ผลการวิจัย

8 สาเหตุด้านทัศนคติต่อวิชาชีพที่เรียน ในภาพรวมพบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย เฉพาะประเด็นเป็นอาชีพที่ต้องใช้ ความคิดมาก และนักเรียน ในแผนก ส่วน ใหญ่เกเร สาเหตุด้านสภาพแวดล้อมภายใน สถานศึกษาในภาพรวมพบว่า โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับน้อย เฉพาะประเด็นการ ปกครองในโรงเรียนเข้มงวดมากเกินไป กิจกรรมที่นักเรียน - นักศึกษามีส่วนร่วมไม่ มีผลทำให้การเรียนดีขึ้น และที่นั่ง พักผ่อนไม่เพียงพอ สาเหตุด้านครอบครัว ในภาพรวม พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย และ เมื่อพิจารณาทุก ๆ ประเด็น นักเรียน มี ความคิดเห็นว่าเป็นปัญหาระดับน้อย ทั้งหมด 1.6 สรุป ผลการวิจัย ( ต่อ )

9 นำผลการวิจัยไป ปรับปรุง และจัดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียน และมีการ คัดเลือกนักเรียนที่มาเข้า เรียนในกลางเทอมมากขึ้น เพื่อลดปัญหาการออก กลางคัน 1.7 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น

10 1.8 ข้อเสนอแนะการ วิจัย 1. ควรจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีที่นั่ง พักผ่อน ขยายโรงอาหารให้ใหญ่ขึ้น มีอาหาร ให้บริการ 2. การรับนักเรียน – นักศึกษาใหม่ควรมี การสอบถามนักเรียนเบื้องต้น โดยเฉพาะนักเรียน ที่ผ่านการเรียนมาแล้วหลายสถาบัน หรือมีการ ประเมินศักยภาพของนักเรียนก่อนเข้าเรียนว่ามี ความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการมาเรียนมาก ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา The study of any cause of students’ dropout in vocation education of Charansanitwong school of Business subject to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google