งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

2 ความหมายการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตความหมายการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต เป็นกระบวนการควบคุมกำกับการเปลี่ยนแปลง น้ำหนักส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยดำเนินการเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้รู้สถานการณ์ และ ดำเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโต ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

3 อดีต เน้นการ แก้ไขปัญหา ปัจจุบัน เน้นการ ส่งเสริมการ เจริญเติบโต แนวคิดของ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

4 เป้าหมายของ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย การเจริญเติบโตที่ดีอยู่แล้ว ให้คงอยู่ การเจริญเติบโตดีขึ้นมากกว่าเดิม

5 ขั้นตอนการเฝ้าระวังฯ 1.ประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 2.ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 3.แจ้งและอธิบายผลการประเมิน 4.ให้คำแนะนำการบริโภคอาหารเป็นรายคน 5.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 6.ดำเนินการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพ โภชนาการ 7.ติดตามเด็กขาดอาหาร อ้วน และกลุ่มเสี่ยง 8.รายงานภาวะการเจริญเติบโต ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

6 ประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และแปลผล ทุก 6 เดือนในเด็กอายุ 6-18 ปี เพื่อให้ทราบภาวะการเจริญเติบโตและ แนวโน้มการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และแปลผล ทุก 6 เดือนในเด็กอายุ 6-18 ปี เพื่อให้ทราบภาวะการเจริญเติบโตและ แนวโน้มการเจริญเติบโต ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย  เด็กอายุ 6-18 ปี ทุก 6 เดือน  เทอม 1 ภายในเดือนมิถุนายน  เทอม 2 ภายในเดือนธันวาคม

7 โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต...ทำอะไรได้บ้าง? ขั้นตอนการดำเนินงานเฝ้าระวัง/ กิจกรรม โปรแกรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของ เด็กอายุ 0-18 ปี 1. ประเมินภาวะการเจริญเติบโต  ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง  แปลผล  ในกราฟ 3 เกณฑ์  น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  จุดน้ำหนักส่วนสูงบนกราฟและ ลากเส้นเชื่อมโยงจุด  2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภค อาหาร  ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

8 ขั้นตอนการดำเนินงานเฝ้าระวัง/ กิจกรรม โปรแกรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี 3. แจ้งผลการประเมินให้กับพ่อแม่/ ผู้ปกครอง  ภาวะการเจริญเติบโต  แนวโน้มการเจริญเติบโต  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคำอธิบาย  4. นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (ระดับ บุคคล หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)  รวบรวมข้อมูลภาวะการ เจริญเติบโต  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาสาเหตุ  กำหนดนโยบาย และวางแผน การดำเนินงาน แสดงข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตเด็ก อายุ 0-18 ปีเป็นรายบุคคล และ ภาพรวมของศูนย์เด็ก โรงเรียน สอ. รพช. อำเภอ จังหวัด  ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต...ทำอะไรได้บ้าง?

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง/กิจกรรม โปรแกรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี 5. ดำเนินงานส่งเสริม ภาวะการเจริญเติบโตของ เด็ก ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาทุพโภชนาการ มีคำแนะนำการบริโภคอาหารตามภาวะการ เจริญเติบโต แสดงชนิดและปริมาณอาหาร ทดแทนในแต่ละกลุ่มอาหารพร้อมทั้งแสดงรูปภาพ อาหารตามหน่วยชั่ง ตวง วัดของแต่ละกลุ่มอาหาร เช่น ทัพพี ช้อนกินข้าว ส่วน เลือกแสดงรายชื่อเด็กที่มีส่วนสูงดีและสมส่วน เพื่อจัดประกวด สร้างกระแส 6. ติดตามภาวะการเจริญ เติบโต และพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร เลือกแสดงรายชื่อเด็กตามภาวะการเจริญเติบโต เพื่อใช้ในการติดตาม 7. รายงาน แสดงข้อมูลเป็นค่าร้อยละของภาวะการ เจริญเติบโตทั้ง 3 ตัวชี้วัด ในระดับหมู่บ้าน ศูนย์ เด็ก โรงเรียน (สามารถประมวลผลในระดับ ห้องเรียนและชั้นเรียน) ตำบล อำเภอ และจังหวัด ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต...ทำอะไรได้บ้าง?

10 สิ่งสำคัญที่สุด คือ “ การนำข้อมูลที่ได้จาก โปรแกรมนี้ ไปใช้ประโยชน์ ” ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

11 1. แจ้งให้พ่อแม่หรือ ผู้ปกครอง เด็กวัยเรียนได้ รับทราบถึงผลการประเมิน การเจริญเติบโตของเด็ก โดยเฉพาะแนวโน้มการ เจริญเติบโต พร้อมทั้งอธิบายผลการ ประเมิน การใช้ประโยชน์จาก โปรแกรมเฝ้าระวังฯ ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

12 การใช้ประโยชน์จาก โปรแกรมเฝ้าระวังฯ 2. สื่อสารให้ชุมชนได้รับ ทราบถึงผลการเจริญเติบโต ของเด็กในชุมชน เพื่อจะได้ กำหนดมาตรการทางสังคมที่ จะช่วยให้เด็กอายุ 0-18 ปี ได้รับการเฝ้าระวังการ เจริญเติบโตและมีพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่เหมาะสม ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

13 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก โปรแกรมนี้ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินการ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพ โภชนาการ รวมทั้งติดตามการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จาก โปรแกรมเฝ้าระวังฯ ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google