งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจ พอเพียง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “... การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้อง สร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจ พอเพียง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “... การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้อง สร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจ พอเพียง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “... การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้อง สร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐาน ความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย สร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่ สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...”

4 ( ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ) “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานาน กว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ วัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “ สติ ปัญญา และความเพียร ” ซึ่งจะนำไปสู่ “ ความสุข ” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง “... คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทย ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน

5 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่ จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ

6 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ พอประมาณ ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ ความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึง ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่าง รอบคอบ ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

7 เงื่อนไข ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมา พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มี ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความ เพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

8 การนำเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

9 สามารถนำมาใช้ในการทำไร่ทำนาได้ นำมาเป็นการดำรงชีวิตของพวกเราได้ สามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยต่างๆได้ และ ยังใช้กับชาวประมง ที่มีปัญหาขาดทุนได้ ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในการใช้จ่าย การออม การเสี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว

10 เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมถึง ระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ทรงมีพระราช ดำรัส แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ. ศ. 2517 และภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ. ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจ พอเพียง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “... การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้อง สร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google