งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 ( ภาคเหนือ ) นายวรชัยอุทัยรัตน์ประธาน นายกันต์คำหมู่รอง ประธาน นายสุนันท์รัตนวิชัย เลขานุการ นายสวาทจารุเวศ ผู้ช่วยเลขานุการ นางเสาวลักษณ์บูราพรนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 ( ภาคเหนือ ) นายวรชัยอุทัยรัตน์ประธาน นายกันต์คำหมู่รอง ประธาน นายสุนันท์รัตนวิชัย เลขานุการ นายสวาทจารุเวศ ผู้ช่วยเลขานุการ นางเสาวลักษณ์บูราพรนุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 ( ภาคเหนือ ) นายวรชัยอุทัยรัตน์ประธาน นายกันต์คำหมู่รอง ประธาน นายสุนันท์รัตนวิชัย เลขานุการ นายสวาทจารุเวศ ผู้ช่วยเลขานุการ นางเสาวลักษณ์บูราพรนุสรณ์ ผู้นำเสนอ

2 1. ทบทวนนโยบายแนวทางการ ดำเนินงานของ ส. ป. ก.  การจัดที่ดิน  การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร  เพิ่มเติม การจัดที่ดิน ที่ดินเอกชนจัดหาที่ดินเพิ่ม เพื่อรองรับ เกษตรกรผู้ยากไร้ ที่ดินทำกิน และรองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ดินของรัฐพัฒนาสิทธิให้สมบูรณ์ตาม พ. ร. บ. ปฏิรูปที่ดิน นโยบายที่ผ่านมาดีแล้ว

3 2. แนวทางการดำเนินงานของ ส. ป. ก. ต่อไปใน 4 ปีข้างหน้า เตรียมการรองรับ  แก้ไข พ. ร. บ. ปฏิรูปที่ดิน ( คุ้มครองเฉพาะที่ดิน เพื่อการเกษตร )  คณะกรรมการกำหนดราคา แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนมือในที่ดิน ส. ป. ก. 4- 01 โฉนดที่ดิน เกษตรกรเช่าซื้อ เกษตรกรต้องการขาย ส. ป. ก. ซื้อ ( จ่ายค่าชดเชย ) จัดให้ - เกษตรกรรายใหม่ เปลี่ยน

4 3. วิเคราะห์เครื่องมือแนวทางการ จัดทำแผนงาน และงบประมาณ ปี 2554 ของเดิม ส. ป. ก. ส่วนกลาง ได้จัดทำมาเหมาะสม แล้ว เพิ่มเติม เครื่องมือในการจัดทำแผน นำยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาประกอบ ในการจัดทำแผน

5 4. สรุปแผนงาน / งบประมาณ ภาพรวม ส. ป. ก. ผลผลิตที่ 1 และ 2 สำหรับปริมาณงานในแต่ละกิจกรรม จังหวัดควรเป็นผู้เสนอแผน เหมาะสมแล้ว

6 5. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนงาน งบประมาณของ ส. ป. ก. กับแผน บูรณาการจังหวัด สามารถบูรณาการกับจังหวัดได้ – โดยใช้ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเป็น “ พื้นที่เป้าหมาย ของโครงการ ” – มองยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นด้านใด การจัดทำ โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด – ส. ป. ก. จังหวัดต้องเป็นผู้นำเสนอโครงการ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 ( ภาคเหนือ ) นายวรชัยอุทัยรัตน์ประธาน นายกันต์คำหมู่รอง ประธาน นายสุนันท์รัตนวิชัย เลขานุการ นายสวาทจารุเวศ ผู้ช่วยเลขานุการ นางเสาวลักษณ์บูราพรนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google