งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 4. สารบัญ / สารบาญ 5. เนื้อหา 6. ภาคผนว ก 7. บรรณานุก รม 3. คำ นำ 1. หน้าปก 2. บทคัดย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 4. สารบัญ / สารบาญ 5. เนื้อหา 6. ภาคผนว ก 7. บรรณานุก รม 3. คำ นำ 1. หน้าปก 2. บทคัดย่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 4. สารบัญ / สารบาญ 5. เนื้อหา 6. ภาคผนว ก 7. บรรณานุก รม 3. คำ นำ 1. หน้าปก 2. บทคัดย่อ

3 1. หน้าปก จะต้อ งมี ชื่อ เรื่อง ชื่อ ผู้จัดทำ ชื่อผู้ที่เราจะ นำเสนอ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชาอะไร ภาคเรียนที่เท่าไร ปี การศึกษาไหน

4 ตัวอย่าง หน้าปก รายงาน รายงาน เรื่อง ชนิดของคำ โดย เด็กหญิง ณัฐกานต์ สังข์ ประดิษฐ์ นำเสนอ ครูแพร จารุจินดา รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

5 2. บทคัดย่อ (Abstract ) บทคัดย่อต้องมีจำนวนคำไม่เกิน 300 คำ นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของ เรียงความ บทตัดย่อไม่ใช่คำนำ แต่ นำเสนอในลักษณะภาพรวมทั้งหมดของ เรียงความ ดังนั้น จึงต้องเขียนท้ายสุด บทคัดย่อมีไว้เพื่อช่วยให้นักเรียน ตรวจสอบพัฒนาการของการโต้แย้ง ภายในเรียงความตรงประเด็นปัญหาและ ข้อสรุปใด ๆ ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้น ยัง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของเรียงความ ได้อย่างรวดเร็ว

6 บทคัดย่อ อย่างน้อยต้องมี ข้อความต่อไปนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน : คำถามที่เป็นประเด็นให้ค้นคว้า ขอบเขตของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อสรุปของเรียงความ บทคัดย่อต้องพิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว อยู่ต่อจากหน้าชื่อเรื่อง และอยู่หน้าคำนำ

7 หลักการเขียนบทคัดย่อ 1. มีความสั้น กะทัดรัดและกระชับ (Concision) คือ เลือกเขียนเฉพาะสาระที่เป็นประเด็นใจความสำคัญ โดยใช้คำที่กะทัดรัด มีความกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้คำหรือประโยคที่มี ความยาว หรือมีความ ซ้ำซ้อน 2. มีความถูกต้อง (Precision) คือ สามารถถ่ายทอดประเด็นสำคัญของเรียงความได้ อย่างถูกต้อง ไม่มีส่วนของ ข้อมูลหรือแนวคิดอื่น ที่อยู่นอกเหนือจากในเนื้อหาของ เรียงความ เมื่อผู้อ่านอ่าน บทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของเรียงความออก ส่วนรายละเอียดนั้น ผู้อ่าน สามารถติดตามอ่านได้ในเรียงความ 3. มีความชัดเจน (Clarity) การเรียบเรียงถ้อยคำเพื่อเสนอในบทคัดย่อจะต้องสื่อความหมายให้เข้าใจชัดเจน โดยใช้รูปประโยคที่สมบูรณ์

8 3. สารบัญ / สารบาญ เป็นการแสดงสิ่งที่ปรากฏใน รายงานทั้งหมด ตั้งแต่หน้า แรก จน หน้าสุดท้าย

9 ตัวอย่าง สารบัญ สารบัญ หน้า คำนำ ๑ คำและองค์ประกอบของคำ ๒ ชนิดและหน้าที่ของคำ ๓....................................................................................... ภาคผนวก..... บรรณานุกรม.....

10 4. เนื้อหา เนื้อหาแบ่งแยกประเภท เนื้อเรื่อง ย่อหน้า จำนวนหน้า ตามความ เหมาะสม และจะต้องเรียงตามลำดับตาม หัวข้อที่ปรากฏในสารบัญ

11 5. ภาคผนว ก คือ การนำเอกสารอ้างอิงมาใส่ ในรูปเล่มรายงาน

12 6. บรรณานุกรม เป็นหนังสือที่เราใช้ศึกษาค้นคว้า หรือแหล่งที่มาของความรู้ที่เราใช้ ทำรายงาน

13 วิธีการเขียน บรรณานุกรม ๑. นำมาจากหนังสือ ชื่อผู้แต่งหนังสือ, ชื่อหนังสือเป็นตัวหนา. จังหวัดที่พิมพ์ : ชื่อ โรงพิมพ์, ปี พ. ศ. ที่พิมพ์ ๒. นำมาจากอินเทอร์เน็ต ชื่อเรื่อง, ( ปีพ. ศ. ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล ). [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้ จาก : ชื่อเว็บไซด์เป็นตัวหนา

14 ขั้นตอนการเขียน - กำหนดเป้าหมายและจำนวนคำในแต่ ละส่วนของงานเขียน - ลงมือพิมพ์ / เขียน โดยคำนึงถึง ขั้นตอนและรูปแบบของ การ เขียน ระดมความคิด จัดข้อมูล การจัดระเบียบ โครงสร้าง ร่างครั้งแรก ทบทวน แก้ไข ร่างครั้งที่ 2 แก้ไขครั้งสุดท้าย

15 จบ


ดาวน์โหลด ppt การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 4. สารบัญ / สารบาญ 5. เนื้อหา 6. ภาคผนว ก 7. บรรณานุก รม 3. คำ นำ 1. หน้าปก 2. บทคัดย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google