งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2551

3 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศนี้
"น้ำมันเบนซินพื้นฐาน" หมายความว่า น้ำมันเบนซินสำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ***ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล

4 สรุปสาระสำคัญ ***ให้กำหนดน้ำมันเบนซินพื้นฐาน เป็น 2 ชนิด ดังนี้
1.น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 2.น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐานที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายเพื่อจำหน่ายดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้าย เพื่อขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน ต่อ

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(1) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากการขนส่งทางทะเล (2) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออก ไปนอกราชอาณาจักร (3) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ตามโครงการหรือ นโยบายของรัฐบาลหรืองานวิจัย ต่อ

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(4) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต น้ำมันเชื้อเพลิง หรือเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ตาม วัตถุประสงค์นี้ด้วย (5) น้ำมันเบนซินพื้นฐานที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ตามวัตถุประสงค์นี้ด้วย (6) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตาม (1) (2) และ (3) ต่อ

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- การขอและการให้ความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด - ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แนบท้าย - รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google