งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ. ศ.2553 ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ยกเลิก ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พื้นฐาน พ. ศ.2551

3 3 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศนี้ " น้ำมันเบนซินพื้นฐาน " " น้ำมันเบนซินพื้นฐาน " หมายความว่า น้ำมัน เบนซินสำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ *** ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันเบนซิน พื้นฐานที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไปนอก ราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล

4 4 สรุปสาระสำคัญ *** ให้กำหนดน้ำมันเบนซินพื้นฐาน เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 1. น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 2. น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ - ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พื้นฐานที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อ จำหน่ายดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนด ในรายละเอียดแนบท้ายเพื่อจำหน่ายดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบ ท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้ง ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะ ส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียด แนบท้าย เพื่อขอความเห็นชอบและต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน ต่ อ

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (1) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการส่งออกไป นอกราชอาณาจักร นอกจากการขนส่งทาง ทะเล (2) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้กับ ยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (3) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ตาม โครงการหรือนโยบายของรัฐบาลหรืองานวิจัย ต่ อ

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (4) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเพื่อ จำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ตาม วัตถุประสงค์นี้ด้วย (5) น้ำมันเบนซินพื้นฐานที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ตามวัตถุประสงค์ นี้ด้วย (6) น้ำมันเบนซินพื้นฐานสำหรับการจำหน่าย ให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตาม (1) (2) และ (3) ต่ อ

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - การขอและการให้ความเห็นชอบ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม ธุรกิจพลังงานกำหนด - ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความ เห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พื้นฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และให้คงใช้ได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

9 9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แนบท้าย - รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ. ศ.2553

10 10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google