งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพ นักศึกษาแผนกพาณิชยการ สาขา การ บัญชี ห้อง พบ.301 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ผู้วิจัย นางอ้อยใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพ นักศึกษาแผนกพาณิชยการ สาขา การ บัญชี ห้อง พบ.301 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ผู้วิจัย นางอ้อยใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพ นักศึกษาแผนกพาณิชยการ สาขา การ บัญชี ห้อง พบ.301 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ผู้วิจัย นางอ้อยใจ แดงอินทร์

2 วัตถุประ สงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความพร้อมใน วิชาชีพ นักศึกษาแผนกพาณิชยการ สาขา การบัญชี ห้อง พบ.301 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552

3 กรอบ แนวความคิด ศึกษาเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วางแผนเพื่อพัฒนา คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ดำเนินการพัฒนา ตามแผน เก็บข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย

4 ประชากร นักศึกษาแผนกพาณิชยการการบัญชี ห้อง พบ. 301 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ( แลมป์ - เทค ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อย ละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผ่าน เกณฑ์ระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด 80 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาเรียนทั้งหมด

5 เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพ ใน 5 ข้อ เป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้ความหมายของ ระดับคะแนนดังนี้ 5 หมายถึงระดับดีมาก 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึงระดับพอใช้ 2 หมายถึง ระดับน้อย 1 หมายถึง ระดับที่ต้องปรัง ปรุง

6 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแนวทางการ พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ พัฒนาความพร้อมในวิชาชีพ นักศึกษาแผนก พาณิชยการ การบัญชี ห้อง พบ. 301 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ( แลมป์ - เทค ) จังหวัดลำปางเป็นแบบสอบถามชนิด ปลายเปิด (Open –Ended)

7 สรุปผลการวิจัย ข้อประเด็น ค่าเฉ ลี่ย S.D. ความห มาย 1 การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 4.750.44 ดีเยี่ยม 2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.150.81 ดีมาก 3 ความรู้ประโยชน์ที่ได้รับ 4.600.50 ดีมาก 4 ฝึกความอดทน 4.550.51 ดีมาก 5 การนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 4.550.51 ดีมาก สรุปโดยรวม 4.520.59 ดีมาก

8 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น ผลการการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา ความพร้อมในวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับดี มาก ส่วนประเด็น การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ใน การวางแผนเพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม ประเด็นความเหมาะสมของ ระยะเวลาและประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาการ เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเสริม อยู่ในระดับ ดีมาก ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมี นโยบายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียนอย่างชัดเจน และใช้วิธีการมีส่วนร่วม ของนักเรียน ร่วมคิดร่วมทำระหว่างครูกับ ผู้เรียน จึงทำให้เกิดความพึงพอใจ และ ความสำเร็จได้ในหลาย ๆ ประเด็น

9 ข้อเสนอแนะจาก การวิจัย 1. ควรเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียนให้มากที่สุดเริ่มต้นจาก การวางแผน การดำเนินการ รวมถึงการ ประเมินผล 2. การจัดกิจกรรมที่เน้นการออกนอก พื้นที่โรงเรียนเพื่อเรียนรู้ชุมชน สังคม วัด ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ควรทำ เนื่องจากจะทำให้การเรียนรู้อยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริงในสังคมมากกว่าการเรียน ในห้องเรียน 3. ควรจัดทำวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่ ไปกับการวิจัยเชิงสำรวจ

10


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพ นักศึกษาแผนกพาณิชยการ สาขา การ บัญชี ห้อง พบ.301 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ผู้วิจัย นางอ้อยใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google