งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มีนาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มีนาคม 2557

2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย (ราย) (65) (3)(8) (2) (10) (14) (11)(22) (51) (4) (17)(15) (19) (5) (246)

3 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้ป่วย (ราย) (3) (1) (0) (1) (2) (11) (1) (3) (2) (4) (1) (40)

4 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล (ก.พ.57) ร้อยละ No case ไม่มีผู้ป่วย M+ ได้แก่ รพ.นาแห้ว, รพร.ด่านซ้าย, รพ.ภูเรือ, รพ.ท่าลี่, รพ.เชียงคาน, ไม่มีผู้ป่วยประเภทอื่นที่ไม่ใช่ M+ ได้แก่ รพ.นาแห้ว, รพ.ท่าลี่, สอ.เฉลิมพระเกียรติหนองหิน หมายเหตุ รพ.ภูเรือ รับreferจาก รพ.เลย 1 ราย (ไม่ได้ admit)

5 VCT) และตรวจเอชไอวี ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน กุมภาพันธ์ 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) และตรวจเอชไอวี ร้อยละ  รพ.เลย และ รพ.วังสะพุง มีผู้ป่วยแห่งละ 1 ราย เจาะ CD4 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับยา ARV เนื่องจาก case รพ.เลย จะรักษาTB ก่อน 2 เดือน case รพ.วังสะพุงอยู่ระหว่างเตรียมผู้ป่วย

6 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนธันวาคม 2556) ร้อยละ ไม่มีผู้ป่วย M+ ได้แก่ รพ.นาแห้ว,รพร.ด่านซ้าย รพ.ภูเรือ, รพ.ปากชม, รพ.ภูหลวง,รพ.ผาขาว, สอ.เฉลิมพระเกียรติหนองหิน ไม่มีผู้ป่วย All form ได้แก่ รพ.นาแห้ว,รพ.ภูเรือ, รพ.ปากชม,รพ.ภูหลวง, สอ.เฉลิมพระเกียรติหนองหิน หมายเหตุ อ.นาด้วง ผป.รักษาที่ รพ.เลย ไม่ทราบข้อมูล/ไม่ได้ เยี่ยมในระยะเข้มข้น อ.วังสะพุง ผู้ป่วย M- ขาดยา/ปฏิเสธการรักษา 1 ราย (12%) อ.เอราวัณ ผู้ป่วยขาดนัด ติดต่อไม่ได้ 1 ราย (50%) อ.ผาขาว ผป.รักษาที่ รพ.เลย ไม่ทราบข้อมูล/ไม่ได้ เยี่ยมในระยะเข้มข้น No case 0 00

7 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนธันวาคม 2556) No case

8 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนธันวาคม 2556) ร้อยละ No case  เดือน ธันวาคม 2556 ไม่มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนประเภท Relapse, TAF, TAD, Other M+  รพ.เชียงคาน transfer out ผู้ป่วย New M+ ไปที่ รพ.ค่ายศรีสองรัก 1 ราย (ทหารเกณฑ์) และได้ติดตามขอ ทราบผลเสมหะเดือนที่ 2 ของผู้ป่วยแล้ว แต่ยังไม่ทราบข้อมูล แจ้งว่าจะรายงานให้ทราบ 31 มี.ค.57 (รพ.เลยก็ไม่มีข้อมูล ผป. รายนี้)  รพ.เอราวัณ มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2 เป็นลบ 1 ราย อีก1 ราย (50%) ผู้ป่วยขาดนัด/ ตามไม่ได้ (เป็นคนเก็บขยะขาย ญาติก็ติดต่อไม่ได้)  รพ.ภูกระดึง มีผู้ป่วย New M+ 1 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2 และ 3 เป็นบวก รักษาล้มเหลว (ขึ้นทะเบียนใหม่เป็น TAF)

9 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนสิงหาคม 2556)  รพ.ท่าลี่ มีผู้ป่วย M+ 2 ราย cure 1 ราย อีก 1 ราย กำลังรักษา (50%)  รพ.ปากชม มีผู้ป่วย M+ 1 ราย ขาดยา ไปอยู่ จ.อุดรธานี ตามไม่ได้  รพ.วังสะพุง มีผู้ป่วย M+ 3 ราย cure 2 ราย transfer out ไปรักษาที่ รพ.สว่าง แดนดิน จ.สกลนคร 1 ราย (33%) ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาเดือนที่ 8  รพ.ภูกระดึง มีผู้ป่วย M+ 7 ราย cure 4 ราย กำลังรักษา 1 ราย (14%) ตาย 2 ราย (29%) รายแรก 75 ปี กินยา 35 วัน ก่อนตายท้องเสีย ไม่ให้ญาติพาไป รพ. รายที่ 2 อายุ 56 ปี กินยา 18 วัน เสียชิวิต จนท.ไม่ทราบสาเหตุการตาย

10 MDR-TB นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556  รับยา เดือนที่ 7 นัดเดือนที่ 8 วันที่ 8 เม.ย. 57  อาการทั่วไปปกติ ผลเพาะเชื้อปกติ มีปัญหาสายตา เนื่องจากมีภาวะน้ำตาลในเลือดไม่ดี ส่งต่อ จักษุแพทย์ รพ.เลย คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 คน ผลเสมหะปกติ ผล CXR ปกติ ส่ง C/S เสมหะทุกคน (รอผล)

11 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 มี.ค.57 - มีผู้ป่วย 76 จังหวัด(จ.สกลนครยังไม่มีรายงาน) 3,790 ราย ตาย 3 ราย (นครปฐม 2 ราย สงขลา 1 ราย) อัตราป่วยเท่ากับ 5.90/แสน. อัตราป่วยตายร้อยละ 0.08 - จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 47 ของประเทศ ลำดับ 3 ของภาค รองจากมหาสารคาม อำนาจเจริญ ลำดับ 1 ของ Zone 8

12 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 25 มี.ค.57 จังหวัดจำนวนป่วยอัตราป่วย/ แสน. จำนวนตายอัตราป่วยตาย % ภูเก็ต12234.1400 พัทลุง13729.7200 ปัตตานี13820.6700 ชุมพร8817.8200 นครปฐม13515.5121.48 เลย (ลำดับ 47) 152.3900

13 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ภาคอีสาน ณ วันที่ 25 มี.ค.57 จังหวัดจำนวนป่วยอัตราป่วย/ แสน. จำนวนตายอัตราป่วยตาย % มหาสารคาม586.1500 อำนาจเจริญ195.1000 เลย152.3900 หนองคาย122.3500 ขอนแก่น392.2000

14 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 - ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มี.ค.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 16 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 2.54 /แสน. - เดือน ม.ค. มี 3 ราย ก.พ. มี 8 ราย และมี.ค. มี 5 ราย - พบผู้ป่วย 7 อำเภอได้แก่ - ด่านซ้าย 5 ราย(3 ตบ. 4 มบ.) - ภูกระดึง 4 ราย(3 ตบ. 4 มบ.) - ปากชม 2 ราย(2 ตบ. 2 มบ.) - เมือง นาด้วง เชียงคาน ภูเรือและท่าลี่ อำเภอละ 1 ราย - พบในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี และ 10 – 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 19.03/แสน. และ 4.77/แสน. - ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มี.ค.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 16 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 2.54 /แสน. - เดือน ม.ค. มี 3 ราย ก.พ. มี 8 ราย และมี.ค. มี 5 ราย - พบผู้ป่วย 7 อำเภอได้แก่ - ด่านซ้าย 5 ราย(3 ตบ. 4 มบ.) - ภูกระดึง 4 ราย(3 ตบ. 4 มบ.) - ปากชม 2 ราย(2 ตบ. 2 มบ.) - เมือง นาด้วง เชียงคาน ภูเรือและท่าลี่ อำเภอละ 1 ราย - พบในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี และ 10 – 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 19.03/แสน. และ 4.77/แสน.

15 พื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2557 ข้อมูลผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 30 มีนาคม 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้าน จำนวน ผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้น ปี รายแรก ราย สุดท้าย พื้นที่เกิด โรค เมือง น้ำภู ม.418 18 ก.พ.57 นาด้วงนาดอกคำร่มเย็น ม.7110 7 มี.ค.57 ใหม่ เชียงคานบุฮมอุมุง ม.518 22 ก.พ.57 ภูเรือร่องจิกนาคูณ ม.3112 16 มี.ค.57 ใหม่ ท่าลี่ โนนสว่าง ม.319 27 ก.พ.57 ปากชม โนนสมบูรณ์ ม.9110 8 มี.ค.57 ใหม่ ชมเจริญชมน้อย ม.2112 20 มี.ค.57 ใหม่

16 พื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2557 ข้อมูลผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 30 มีนาคม 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้าน จำนวน ผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้น ปี รายแรก ราย สุดท้าย พื้นที่เกิด โรค ด่านซ้าย ห้วยอ้อย ม.1315 31 ม.ค.57 นาหอบุ่งกุ่ม ม.122,6 7 ม.ค.57 7 ก.พ.57 โป่งทุ่งเทิง ม.1115 27 ม.ค.57 โป่งชี ม.917 14 ก.พ.57 ภูกระดึง ทุ่งใหญ่ ม.117 14 ก.พ.57 ศรีฐานศรีฐาน ม.119 28 ก.พ.57 นาแปน ม.2110 2 มี.ค.57 ใหม่ ห้วยส้มโนนงาม ม.919 25 ก.พ.57

17 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยรายสัปดาห์ ปี 2557 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล วันที่ 30 มี. ค.57

18 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 30 มีนาคม 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน 4 5 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ราย

19 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี

20 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 30 มีนาคม 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน 120 21 14 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 ราย

21 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดเลย ปี 2557 แยกกลุ่มอายุ ปี อัตราป่วยต่อประชากร แสนคน

22 การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก ทางห้องปฏิบัติการ เดือนมีนาคม 2557 ลำดับ เพศ อายุ ที่อยู่ เริ่มป่วย รักษา การวินิจฉัย ผล LAB ผลการรักษา 1. ญ 9 วังสะพุง 6 12 R/O Flu Flu A(H1N1) หาย 2. ญ 6 วังสะพุง 6 12 R/O Flu neg หาย 3. ญ 79 ผาขาว 18 18 respiratory failure neg ตาย 4. ญ 91 ผาขาว 7 9 pneumonia/sepsis neg ตาย 5. ญ 81 วังสะพุง 10 17 pneumonia/TB Flu B ตาย 6. ญ 53 วังสะพุง 18 19 pneumonia/ neg ตาย respiratory failure 7. ช 68 ภูกระดึง 15 15 interstitial pneumonia Flu A(H1N1) ไม่ทราบข้อมูล 8. ช 12 ด่านซ้าย 12 23 common cold Flu A(H1N1) หาย 9. ช 11 ด่านซ้าย 18 18 viral infection Flu A(H1N1) หาย 10. ญ 11 ด่านซ้าย 12 12 common cold Flu A(H1N1) หาย 11. ญ 46 ด่านซ้าย 17 25 acute sinulitis Flu A(H1N1) หาย หมายเหคุ ร้อยละการตรวจพบ Flu A(H1N1) ร้อยละ 54.54 และ Flu B ร้อยละ 9.09

23 สัดส่วนผู้ป่วย ILI จังหวัดเลย แยกราย สัปดาห์ที่ 9-11 ( ตั้งแต่วันที่ 2-22 มี. ค.57) สัปดาห์ ที่ 9 สัปดาห์ ที่ 10 สัปดาห์ ที่ 11 สัดส่วน ILI จังหวัดเลย เปรียบเทียบราย สัปดาห์

24 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้สุกใสจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี

25 อัตราป่วยโรคไข้สุกใสจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 30 มีนาคม 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน 53 69 29 28 40 12 11 10 11 24 19 5 5 1 ราย

26 อัตราป่วยโรคไข้สุกใสจังหวัดเลย ปี 2557 แยกกลุ่มอายุ ปี อัตราป่วยต่อประชากร แสนคน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google