งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา

2 ตารางที่ 1 โครงการวิจัยด้านเกษตรที่ดำเนินการ วิจัย ปี 2546 จำแนกตามกลุ่มเรื่องและลักษณะของ งานวิจัย จำแนกตามกลุ่มเรื่องและลักษณะของ งานวิจัย กลุ่มเรื่อง 1. พืชไร่ 2. พืชสวน 3. ปศุสัตว์ 4. ประมง 5. ป่าไม้ 6. ระบบเกษตร 7. ดินและน้ำ 8. ศัตรูพืช งานวิจัยวิทยานิพนธ์รวม % 23.6 % 7.2 % 17.1 % 2.8 % 2.0 % 6.6 % 8.3 % % 17.3 % 9.2 % 5.9 % 3.3 % 1.7 % 5.6 % 8.1 % % 22.7 % 7.5 % 15.7 % 2.9 % 2.0 % 6.5 % 8.2 %

3 กลุ่มเรื่อง 9. วิศวกรรมการเกษตร 10. เศรษฐกิจและสังคม 11. วิทยาศาสตร์เกษตรทั่วไป งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวม % 3.8 % 5.9 % % 20.1 % 16.8 % % 5.9 % 7.3 % รวม 2, % %2, %

4

5

6

7

8

9

10 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 ( พ. ศ ) นโยบายการวิจัย ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก / ทดแทนการนำเข้า  ข้าว  ยางพารา  กุ้งกุลาดำ / กุ้งทะเลอื่นๆ  ปลาสวยงาม / พรรณไม้น้ำ  ไม้ดอกไม้ประดับ  ระบบเกษตร  โค / สุกร / สัตว์ปีก  ไม้ผล  มันสำปะหลัง  การใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่า  อ้อย / น้ำตาล / ผลิตภัณฑ์  ปลาทูน่า / ผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google