งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย

2 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัส 2001-0008 โดย.. ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล เรื่อง.. การอนุรักษ์ พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

3 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น โทร. 0 - 3252 - 0500 ต่อ 204 E-mail : chanklin08@hotmail.com

4 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น สาระการ เรียนรู้ 1. ความหมายของการ อนุรักษ์พลังงาน 2. ความสำคัญของการ อนุรักษ์พลังงาน 3. มาตรการในการอนุรักษ์ พลังงาน 4. แนว ทางการอนุรักษ์พลังงาน

5 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. อธิบายความหมาย และความสำคัญได้ 2. อธิบายมาตรการและ แนวทางได้ 3. กำหนดพร้อมเสนอ แนวทางได้ 4. บอกวิธีการอนุรักษ์ พลังงานได้

6 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น การอนุรักษ์ คือ อะไร การอนุรักษ์ คือ การ รักษาให้คงเดิม

7 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การ ผลิตและการใช้ พลังงานอย่าง มี ประสิทธิ์ภาพและ ประหยัด ความหมายของการ อนุรักษ์พลังงาน

8 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น รวมถึงการป้องกันการ สูญพลังงาน ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ลด ค่าใช้จ่ายของรัฐ ชลอ เวลา ทรัพยากรธรรมชาติ

9 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ความสำคัญของการ อนุรักษ์พลังงาน ลดการ ใช้ พลังงาน ประหยัด ค่า ใช้จ่าย การนำเข้า การ อนุรัก ษ์ พลังงา น

10 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ประหยัด ค่า ใช้จ่าย ของผู้ใช้ ลด ผลกระท บ ต่อ สิ่งแวดล้ อม การ อนุรัก ษ์ พลังงา น

11 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น มาตรการในการ อนุรักษ์พลังงาน 1. พัฒนา และจัดหา แหล่ง พลังงาน 2. ปลูกป่า เพิ่มเติม 3. พัฒนา กระบวนการ ให้มี ประสิทธิภาพ

12 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 4. ส่งเสริม การ ประหยัด พลังงาน 5. นำ พลังงาน กลับมา ใช้ใหม่ 6. คำนึงถึง ปริมาณ พลังงานใน ประเทศ 7. ไม่ เกิดผล เสีย ต่อ สิ่งแวดล้อ ม

13 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น แนวทางการอนุรักษ์ อนุรักษ์พลังงาน 1. วิธีการทาง เทคโนโลยี โดยใช้เทคนิค เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน

14 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 1. 1 การใช้อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง การเลือกซื้ออุปกรณ์ ใช้งาน ควรเลือกซื้อ อุปกรณ์ที่ที ประสิทธิภาพมาใช้งาน

15 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 1. 2 การบำรุงรักษา การบำรุงรักษาอย่าง ถูกวิธี ทำให้ใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ ยืดอายุอุปกรณ์

16 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. วิธีการ จัดการ คือการวาง แผนการใช้งานเพื่อ ลดการสิ้นเปลือง การใช้พลังงาน

17 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิธีการอนุรักษ์ อนุรักษ์พลังงาน... รอบคอบสักนิด คิด ก่อนใช้... หลากหลาย วิธีในการอนุรักษ์ พลังงาน

18 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 1. การ คมนาคม ใช้รถขนส่ง มวลชน ดูแลเครื่องยนต์ ให้มีสภาพดี ตรวจลมยางให้ เหมาะสม

19 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ไม่จำเป็นไม่เปิด เครื่องปรับอากาศ เลือกใช้รถขนาด เล็ก / เหมาะสม เดินหรือใช้จักรยาน บ้างระยะใกล้

20 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น การพัฒนาระบบ ขนส่งมวลชน การ ปรับปรุงถนน และ ระบบจราจรไม่ให้ ติดขัด จะลดการ สูญเปล่าพลังงานวัน ละ 10 ล้านบาท

21 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. การ อุตสาหกรร ม ปรับปรุงประสิทธิภาพ การเผาไหม้ จัดระบบ ป้องกันการสูญเสีย พลังงาน นำพลังงานที่ เหลือกลับมาใช้ใหม่

22 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ใช้อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนไปใช้ พลังงานทดแทน บำรุงรักษา อุปกรณ์อยู่เสมอ

23 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3. บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย การ ใช้น้ำ ปิดน้ำให้สนิท ตรวจสอบรอยรั่ว เติมน้ำให้เต็มอ่าง ก่อนล้างจาน

24 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น น้ำใช้แล้วนำไปรด ต้นไม้ ใช้ ขัน / แก้วรองน้ำ ขณะแปลงฟัน ใช้ น้ำอย่าประหยัด ล้างรถด้วยการตัก น้ำใส่ถัง ใส่ ผ้าให้พอดีกับ เครื่องซักผ้า

25 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3.2 การใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ ลด ปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้า ในบ้าน เลือก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ประหยัดกระแส

26 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น หลีกเลี่ยงการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า รีด ผ้าครั้งละมาก ๆ ผ้า ไม่เปียกมาก เป่าผม ให้แห้งด้วยพัดลม ก่อน

27 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พลังงาน หาร 2 1 คัน 1 ดวง 1 แก้ว

28 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น สรุ ป ทุกคนสามารถ ช่วยชาติได้ ด้วย การร่วมกันอนุรักษ์ พลังงาน ใช้ พลังงานอย่าง ระมัดระวังไม่ให้สูญ เปล่า ทำได้ทันที ทำ ให้ดีที่สุด

29 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น กิจกรรม ให้สำรวจ เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ ระบุลักษณะ การใช้ วัตถุประสงค์ พร้อมแสดงความเห็น และเสนอแนวทางปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน

30 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พลังงานมีจำกัด ช่วย ประหยัด เพื่อวันหน้า สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google