งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ. ศ. 2555 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2555  ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันดีเซลที่จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไปนอกราชอาณาจักรโดย การขนส่งทางทะเล กำหนดน้ำมันดีเซล เป็น 2 ประเภท คือ ( ๑ ) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ( ๒ ) น้ำมันดีเซลหมุนช้า

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  การเติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซล ให้ผู้ค้าน้ำมันแจ้ง ขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจาก อธิบดีก่อน จึงจะดำเนินการได้ยกเว้นการเติมสารเติม แต่งในน้ำมันดีเซลที่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ผู้ค้า น้ำมันไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ ( ๑ ) น้ำมันดีเซลสำหรับการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย ( ๒ ) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้กับยานพาหนะที่ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ( ๓ ) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้ในการอื่น นอกเหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งนี้ให้ รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ วัตถุประสงค์นี้ด้วย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ ( ๔ ) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้กับเรือเดิน ทะเล ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย ( ๕ ) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้ตามโครงการ หรือนโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย ทั้งนี้ให้ รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย แต่ไม่รวมถึง น้ำมันดีเซล หมุนเร็ว  ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลที่ผู้ค้าน้ำมัน จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายตามที่กฎหมาย กำหนด จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้ง ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะ ส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบ ท้าย เพื่อขอความเห็นชอบ และต้องได้รับความ เห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความ เห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในนํ้ามันดีเซลหรือ การให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซลที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และให้คงใช้ได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลจะไม่เป็นไป ตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่ เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้าย เพื่อ ขอความเห็นชอบ และต้องได้รับความเห็นชอบ จากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน  การเติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซล ให้ผู้ค้าน้ำมัน แจ้งขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบ จากอธิบดีก่อน จึงจะดำเนินการได้ยกเว้นการเติม สารเติมแต่งในน้ำมันดีเซลที่มีวัตถุประสงค์ตามที่ กฎหมายกำหนดผู้ค้าน้ำมันไม่ต้องขอรับความ เห็นชอบ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google